Skip to main content

Taggar

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-SEP 2016

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-SEP 2016

Dokument   •   2016-12-13 20:15 CET

We continue to develop Werel to become Scandinavia's most interesting electricity company. In October, we launched a website and an app with significantly expanded functionality. The next step for us is to launch a special offer for homeowners who want to invest in solar power.

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016

Dokument   •   2016-12-13 20:15 CET

Vi fortsätter att utveckla Werel för att bli Nordens mest intressanta elbolag. I oktober lanserade vi en webbplats och en app med väsentligt utbyggd funktionalitet. Nästa steg för oss är att sjösätta ett paket för villaägare som vill satsa på solel.

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016

Dokument   •   2016-09-20 16:30 CEST

Vårt arbete med att bygga framtidens elbolag fortsatte under andra kvartalet. Fokus under kvartalet var att sätta strukturen för den organisation som ska kunna hantera en väsentligt större affärsvolym än den vi har idag.

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-JUN 2016

WEREL AB - INTERIM REPORT JAN-JUN 2016

Dokument   •   2016-09-20 16:30 CEST

During the quarter, we continued our efforts to build the future’s electricity company. Our focus in the quarter was to set an organizational structure that can handle a much larger business volume than what we have today.

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2016

WEREL AB - DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2016

Dokument   •   2016-06-30 09:00 CEST

Vad denna rapport visar är att Werel tagit ett rejält kliv upp i storlek genom fjolårets förvärv av den finska verksamheten i september 2015. Vi gick då från 10 000 kunder till 43 000 kunder. Trots att vi i denna rapport jämför kvartalet med helårssiffrorna för 2015 är de allra flesta därför högre. Att Werel blir större är en förutsättning för att vi ska kunna skapa en sund affär.

WEREL AB – INTERIM REPORT JAN-MAR 2016

WEREL AB – INTERIM REPORT JAN-MAR 2016

Dokument   •   2016-06-30 09:00 CEST

What this report shows, is that Werel has taken a huge leap up in size by the acquisition of the Finnish operations in September 2015. That took us from 10,000 customers to 43,000 customers. Although we in this report compare the quarter with the full-year numbers for 2015, most of them are consequently higher. Getting bigger is a prerequisite for us to be able to create a healthy business.

WE®EL - Årsredovisning 2015

WE®EL - Årsredovisning 2015

Dokument   •   2016-05-15 21:55 CEST

Styrelsen och verkställande direktören för Werel AB, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

WE®EL - Annual Report 2015

WE®EL - Annual Report 2015

Dokument   •   2016-05-15 21:52 CEST

The Board and the CEO of Werel AB, hereby present their annual report for the financial year 2015.