Ny psykologisk behandling för både psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2013 06:50 CET

Ny psykologisk behandling med fokus på både psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor

I Sverige har varannan kvinna och två av tre män i åldern 16-84 år problem med ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller tobaksbruk. Sådana livsstilsproblem är riskfaktorer för folksjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Hos personer som lider av psykisk ohälsa i form av ångest eller depression är ohälsosamma levnadsvanor ännu vanligare, vilket för dem innebär en dubbel börda. 

I en pågående forskningsstudie på Karolinska Institutet som kallas ADDAPT utvecklas och testas en ny psykologisk behandling som fokuserar på både ångest eller depression och livsstil. Behandlingen integrerar kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI), två evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder som rekommenderas av Socialstyrelsen för att behandla psykisk ohälsa respektive förebygga livsstilssjukdomar. Att integrera KBT och MI med ett dubbelt fokus på både psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor har aldrig tidigare prövats och studien är således världsunik. Den nya behandlingen kommer att testas under 2014 med patienter på de öppenvårdspsykiatriska klinikerna WeMind och Capio Psykiatri Nackamottagningen i Stockholm. Forskningen finansieras av Socialstyrelsen och projektansvarig är Benjamin Bohman, med dr och leg psykolog vid Karolinska Institutet.

Läs mer om ADDAPT: www.addapt.se

Personer som är intresserade av att delta i studien som patienter kan söka sig till WeMind (www.wemind.se) eller Capio Psykiatri Nackamottagningen (www.capiopsykiatri.se).

Läs mer om Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder

Kontakt:

Benjamin Bohman, projektansvarig

Med dr, leg psykolog

E-post: benjamin.bohman@ki.se

Tel: 070-171 34 43


I Sverige har varannan kvinna och två av tre män problem med ohälsosamma levnadsvanor. Hos personer som lider av psykisk ohälsa är livsstilsproblem ännu vanligare. I en studie på Karolinska Institutet testas en ny integrerad psykologisk behandling med fokus på både psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor. Detta har aldrig tidigare prövats och studien är således världsunik.

Läs vidare »

Nu kan alla få tillgång till KBT – via webbkamera

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2013 11:42 CET

Nu kan alla få tillgång till effektiv psykologisk behandling, oavsett var du bor. Socialstyrelsen kom 2010 med riktlinjer för hur depression, oro och ångest bör behandlas. I första hand ska kognitiv beteendeterapi (KBT) eller medicinering erbjudas. De fastslog samtidigt att tillgången till KBT behöver utökas (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-4). Tre år senare saknas fortfarande psykologer med KBT-inriktning på många håll i Sverige. Många personer kan också av andra skäl ha svårt att gå i behandling, om de har svårt att ta sig hemifrån eller bor långt från en mottagning.

– Cirka tio procent av den vuxna befolkningen har symtom på depression. Att en procent av befolkningen är sjuk räcker för att det ska räknas som en folksjukdom, säger klinikchef Thomas Tegenmark på den psykiatriska mottagningen WeMind Psykiatri. Samtidigt är depression, ångest och stressreaktioner orsaken till 25 % av alla långtidssjukskrivningar enligt Försäkringskassan.

Via säkert och krypterat videosamtal erbjuds nu KBT för ångest och depression till alla människor i hela Sverige. Detta görs via ett program som liknar Skype där man ringer varandra över internet. Tack vare datorns webbkamera kan man se varandra under samtalet och det blir som att träffas. Alla som har en dator med internetuppkoppling och webbkamera kan genomgå behandling. Sekretess är oerhört viktigt och därför har WeMind Psykiatri valt ett program med hög säkerhet som används av bl.a. NASA och Stanford Hospital and Clinics. Ingen obehörig kan således ta del av samtalen.

- Vi har gjort detta en tid, och ser att det fungerar lika bra som terapi öga mot öga. Även studier har visat att terapin fungerar minst lika bra för patienter som sitter vid skärmen som de som träffar en terapeut i samma rum, säger Thomas Tegenmark.

Forskning visar att terapi via videosamtal ger samma resultat som vanlig terapi, samt att personerna är nöjda med sin behandling, enligt en metaanalys från 2012 (Backhaus m.fl, ”Videoconferencing psychotherapy: A systematic review” Psychological Services).

Målet är att vården ska bli mer jämlik, att du ska kunna få samma behandling oavsett var du bor. Än så länge erbjuds detta privat, för personer som själva betalar för sin behandling. Nu har Wemind Psykiatri kontaktat alla landsting för att se efter om det finns intresse för samarbete. Förhoppningen är att KBT via webbkamera på sikt ska kunna erbjudas till alla landstingspatienter i landet, men i dagsläget upphandlar inte landstingen KBT över video.

---

WeMind Psykiatri är en psykiatrisk mottagning som finns i Stockholm och Göteborg och har avtal med både Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. 

För mer information kontakta klinikchef Thomas Tegenmark (073 654 76 65 eller thomas@wemind.se).

Nu kan alla få tillgång till effektiv psykologisk behandling, oavsett var du bor. Trots att kognitiv beteendeterapi (KBT) är den metod som rekommenderas vid de flesta psykiska besvär, saknas fortfarande tillgång i stora delar av landet. Via videosamtal erbjuds därför KBT till alla i hela Sverige. Målet är att vården ska bli mer jämlik, att alla ska få samma behandling oavsett var de bor.

Läs vidare »

WeMind gör ett upprop för bättre metoder och utvärdering inom psykiatrin

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2012 13:22 CEST

Under våren 2012 har det förts en diskussion i medierna om vil- ka behandlingsmetoder som har forskningsstöd och i första hand bör användas vid ångest- och depressionsbesvär. Lika viktigt borde vara att diskutera varför man traditionellt inom psykiatrin varit så obenägen att följa upp behandlingsresultaten som en del av det dagliga arbetet. Tyvärr är det fortfarande så att enbart en handfull mottagningar över huvud taget mäter vilka resultat olika metoder ger. När man inte registrerar hur patienternas besvär påverkas av behandlingen och sammanställer resultaten så vet man ju faktiskt inte om man använder rätt metoder eller om man borde ta till sig nya, bättre som utvärderats vetenskapligt.

Det ökade allmänna och mediala intresset för evidensbaserade metoder vid behandling av psykisk ohälsa är välkommet. Patienter som behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa ska naturligtvis ha samma rätt att bli behandlade med noga utvärderade metoder som patienter med diabetes, benbrott eller cancer. Samhällets och vårdens ambition måste vara att bara det bästa är gott nog också inom psykiatrin. Det viktigaste steget nu är att inte nöja sig med att utvärdera metoder i avgränsade forskningsstudier utan att börja mäta effekterna i den dagliga vården.

WeMind Psykiatri behandlar patienter med svåra ångest- och depressionsbesvär på uppdrag av Stockholms läns landsting. Patienterna remitteras från psykiatrin och primärvården. Hittills har vi under de tre år vi haft avtal med landstinget tagit emot 2 395 patienter och hunnit färdigbehandla strax under 1 800 patienter.

Arbetet bygger på principerna att patienterna ska diagnosticeras med de bäst evidensbaserade intervjuinstru- menten och behandlas med de metoder som, för den enskilde patientens besvär, har bäst evidens, det vill säga med de metoder som genom vetenskapliga undersökningar har visat sig vara mest effektiva för de besvär patienten lider av.

Våra terapeuter genomför noggranna mätningar på alla patienter som genomgår utredning och behandling genom webbaserade självskattningsskalor och strukturerade terapeutskattningar före och efter genomgången behandling samt sex och tolv månader efter behandlingens avslutande.

Resultaten visar att patienter med depression och bipolära syndrom minskar sina depressionsbesvär så mycket att drygt 70 procent inte längre har kvar sin diagnos när behandlingen är avslutad.

Även för patienterna med ångestsyndrom minskar symtomen efter behandling så att drygt 70 procent inte längre uppfyller kriterierna för diagnos.

När vi frågar patienterna om hur de upplevt behandlingen svarar 89 procent att de är nöjda eller mycket nöj- da, 95 av 100 patienter tycker att behandlarens kompetens varit bra eller utmärkt och 96 av 100 tycker att behandlarens bemötande varit bra eller utmärkt.

WeMind Psykiatri har rapporterat alla dessa data, men mer detaljerat, till landstinget därför att vi menar att transparensen är viktig för att landstinget ska kunna utvärdera om uppdraget sköts på rätt sätt, det vill säga, om patienterna behandlas med metoder som fungerar och om de får den hjälp som deras besvär kräver.

Vi riktar nu en uppmaning till alla andra mottagningar som behandlar patienter med liknande besvär – hjälp oss att ta fram ännu bättre metoder till våra patienter. Börja mäta också era resultat så att vi kan jämföra hur effektiva olika behandlingsmetoder är. Låt oss arbeta tillsammans för att vården av patienter med ångest- och depressions- besvär i Sverige ska bli världsbäst.

Om vi samarbetar och öppet redovisar våra metoder och resultat kan vi också se hur vi ytterligare kan utveckla metoderna så att ännu fler patienter blir fria från sin depression eller ångest.

Alternativet, att inte mäta resultat och följa upp hur behandlingen fungerar, leder till att mindre effektiva tera- pier fortfarande används och att ett antal patienter fortsätter att lida trots att de kunde bli hjälpta. Låt oss ha större ambitioner än så.

Anders Milton

tidigare nationell psykiatrisamordnare; ledamot av WeMind Psykiatris styrelse

Läs vidare »

Så ska vi på WeMind säkerställa att tortyrskadade flyktingar får bästa tänkbara vård

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2011 16:34 CET

Människor i nöd har rätt till den bästa behandling som står att finna

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2011 10:00 CET

Människor i nöd har rätt till den bästa behandling som står att finna

WeMind startades 2006 med övertygelsen om att förbättra den svenska psykiatrin på tre sätt. Fokus på val av behandlingsmetod, utvärdering av  behandlingsresultat och uppföljning av patienternas vårdupplevelse.

Vi är en psykiatrisk öppenvårdsklinik med landstingets uppdrag att behandla de mest komplicerade fallen av ångest- och förstämningssyndrom, där posttraumatisk stress (PTSD) ingår. WeMind följer riktlinjerna för behandling och har kompetent personal med lång erfarenhet, enligt ny landstingsrevision. Vi mäter alltid resultaten av våra insatser och vårt omhändertagande. Åtta av tio patienter uppfyller inte längre kriterierna för klinisk depression/ångest efter genomgången behandling. Nio patienter av tio bedömer att kvaliteten på behandlingen är bra/utmärkt. Dessa resultat baseras på 2 100 patienter vi behandlat. WeMind är ett aktiebolag som ägs av medarbetare och andra som bidrar till verksamheten – det är inte och ägs inte av riskkapitalbolag. Som nationell psykiatrisamordnare föreslog jag bl.a. att psykiatrin skulle mäta effekterna av sitt arbete, dvs följa upp om patienterna blir bättre. WeMind gör detta idag och kommer fortsätta göra det om vi får uppdraget att behandla patienter som utsatts för tortyr- och krigsskador. Vi vill bidra till att metoderna utvecklas, och att resultaten mäts och redovisas. Människor i nöd har rätt till den bästa behandling som står att finna.

 

Anders Milton

Ledamot av WeMinds styrelse, tidigare regeringens nationelle psykiatrisamordnare och tidigare ordförande i Svenska Röda Korset

WeMind - vårdbolag inom psykiatrin

Människor i nöd har rätt till den bästa behandling som står att finna WeMind startades 2006 med övertygelsen om att förbättra den svenska psykiatrin på tre sätt: 1) Fokus på val av behandlingsmetod, 2)utvärdering av behandlingsresultat och 3) uppföljning av patienternas vårdupplevelse.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • VD
  • urbkbatrn@dqweajmighndmc.smbezo
  • 0708553420

Om WeMind AB

WeMind - för psykisk hälsa

WeMind är Sveriges största leverantör av privata psykiatrisk vård. Idag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra landsting och tar även emot privat-, försäkrings- och företagspatienter. Över 20.000 patienter är under behandling fördelat på 17 enheter.

Adress

  • WeMind AB
  • St Eriksgatan 44
  • 112 34 Stockholm
  • Sverige

Länkar