Skip to main content

Flertalet vägmarkeringsmaterial blir inte godkända

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 07:34 CET

På VTI finns kompetens inom olika typer av mätningar för att fastställa vägens tillstånd. Bland annat testar forskarna olika vägmarkeringsmaterial som nu måste vara certifierade för att användas av statliga väghållare i Sverige, Norge och Danmark. Nya studier visar att flertalet material inte uppfyller de grundläggande kraven.

En nordisk certifiering av vägmarkeringsmaterial introducerades 2015 och gäller än så länge för Danmark, Norge och Sverige. I dessa länder kommer det så småningom att krävas dokumenterat godkännande av vägmarkeringsmaterial som används på statliga vägar. Godkännandet baseras på funktionsmätningar av vägmarkeringar i provfält. Mätningarna har gjorts i samarbete med Ramböll RST med Trond Cato Johansen som projektledare.

- Av tester utförda i Danmark och Sverige ser vi att många av materialen inte uppfyller kraven på bland annat friktion och retroreflexion, det vill säga hur mycket av fordonsljuset som reflekteras tillbaka, säger Sara Nygårdhs, forskningsingenjör på VTI.

Tester i Danmark

En första testomgång i Danmark startade i oktober 2015, då 32 material, 24 för certifiering och åtta för tillverkarnas interna test, applicerades på det danska provfältet i Hornbæk. Cirka två veckor efter utläggningen gjorde forskarna mätningar av vägmarkeringarnas retroreflexion, luminans, friktion och färg. Ett år senare utförde de uppföljande mätningar.

- De första mätningarna visade att fem av 23 material hade alltför låg friktion. Ett år senare var problemen med friktion mindre och de flesta underkännandena berodde då på alltför låg retroreflexion, säger Sara Nygårdhs.

Syftet med certifieringen är att fastställa vilken så kallad hjulpassageklass vägmarkeringsmaterialet tillhör, där klass P0 är sämst och P5 är bäst. Kraven för klass P4 och P5 kunde inte kontrolleras då trafikvolymen varit för liten, men av de 23 material som testades för certifiering uppfyllde fem kraven för hjulpassageklass P3, tolv för klass P2, femton för klass P1 och sexton för klass P0. Sju material uppfyllde inte kraven för någon hjulpassageklass.

Fler tester i Sverige

En första testomgång i Sverige utförde forskarna på det svenska provfältet norr om Sunne i oktober 2015 med 81 material, 78 för certifiering och tre för tillverkarnas interna test. Forskarna mätte även här retroreflexion, luminans, friktion och färg i dagsljus, men också färg i fordonsbelysning för gula material. Ett år senare gjordes uppföljande mätningar där kraven för klasserna P0-P4 kunde kontrolleras.

De initiala mätningarna 2015, visade att sex av totalt 78 material hade alltför låg friktion och två material hade felaktig gul färg. Ett år senare fanns inte problem med friktionen och liksom i Danmark berodde de flesta underkännandena då på alltför låg retroreflexion.

- Av de 49 vita material som testades för certifiering var det 22 material som inte uppfyllde kraven för någon klass. Bara tre material nådde kraven för klass P4. De flesta låg inom klass P0-P2.

Motsvarande resultat för gula material visade att så många som 23 av 29 inte uppfyllde kraven för någon klass, endast tre nådde kraven för klass P3.

Kompetens inom mätningar av vägars tillstånd

VTI utför även flera andra typer av mätningar för att fastställa tillstånd och utveckling av vägens konstruktion, inklusive vägytan. Mätningarna syftar till att bestämma vägytans tillstånd när det gäller jämnhet, geometri och friktion samt vägens strukturella tillstånd när det gäller styvhet och skador. Tillsammans med övriga provningar och laboratorieanalyser kan mätningarna utgöra underlag för forskning och vara en viktig vägledning när beslut ska tas om framtida användning, drift och underhåll.

VTI kan bistå med bland annat:

  • Mätningar av jämnhet och geometri, som profilmätning, texturmätning, vägytemätning.
  • Friktionsmätning.
  • Mätning av strukturellt tillstånd, bärighet, till exempel fallviktsmätning.
  • Program som beräknar vägkonstruktioners respons på trafikbelastning.
  • Mätning av accelererad vägnedbrytning.
  • Okulär tillståndsbedömning.
  • Vägmateriallaboratorium.

Kontakt: Sara Nygårdhs, tel 013-20 43 30

Mer om vägtillståndsmätning

VTI rapport 911A, Nordic certification of road marking materials in Denmark 2015–2016

VTI rapport 912A, Nordic certification of road marking materials in Sweden 2015–2016

Foto: VTI/Hejdlösa Bilder

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.