Aurcpiscy7bsdoiqktoj

Wistrand biträder SolunoBC vid förvärvet av Kamoda AB

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 09:45 CET

Wistrand har agerat legal rådgivare till SolunoBC vid förvärvet av Kamoda AB, leverantör av företagsrelaterad telefoni och kommunikation.

Media no image

Wistrand biträder vid försäljning av AGVE AB till Murata Machinery (Muratec)

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 11:10 CET

Wistrand har agerat legal rådgivare till ägarna av AGVE AB i samband med försäljningen av bolaget till Murata Machinery Ltd (Muratec). Muratec tar i samband med köpet även över samtliga aktier i dotterbolagen AGVE America Inc. (USA), AGV Solutions LLC (USA) och AGVE Ltd (Storbritannien).

AGVE-koncernen är en ledande leverantör av Automated Guided Vehicles (AGV) och kontrollanordningar, med totalt 60 anställda som arbetar med AGV-automation över hela världen. Huvudkontor och produktion är placerat i Göteborg och kommer så att förbli även efter försäljningen. 

Wistrands team har bestått av Vilhelm Nyström (ansvarig partner), Hendrik Kangasmuukko (projektledare M&A), Sara Fager Hultqvist (M&A), Maria Kosteska Fägerquist (arbetsrätt), Lars Gahnström (fastighetsrätt) samt Caroline Törngren (paralegal).

För mer information:
Vilhelm Nyström, Advokat/Partner
E: vilhelm.nystrom@wistrand.se
D: +46 31 771 21 55
M: +46 703 72 21 55

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer. Sedan 1915 har vi levererat högkvalitativa affärsjuridiska tjänster till klienter inom ett brett spektra av olika branscher. Våra 200 medarbetare i Stockholm och Göteborg delar övertygelsen att tillgänglighet, engagemang och hög kompetens bidrar till att göra Wistrand till en av Sveriges främsta advokatbyråer.

Wistrand har agerat legal rådgivare till ägarna av AGVE AB i samband med försäljningen av bolaget till Murata Machinery Ltd (Muratec). Muratec tar i samband med köpet även över samtliga aktier i dotterbolagen AGVE America Inc. (USA), AGV Solutions LLC (USA) och AGVE Ltd (Storbritannien).

Läs vidare »
Media no image

Wistrand biträder Strawberry Living vid förvärvet av Personalbostäder i Göteborg och Apartment Sweden

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 13:29 CET

Wistrand har varit legal rådgivare till Strawberry Living vid förvärvet av Personalbostäder i Göteborg och Apartment Sweden. Genom förvärvet av Personalbostäder i Göteborg och Apartment Sweden ökar Strawberry Living sitt bestånd av lägenheter för uthyrning i det så kallade long stay-segmentet.

Strawberry Living bildades i oktober 2017 och Petter A. Stordalen är majoritetsägare.

Wistrands team har bestått av Sara Fager Hultqvist (projektledare), Henrik Saalman, Amy Lindquist, Mathilda Blom, Caroline Törngren och Anna Johansson. Per Dalemo är ansvarig delägare.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer. Sedan 1915 har vi levererat högkvalitativa affärsjuridiska tjänster till klienter inom ett brett spektra av olika branscher. Våra 200 medarbetare i Stockholm och Göteborg delar övertygelsen att tillgänglighet, engagemang och hög kompetens bidrar till att göra Wistrand till en av Sveriges främsta advokatbyråer.

Wistrand har varit legal rådgivare till Strawberry Living vid förvärvet av Personalbostäder i Göteborg och Apartment Sweden.

Läs vidare »
Media no image

Kryptovalutornas komplicerade skatt

Nyheter   •   Dec 15, 2017 10:28 CET

På senare tid har användandet av kryptovalutor fått ett enormt genomslagtill följd av de enorma vinster som privatpersoner har gjort. I affärsmedia skrivs det dagligen om vinstuppgångar, ökade regleringar och personer som blivit ofantligt rika. Vad få däremot inte tänker på är de ofta komplicerade skattefrågorna som kommer med kryptovalutor.

En kryptovaluta beskrivs enklast som en digital valuta utan formell utgivare eller officiell valutakurs. Rent materiellt utgörs valutorna av datafiler som kan överföras mellan personer. Dessa datafiler förvaras i”wallets” (ett datorprogram) och filerna används som betalning för varor och tjänster.Filerna innehåller en kryptering uppbyggd på matematiska problem vilka måste lösas för att transaktionerna kan verifieras. Lösandet av dessa formler sker av användare som anslutit sig till ett nätverk och har tillgång till särskilda program. Den som löser krypteringen, och därigenom verifierar transaktionen, tilldelas ett antal nyutgivna enheter av kryptovalan (s.k. ”mining”).

Värdet på en kryptovaluta styrs direkt av marknadens tillgång och efterfrågan och påverkas således starkt av yttre omständigheter. Dagligen introduceras nya kryptovalutor, ofta genom en s.k. ”Initial Coin Offering” (”ICO”) – vilket är att likna vid en initial public offering. Intresset är ofta stort då möjligheten att komma in tidigt i en kryptovaluta kan innebära enorma vinster. När kryptovalutan Ethereumgenomförde en ICO inför lanseringen av Ether 2014 var den initiala teckningskursen USD 0,40 per Ether och totalt tecknades Ether för motsvarande USD 18 000 000. I dagsläget (11 december) handlas en Ether för USD 435.

Värdet i kryptovalutor ligger i valutans breda användningsområden. De kan delsanvändas för växling till traditionella betalmedel, men även användas som substitut till ett sedvanligt betalmedel för varor och/eller tjänster. Samtidigt, med beaktande av värdeutvecklingen, har kryptovalutor i mycket kommit att bli en spekulativ investering, snarare än ett betalmedel.

Samtidigt är inte kryptovalutorna kopplade till sedvanligt bankväsende, utan tillhandahållandet av wallets och marknadsplatser sker utan inblandning från offentliga organ, och är därför huvudsakligen oreglerade. Därför är kryptovalutorna sammanlänkade med en hög nivå av anonymitet, både vad avser växlingen av kryptovalutor som innehavet av de samma.

Men skatten?
Kort sammantaget anser Skatteverket att kryptovalutor utgör en kapitaltillgång för innehavaren, vilken sorteras in under reglerna i 52 kap. inkomstskattelagen, såsom ”andra tillgångar” och inte som personlig tillgång.

Enligt uppgifter i media misstänker Skatteverket att det finns risk för ett omfattande skatteundandragande kring kryptovalutor kopplat till dess högra grad av anonymitet. Under inkomståret 2016 var det exempelvis endast 281 (!) privatpersoner som deklarerade avyttringar. Detta framstår i Skatteverkets mening som misstänksamt, och av den anledningen har man valt att tillsätta en extra granskning.

Vad bör då privatpersoner som ägerkryptovalutor tänka på? Kryptovalutor likställs inte med värdepapper eller utländska valutor, utan ska ses som en tillgång enligt 52 kap. IL. Huvudsakligen är det vid avyttringar som en beskattningsbar händelse inträffar, samtidigt är kryptovalutor en något speciell tillgång, där det i princip finns ett fastslaget marknadsvärde per varje dag som dessutom (åtminstone historiskt sett) har ökat mycket i värde på kort tid.

Avyttringen av kryptovalutor följer gängse regler om avyttring av en kapitaltillgång. Den vanligaste formen av ”avyttring” är att kryptovalutan växlas mot ett traditionellt betalmedel via en särskild handelsplats. Enklast beskrivet kan en ”market” jämföras med en börs, och kryptovalutan som en börsnoterad aktie. Därvid sker växlingen egentligen genom att tillgången (kryptovalutan) säljs för en summa motsvarande dess marknadsvärde.

En avyttring uppstår även då en kryptovaluta används som betalmedel vid köp av varor eller tjänster. I dessa situationer anses kryptovalutan avyttrad till ett värde motsvarande marknadsvärdet på varan eller tjänsten, och eventuell skillnad mellan omkostnadsbeloppet och marknadsvärdet på varan/tjänsten tas upp till beskattning. I skattehänseende kan det därför ses som om betalning med kryptovaluta utgör två separata transaktioner; en första där mängden kryptovaluta växlas mot varans prisoch en andra transaktion där den tillväxlade valutan erläggs som betalning för varan. För säljaren/tjänstetillhandahållaren, som erhåller betalning i form av kryptovaluta, ska det emottagna beloppet tas upp som inkomst efter omräkning till värdet på kryptovalutan som erhållits på betalningsdagen.

På liknande sätt ses växling mellan kryptovalutor som ett byte, varvid eventuell mellanskillnad mellan omkostnadsbeloppet för den bortbytta kryptovalutan och den erhållna som skattepliktig inkomst.

I deklarationen ska avyttringar av kryptovalutor deklareras på K4-blanketten, avsnitt D - ”Övriga råvaror, värdepapper, tillgångar”. Beräkningen av omkostnadsbeloppet ska ske enligt genomsnittsmetoden, varpå anskaffningsvärdet totalt ska delas på hela innehavet av respektive kryptovaluta oaktat om de anskaffats vid olika tidpunkter.

Vad bör man då som privatperson tänka på?
Huvudpunkten är att komma ihåg att deklarera sina intäkter. Detta kräver självfallet att man ser till att ha ett ordentligt underlag; anskaffningstidpunkter, anskaffningskostnader, total mängd och avyttringstillfällen – och då inte endast klassiska avyttringar genom växling till en traditionell valuta, utan även byten till andra kryptovalutor och användning av kryptovalutorna vid köp av varor och tjänster.


Lars Törner Larsson,  biträdande jurist i Wistrands skettegrupp
E: lars.torner.larsson@wistrand.se

På senare tid har användandet av kryptovalutor fått ett enormt genomslagtill följd av de enorma vinster som privatpersoner har gjort. I affärsmedia skrivs det dagligen om vinstuppgångar, ökade regleringar och personer som blivit ofantligt rika. Vad få däremot inte tänker på är de ofta komplicerade skattefrågorna som kommer med kryptovalutor.

Läs vidare »
U8jqzdvnspmokrpw5mgi

​​​​Wistrand biträder Strawberry Properties i samband med försäljningen av hotellfastigheter

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 11:31 CET

Wistrand har varit legal rådgivare till Strawberry Properties i samband med försäljningen av fem hotellfastigheter till Midstar Hotels.

Mtoyrzvhqy2d3bfjcevl

Wistrand biträder Castellum vid förvärv av fastighet i Majorna

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 14:48 CET

Wistrand har varit legal rådgivare till Castellum (Castellum Väst AB) vid förvärvet av fastigheten Majorna 720:19 som är belägen vid Klippanområdet i Majorna.

Media no image

Wistrand biträder Nordic Choice Hotels i samband med förvärv av tre hotell i Linköping

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 15:25 CET

Wistrand har varit legal rådgivare till Nordic Choice Hotels vad gäller förvärven av tre hotell i Linköping; Best Western Hotel Linköping, Best Western Plus Priceless Hotel och The Box Hotel. Säljare är Great Hotel Group i Linköping AB.

Best Western Hotel Linköping och Best Western Plus Priceless Hotel är två existerande hotell med 76 respektive 209 hotellrum. The Box Hotel är ett nytt hotell som öppnar först i april 2018 med totalt 176 hotellrum, bar och restaurang. I samband med förvärvet så sker även ett övertagande av all personal på samtliga hotell.

Wistrands team har bestått av ansvarige delägaren Per Dalemo, Sara Fager Hultqvist (projektledare), Tomas Hecht, Henrik Saalman och Erik Dreijer.

Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkoncerner med 190 hotell och 13 000 anställda i Skandinavien och Baltikum. Företaget marknadsför kedjorna Comfort Hotel, Quality Hotel och Clarion Hotel, samt 20 fristående hotell. Nordic Choice Hotels ägs av Petter A. Stordalen.

För mer information:

Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer. Sedan 1915 har vi levererat högkvalitativa affärsjuridiska tjänster till klienter inom ett brett spektra av olika branscher. Våra 200 medarbetare i Stockholm och Göteborg delar övertygelsen att tillgänglighet, engagemang och hög kompetens bidrar till att göra Wistrand till en av Sveriges främsta advokatbyråer.

Wistrand har varit legal rådgivare till Nordic Choice Hotels vad gäller förvärven av tre hotell i Linköping; Best Western Hotel Linköping, Best Western Plus Priceless Hotel och The Box Hotel.

Läs vidare »
Pbh3rtcnoj4b50mypfvs

Wistrand biträder vid försäljning av PCS Modulsystem till Part Group

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 15:26 CET

Wistrand har agerat legal rådgivare i samband med försäljningen av PCS Modulsystem AB till Part Group, som förvärvar 60 procent av aktierna med option att köpa resterande 40 procent om tre år av bolagets grundare Per-Olof Ekberg.

Ouk51gh37vhck3cp11xc

Wistrand biträder Tacton Systems i samband med investering från GRO Capital och KIRK KAPITAL

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 15:11 CET

Wistrand har agerat legal rådgivare åt Tacton Systems AB, dess grundare och övriga ägare i samband med att riskkapitalfonden GRO Capital och det familjeägda investmentbolaget KIRK KAPITAL blir nya majoritetsägare i bolaget. Transaktionen genomfördes dels genom förvärv av befintliga aktier, dels genom investering av nytt kapital.

Media no image

Wistrand utser nya delägare

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 11:18 CET

Wistrand Advokatbyrå har utsett advokaterna Rickard Jonason, Tove Rosén Johansson och Johannes Wårdman till nya delägare. Samtliga är verksamma vid Wistrands Göteborgskontor och utnämningarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Rickard Jonason är specialiserad inom skatt och privatkapital. Han har arbetat på Wistrand sedan 2011, då han anslöt i samband med att skattebyrån Haglund & Partners slogs samman med Wistrand.

Tove Rosén Johansson har arbetat på Wistrand sedan 2012 och är specialiserad inom insolvensrätt och företagsförvärv. Tove utses löpande till konkursförvaltare samt likvidator.

Johannes Wårdman har arbetat på Wistrand sedan 2009 och är specialiserad inom företagsförvärv och kommersiella avtal.

”Det är alltid extra glädjande när medarbetare inom byrån utvecklas till att nå delägarskap. Rickard, Tove och Johannes har samtliga en unik kompetens inom sina respektive verksamhetsområden som uppskattas mycket, både internt och av klienter”, säger Martin Wedén, Managing Partner för Wistrand i Göteborg.

För mer information:
Martin Wedén, Managing Partner
E: martin.weden@wistrand.se
T: +46 31 771 21 88
M: +46 709 32 42 40

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer. Sedan 1915 har vi levererat högkvalitativa affärsjuridiska tjänster till klienter inom ett brett spektra av olika branscher. Våra 200 medarbetare i Stockholm och Göteborg delar övertygelsen att tillgänglighet, engagemang och hög kompetens bidrar till att göra Wistrand till en av Sveriges främsta advokatbyråer.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Henrik.Aurelius@wistrand.se
  • +46 8 50 72 00 56
  • +46 709 50 72 56

Om Wistrand Advokatbyrå

Rådgivning inom svensk och internationell affärsjuridik

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer. Sedan 1915 har vi levererat högkvalitativa affärsjuridiska tjänster till klienter inom ett brett spektra av olika branscher. Våra 200 medarbetare i Stockholm och Göteborg delar övertygelsen att tillgänglighet, engagemang och hög kompetens bidrar till att göra Wistrand till en av Sveriges främsta advokatbyråer.

Adress

  • Wistrand Advokatbyrå
  • Regeringsgatan 65
  • Box 7543 103 93 Stockholm
  • Sverige

Länkar