Skip to main content

Ny cykelsimulator i projekt om interaktion

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2018 07:07 CEST

Cykelsimulator på VTI i Göteborg. Foto: Eva Åström

I samarbete med Ramböll och Lunds Universitet kommer VTI att studera interaktionen mellan trafikanter på cykel och i motorfordon. Studierna kommer bland annat att genomföras i VTI:s nyutvecklade cykelsimulator i Göteborg.

Kollisioner mellan cykel och bil står för den största delen av de rapporterade dödsfall och svåra skador som cyklister råkar ut för i Sverige och resten av världen. Statistiken visar att en majoritet av dessa olyckor i städerna sker i korsningar och bidragande orsaker är ofta infrastrukturens utformning och mänskligt beteende. Ett nytt projekt har därför startat för att studera bilförare och cyklister när det gäller interaktion och beteende vid korsningspunkter.

– Vi ska göra studier i verklig trafik där vi observerar cyklisters och bilförares beteende. Därefter kommer vi att utveckla scenarier till en simuleringsstudie med interaktion mellan de två trafikantgrupperna och inkludera olika typer av infrastrukturlösningar, säger Birgitta Thorslund, forskare på VTI.

Efter en litteraturstudie om cykelinfrastruktur, cyklisters och bilförares beteende samt en genomgång av olycksdatabaser i Sverige ska forskarna genomföra en observationsstudie, en enkätundersökning och simulatorförsök.

– Målet är att öka kunskapen om hur korsningars utformning och motorfordons karaktär påverkar cyklistens interaktion med fordonen och komma med rekommendationer om infrastrukturen och hur fordon bör vara utformade för att interaktion mellan cykel och motorfordon ska kunna underlättas, säger Birgitta Thorslund.

VTI ansvarar för arbetet med studierna i simulator och kommer att använda sig av den cykelsimulator som under året konstruerats på VTI – den enda av sitt slag. I försöken ska forskarna ta reda på vilken effekt omgivande trafik och bredden på körfält har på cyklistens position på vägen

– I kontrollerad simulatormiljö kommer vi också att undersöka typiska beteenden hos cyklister vid korsningar, exempelvis var stannar en cyklist när denne får rött i en korsning och befinner sig i samma körfält som en lastbil? Här kommer vi att använda en utrustning för att mäta cyklistens ögonrörelser, säger Birgitta Thorslund.

VTI ansvarar även för uppgiften att undersöka vad som tidigare kommit fram i studier när det gäller interaktion med cyklister i trafiken samt skillnader i beteende kopplat till olika typer av cyklister.

Projektet finanserias av Vinnovas program Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin. Projektet ”Bicycles and other vehicles in a safe and smart cooperation for a sustainable future” är ett samarbete mellan Ramböll, Lunds Universitet och VTI. Det startade under sommaren och avslutas i december 2019.

Kontakt: Birgitta Thorslund T.013-20 41 55

Foto: Eva Åström

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.