Skip to main content

Anbudstiden för upphandlingen av skärgårdstrafiken löper snart ut

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 16:08 CET

Anbudstiden för upphandlingen av skärgårds- och hamntrafiken löper ut måndag 4 mars. Målsättningen är att vidareutveckla skärgården och skapa bättre möjligheter för boende, besökare och företag. Detta säkerställs bland annat med en årlig basturlista med fasta turer året runt, ökad samverkan, utveckling av de årliga tidtabellerna samt möjligheter till ökad trafikvolym.

22 maj förra året beslutade Trafiknämnden i Stockholms läns landsting att uppdra till Waxholmsbolaget att genomföra upphandlingar av den kollektiva båttrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Upphandlingsunderlagen för de fyra mest omfattade upphandlingarna publicerades i december förra året. Nu på måndag, 4 mars, löper anbudstiden ut.

– Vi väntar med spänning på de anbud som kommer in och på vilket sätt de omsätter kraven i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivarna har möjlighet att presentera egna förslag och idéer på hur
trafiken kan förbättras ytterligare. Det syftar till att leva upp till den nya kollektivtrafiklagen som även gäller för kollektivtrafik till sjöss. Det finns också möjlighet i kontrakten till viss flexibilitet, bland annat genom att kunna förändra trafikvolymen, säger Anders Lindström, vd på Waxholmsbolaget och chef för Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting.

– Waxholmsbolaget kommer att ha fortsatt kontakt med skärgårdskommuner, föreningar och intressenter som berörs av skärgårdstrafiken, fortsätter Anders Lindström.

En viktig målsättning med sjötrafikupphandlingen är att vidareutveckla skärgårdstrafiken genom att förbättra förutsättningarna för fastboende och företagare i skärgården. Samtidigt ska trafiken för fritidsboende och besökare utvecklas för att möta efterfrågan och öka resandet.

– Nu inför vi en årlig basturlista för hela skärgårdtrafiken vilket innebär fasta turer från utvalda knutpunkter, så kallade replipunkter, till kommuncentra året runt. Detta ger goda möjligheter för
åretruntboende och för långsiktig planering och utveckling av besöksnäringen och andra näringsgrenar, säger Anders Lindström.

Avtalen avser att ge möjlighet till samverkan mellan Waxholmsbolaget, vinnande entreprenörer, kommuner och andra aktörer, i syfte att gemensamt utveckla den kollektiva skärgårdstrafiken. De årliga tidtabellerna är ett exempel där trafikentreprenörerna aktivt ska bidra till att utveckla trafiken. Att öka antalet resenärer är ett övergripande mål som blir ett viktigt incitament för de trafikentreprenörer som Waxholmsbolaget kommer att teckna avtal med.

Anbudstiden för de fyra stora upphandlingarna avslutas 4 mars. Därefter följer en utvärderingsfas i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Tilldelningsbeslut kommer att fattas av Trafiknämnden i Stockholms läns landsting efter sommaren 2013.

 För ytterligare information kontakta Lisa Lindqvist, kommunikatör Waxholmsbolaget, på 08-614 64 41 eller 070-725 18 14.

 

Waxholmsbolaget grundades 1869. Allt sedan dess har vi trafikerat Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, där vi har i uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken. Det betyder att vi går i reguljär linjetrafik året runt. Sammanlagt transporterar Waxholmsboalget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.