Skip to main content

VTI får fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 10:26 CET

Regeringen har gett VTI fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader.

Regeringsbeslutet till VTI är en fortsättning på ett tidigare uppdrag (N2015/533/TS). Uppdraget omfattar fortsättningsvis alla trafikslag i de delar där behovet finns, men fokus ligger inom sjö- och luftfart. VTI-forskarna ska uppdatera kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Uppdraget ska även inkludera en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna, inklusive konsekvenser för klimat och miljö, av att internalisera de externa kostnaderna.

– Rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete. Kontinuerlig forskning och data behövs för att grundligt belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2017 och slutredovisa den 1 november 2018.

Läs mer om tidigare regeringsuppdrag gällande trafikens samhällsekonomiska kostnader

Kontakt: Tomas Svensson 013-20 40 69

Foto: Mostphotos

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.