Skip to main content

Hastighetsspridning och trafiksäkerhet

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 13:32 CEST

VTI rapport 746. Det finns en förhöjd risk att bli inblandad i en olycka när hastigheten ökar och risken ökar ju högre hastigheten är. Olika studier har dock kommit fram till relativt olika storlek på den förhöjda risken om man kör fortare än medelhastigheten och det finns fortfarande stor osäkerhet i hur den individuella riskkurvan faktiskt ser ut. Däremot finns det generellt ingen förhöjd risk om du kör långsammare än medelhastigheten på vägen.

Detta är några av resultaten man kommit fram till i ett VTI-projekt som beskriver kunskapsläget när det gäller hastighetsspridningens betydelse för trafiksäkerheten. I projektet har man också studerat verkliga förändringar i hastighetsfördelning och uppskattad olycksrisk efter några olika åtgärders införande. Syftet var att få en bättre förståelse för hastighetsspridningens betydelse för trafiksäkerheten och därmed få bättre underlag i arbetet med att planera och utvärdera olika åtgärder.

Studien består av en litteraturgenomgång inriktad på modeller för sambandet mellan hastighet och olycksrisk, en studie av olika åtgärders effekter på hastighetsfördelningen samt en studie som jämför olika modeller som uppskattar olycksrisk.

Resultaten presenteras i VTI rapport 746.

För mer information: Anna Vadeby 013 20 42 34, anna.vadeby@vti.se

Foto: Hejdlösa Bilder

 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.