Skip to main content

Mätning av friktion för ökad säkerhet på väg

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 07:00 CET

Mätning av friktion på sommarväglag är komplicerat och resurskrävande då det är många faktorer som påverkar däck-vägbanefriktionen, exempelvis däcktyp, temperatur och hastighet. VTI har därför studerat ett alternativt sätt att hitta vägytor med låg friktion. Studien visar att det finns vägsträckor i Sverige som skulle behöva friktionshöjande åtgärder.

Att det finns tillräckligt väggrepp, inklusive friktion mellan fordon i fart och vägbanan, är en grundläggande egenskap för att trafikanten på ett säkert sätt ska kunna framföra sitt fordon och är därför viktigt för trafiksäkerheten.

– Friktionen mäts endast vid behov i Sverige, därför ville vi se om det finns andra möjligheter att mer regelbundet och rutinmässigt indikera om friktionen är låg, säger Thomas Lundberg, forskare på VTI.

Något som mäts rutinmässigt på Sveriges vägar är makrotextur. Makrotextur, mätt med måttet MPD (Mean Profile Depth), beskriver vägytans skrovlighet i våglängdsområdet 0,5 millimeter till 50 millimeter. Hela Sveriges statliga, belagda vägnät mäts regelbundet och det mest trafikerade vägnätet mäts årligen. Det huvudsakliga syftet med projektet var därför att undersöka om makrotexturen från dessa mätningar kan användas som en indikator för att förutse om ett vägavsnitt har låg friktion.

– Resultatet visar att det är större sannolikhet för låg friktion där makrotexturen är låg, säger Thomas Lundberg.

MPD kan dock inte ensamt förklara vilka vägavsnitt som har låg friktion, men forskarna har kunnat konstatera att de allra flesta sträckor med låg friktion finns där MPD-värdet var lägre än 0,5 millimeter. Forskarna har också kunnat konstatera att det framförallt i det lågtrafikerade vägnätet finns vägar i behov av friktionshöjande åtgärder.

En besiktning av de sträckor som uppvisade de lägsta friktionsvärdena visade att orsaken till bristande friktion var att bindemedlet täckte stenmaterialet.

– Det ligger därför ett stort ansvar på driftansvariga för vägnätet att upptäcka och undersöka friktionsnivåerna på ”sitt” vägnät så att brister kan avhjälpas. Här bör Trafikverkets Pavement Management System användas för att lokalisera de vägavsnitt där det är störst sannolikhet att hitta nedsatt friktion.

Att människan med sin erfarenhet och olika sinnen är duktig på att avgöra om det finns risk för låg friktion har också konstaterats i studien. Det visar också metoden som använts de senaste 20 åren där operatören väljer ut lämpliga delar av objektet som ska friktionsmätas.

Anledningen till att friktionen inte mäts regelbundet är dels att det är komplicerat och resurskrävande, men även för att friktionsproblematiken ansetts vara relativt liten i Sverige på sommarväglag. En bidragande orsak till att vägarna anses vara jämförelsevis säkra ur ett friktionsperspektiv är dubbdäcksanvändningen som ruggar upp vägytan vintertid och därmed håller friktionen på en acceptabel nivå på sommarvägar.

VTI rapport 877

Kontakt: Thomas Lundberg

Foto: VTI/Thomas Lundberg

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.