Skip to main content

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 11:43 CEST

En studie om cykelhjälmsanvändning och dess variationer över landet har utförts av forskare på VTI. Resultaten visar att cykelhjälmsanvändningen i Stockholm är klart högst i landet.

Data över cyklisters olyckor, skador och hjälmanvändning har studerats utifrån sjukvårdens rapportering i olycksdatabasen Strada och från VTI:s observationsstudier av cykelhjälmsanvändning på cykelstråk. Studien begränsades till cyklister 16 år eller äldre i Stockholm, Malmö och Umeå.

Singelolyckorna i Malmö utgör en mindre andel (63 %) än i de övriga orterna, medan andelen olyckor mellan cykel och motorfordon är större (25%). I Umeå utgör singelolyckorna en mycket större andel (81 %) och kollisionerna med motorfordon bara åtta procent. Om det är skillnader i trafikmiljön eller drift och underhåll som kan vara anledningen till dessa skillnader i olyckstyper är svårt att veta. Cykelhjälmsanvändningen i Stockholm är klart högst i landet, både då man tittar på sjukvårdens rapporter om olyckor och vid VTI:s observationer på cykelstråk.

I projektet har fokusgruppsintervjuer genomförts för att få information om vad som påverkar valet att använda respektive inte använda cykelhjälm. Några faktorer som påverkar är om man har barn eller inte, vilken trafikmiljö man cyklar i, om man cyklar fort eller där trafikintensiteten är hög, om man cykelpendlar, vilken årstid man cyklar och ifall man har kunskap om att de flesta cykelolyckor är singelolyckor.

Som ett resultat av studien ges rekommendationer och förslag till fortsatt forskning, exempelvis om förbättrad datakvalitet i sjukhusets rapportering när det gäller cykelhjälmsanvändning och alkoholintag, studier om påverkan från alkohol och droger vid cykling i trafik samt studier om utformning av cykelvägnätet. Forskarna rekommenderar också informationsinsatser som lyfter fram goda förebilder som använder cykelhjälm samt ökad information om att singelolyckan är den vanligaste cykelolyckan.

I rapporten föreslås initiativ för att svenskproducerad film bara ska visa cyklister med hjälm och initiativ för att arbetsgivare ska sporra arbetstagare att använda cykelhjälm samt att framtagning av vinterhjälmar och utveckling av smart förvaring av cykelhjälm på cykeln stimuleras. Dessutom föreslås förtydliganden av trafikregler som gäller cyklister samt utredning om cykelhjälmslag för alla åldrar.

Studien har finansierats av Trafikverkets Skyltfond.

VTI notat 23-2013

Mer information Susanne Gustafsson

Foto: VTI/Kircher

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.