Skip to main content

Cykling och gående vid större vägar. Rapport om anläggning, kostnader, drift och underhåll.

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 12:26 CET

Syftet med studien i VTI rapport 777 är att redovisa några aspekter rörande anläggning, drift och underhåll samt kostnader för gång- och cykellösningar (GC-lösningar) längs större vägar, med eller utan mitträcke, där gällande hastighet för biltrafiken ligger i intervallet 70–90 km/tim.

Ombyggnad av befintliga vägar till vägar med mitträcke görs i första hand för att förbättra trafiksäkerheten för bilisterna. En annan effekt av dessa ombyggnader är att situationen ofta förändras för gående och cyklister, både när det gäller att färdas längs vägen och att korsa vägen.

Det finns inga tydliga riktlinjer för hur oskyddade trafikanters situation skall hanteras i samband med ombyggnad av befintliga vägar till 2+1-vägar. I den inledande planeringsfasen beaktas inte gång- och cykeltrafikanternas situation i den utsträckning som vore önskvärt vilket ofta leder till mindre bra lösningar i efterhand. Kostnaderna för att anlägga GC-lösningar längs större vägar beror av de förutsättningar som gäller för det aktuella objektet och kan diskuteras i termer av geografiska förhållanden och standarden på den GC-lösning som väljs.

En annan aspekt när det gäller kostnaderna för anläggning, drift och underhåll av GC-lösningar, längs och tvärs större vägar, är att dessa ofta inte särredovisas utan istället inkluderas i det totala vägprojektet. För att öka möjligheten att skapa attraktiva och kostnadseffektiva GC-lösningar  bör fortsatt kunskapsuppbyggnad bland annat fokusera på hur gång- och cykelobjekt skall hanteras i den inledande planeringsprocessen.

Det är även viktigt att göra systematiska uppföljningar av genomförda GC-objekt längs större vägar bland annat för att få en bättre uppfattning om kostnaderna för anläggning, drift och underhåll. 

 VTI rapport 777 

Mer information: Ragnar Hedström

Foto: Katja Kircher

 

 

 

 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy