Skip to main content

Hastighetsdämpande åtgärder lönsamma

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 12:40 CEST

I Göteborg genomfördes en rad hastighetsdämpande åtgärder för att öka trafiksäkerheten under perioden 1990-2003. VTI konstaterar att den samhällsekonomiska effekten varit stor, men att värdet inte når upp till den samhällsbesparing som tidigare redovisats.

De hastighetsdämpande åtgärder som gjordes var timglas- och stopphållplatser, cirkulationsplatser samt förhöjningar och liknande farthinder. VTI har på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg räknat på den samhällsekonomiska effekten av dessa åtgärder.

Utgångspunkten för studien är ett dokument som tidigare tagits fram av Trafikkontoret i Göteborg: ”Trafikolycksutvecklingen i Göteborg 1990–2003” av Lennart Adolfsson, 2004-09-24. VTI:s uppgift har varit att granska dokumentet och bedöma rimligheten i skattade effekter på inbesparat antal dödade och svårt skadade samt den påföljande ekonomiska värderingen.

I dokumentet beskrevs åtgärderna som extremt lönsamma: ”Varje investerad krona bedöms ge en samhällsbesparing på drygt 40 kronor”. VTI har i beräkningarna använt ett nyckeltal som är mera inriktat på samhällsekonomisk effektivitet och tar hänsyn till skatter och avgifter. I VTI:s beräkningar har även tagits hänsyn till driftkostnadsökning samt skattade ökade restider. Resultatet blir ett mycket högt värde även om det inte når upp till tidigare uträknad besparing.

VTI notat 24A-2013

Mer information Jörgen Larsson

Foto: VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.