Skip to main content

Rätt placerad växtlighet i städer förbättrar luften

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 07:00 CET

Stadens växter kan påverka den lokala luftkvaliteten både positivt och negativt. I en ny VTI-rapport konstaterar forskaren att växtlighet i trånga gaturum kan försämra luftkvaliteten lokalt om den placeras så att den stänger in luftföroreningarna.

Vegetationens påverkan på den lokala luftkvaliteten kan vara både positiv och negativ. Den positiva effekten är att den totala mängden luftföroreningar minskar genom att luften filtreras.

– Den negativa effekt som kan uppstå beror på att växterna är som vindskydd och minskar vindhastigheten, vilket minskar utspädningen av lokala utsläpp och kan öka halterna i närområdet. Det är därför viktigt att tänka på var man placerar växtligheten, säger Sara Janhäll, forskare på VTI.

I täta stadsmiljöer där utspädningen av luftföroreningar kan vara begränsad redan utan vegetation är det en stor risk att halterna ökar om växtligheten placeras fel. Undvik exempelvis tät plantering av täta träd i trånga och trafikerade gaturum.

– Däremot är det bra att placera växtlighet som en barriär mellan utsläppskällor och befolkningen, till exempel vid större transportleder, så att spridningen av föroreningarna begränsas och luften filtreras på sin väg, säger Sara Janhäll.

VTI rapport 876 beskriver var forskningen befinner sig inom området i dagsläget och ger rekommendationer när det gäller planering av växtlighet i staden. Några av de rekommendationer som förklaras mer ingående i rapporten är:

  • Placera gärna växtlighet nära utsläppskällan där halterna är höga, för att öka möjligheten att filtrera bort föroreningar eller styra undan den förorenade luften.
  • Använd med fördel vegetation som barriärer mellan trafiken och befolkningen. Välj låga häckar om utspädningen av föroreningarna är viktig på platsen.
  • Planera redan från början vilken typ av växter som ska planteras var och tag hänsyn till alla de effekter av vegetation som kan uppstå i en komplicerad stadsmiljö. Väg också olika delar av miljöeffekterna mot varandra.

Det är i dagsläget svårt att beskriva vegetation på ett sätt som enkelt relaterar till dess effekt på luftkvalitet.

– Ytterligare forskning inom området är av stor vikt och pågår konstant, vilket gör att både val av placering och vegetation utvecklas hela tiden, säger Sara Janhäll.

VTI rapport 876

Kontakt: Sara Janhäll

Foto: Sara Janhäll

Resultatet har också publicerats vetenskapligt i Janhäll (2015) Review on urban vegetation and particle air pollution – Deposition and dispersion Atmospheric environment, 105, 130–137.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.