Skip to main content

Taggar

Skatterätt

Miljö & energi

Arbetsrätt

Nyheter på Wistrand

Tvistlösning

Företagsöverlåtelser (M&A)

Fastighetsrätt

Bank & Finans

Immaterialrätt

Medie- & marknadsrätt

Offentlig upphandling

Nyheter på Wistrand 69 Medie- & marknadsrätt 68 juridik 68 rådgivning 64 Skatterätt 12 Miljö & energi 12 eu 11 Fastighetsrätt 10 Arbetsrätt 8 processrätt 6 eu-rätt 5 Immaterialrätt 5 Företagsöverlåtelser (M&A) 4 personuppgifter 4 högsta domstolen 3 Tvistlösning 3 hovrätten 3 eu-domstolen 2 skadestånd 2 pbl 2 energirätt 2 eu-domstol 2 malin hurtig 2 emilie steen 2 jörgen larsson 2 företagande 2 förvaltningsdomstol 2 dataskydd 2 skiljeförfarande 2 strandskydd 2 malmö 1 handelshögskolan 1 slutbesiktning 1 datalagringsdirektivet 1 datalagring 1 revision 1 mattias boqvist 1 informationsskyldighet 1 förvaltning 1 mark- och miljööverdomstolen 1 förfogandebegränsande 1 misslisibell 1 kemikalieregler 1 gåva 1 skanska 1 relationsmarknadsföring 1 tingsrätt 1 associationsrätt 1 domän 1 skiljerätt 1 kapitalbrist 1 personuppgift 1 gröna obligationer 1 oecd 1 gala 1 deklaration 1 lösöre 1 svenskt näringsliv 1 mutor 1 g20 1 domstol 1 preskription 1 gröna investeringar 1 plan- och bygglagen 1 styrelseansvar 1 företagsrekonstruktion 1 testamente 1 Offentlig upphandling 1 patent 1 lagvalsklausul 1 emittent 1 mutbrott 1 kronofogden 1 konkurrensverket 1 europadomstolen 1 connect öst 1 tvistfinansiering 1 pierre olsson 1 kronofogdemyndigheten 1 styrelsearvoden 1 företagshemligheter 1 påminnelse 1 prevex ab 1 ansvarsgenombrott 1 koncernbidrag 1 krav 1 företagsskattekommittén 1 förvaltningsdom 1 skatterättsnämnden 1 regeringen 1 företagsbesiktning 1 konsument 1 hyrestillägg 1 personuppgiftshantering 1 institutet mot mutor 1 personaloptioner 1 näringslivskoden 1 konkurrens 1 revision avtal 1 konkurrensklausuler 1 nya Penningtvättslagen 1 revisor 1 preskriptionstid 1 handpenning 1 länsstyrelsen 1 datalagringsdirektiv 1 ohim 1 avbildade konstverk 1 fastighetsbranschen 1 green obligations 1 näringsliv 1 maria sundqvist 1 Bank & Finans 1 kollektivavtal 1 gäldenär 1 tvistelösning 1 sekretess 1 dataskyddslagstifning 1 fredrik thor 1 likvidation 1 konsult 1 domännamn 1 licenssystem 1 företag 1 tingsrätten 1 processer 1 safe harbour 1 straffrätt 1 tillståndsplikt 1 sökmotor 1 Visa alla taggar
Media no image

Kryptovalutornas komplicerade skatt

Nyheter   •   Dec 15, 2017 10:28 CET

På senare tid har användandet av kryptovalutor fått ett enormt genomslagtill följd av de enorma vinster som privatpersoner har gjort. I affärsmedia skrivs det dagligen om vinstuppgångar, ökade regleringar och personer som blivit ofantligt rika. Vad få däremot inte tänker på är de ofta komplicerade skattefrågorna som kommer med kryptovalutor.

Media no image

Styrelsearvoden ska beskattas i inkomstslaget tjänst

Nyheter   •   Okt 03, 2017 11:22 CEST

I början av sommaren fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett förhandsbesked om att styrelseuppdrag på konsultbasis via aktiebolag ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Skatteverket har i ett ställningstagande från 2008 uttalat att tre styrelseuppdrag eller fler kan faktureras via eget aktiebolag, varför HFD:s avgörande nu har satt Skatteverkets ställningstagande ur spel.

Media no image

​​​Krav på juridiska personer m.fl. att registrera verklig huvudman

Nyheter   •   Sep 27, 2017 10:45 CEST

Den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft den 1 augusti 2017. Lagen har tillkommit som en följd av att Europaparlamentet 2015 antagit ett nytt penningtvättsdirektiv och kravet på ett register om verkliga huvudmän gäller samtliga länder inom EU. Syftet med registret är att det ska öka insynen och transparensen i juridiska personer. Vem för registret?

Media no image

Företagslägenheter och korttidsuthyrning – möjligheter till högre hyresintäkter

Nyheter   •   Sep 21, 2017 13:14 CEST

Den svenska hyresmarknaden är föremål för ett omfattande regelverk. Ur hyresvärdsperspektiv medför regelverket en rad begränsningar inom områden såsom hyressättning och uppsägning av hyresgäster. I stora delar är regelverket en skyddslagstiftning vars syfte är att skydda (den svaga) hyresgästen mot (den starka) hyresvärden. Särskilt starkt är skyddet i fråga om bostäder.

Media no image

​​​​​​​Vad gäller för direktmarknadsföring?

Nyheter   •   Sep 20, 2017 13:40 CEST

All marknadsföring där näringsidkare marknadsför produkter eller tjänster genom att direkt kontakta en kund, via exempelvis post, mail, SMS, nyhetsbrev, direktadresserat brev eller telefon kan betecknas som direktmarknadsföring. Olika regler gäller beroende på vilken form av direktmarknadsföring det handlar om samt till vem marknadsföringen riktar sig.

Media no image

Den nya penningtvättslagen kräver betydande åtgärder av verksamhetsutövare

Nyheter   •   Jun 14, 2017 11:25 CEST

Nyligen överlämnade regeringen en proposition om ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, i vilken regeringen bland annat föreslår att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag (”nya Penningtvättslagen”). ​​

Media no image

Lex Laval ändras – rätten att vidta stridsåtgärder mot utländsk arbetskraft utvidgas

Nyheter   •   Jun 13, 2017 09:56 CEST

Riksdagen beslutade den 26 april 2017 att ändra i den s k Lex Laval, enligt vilken rätten att vidta stridsåtgärder mot utländska arbetstagare stationerade i Sverige har varit begränsad. Lagändringen trädde i kraft den 1 juni 2017 och innebär utvidgade möjligheter för svenska fackförbund att genom stridsåtgärder kräva att arbetsplatser med utländsk arbetskraft tecknar svensk kollektivavtal.

Media no image

​Släppt krav på tillstånd för privata drönare

Nyheter   •   Jun 09, 2017 10:07 CEST

​I en uppmärksammad dom i höstas slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att användning av drönare med kamera kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Regeringen har nu föreslagit en lagändring som innebär kravet på tillstånd fortsättningsvis bara ska gälla myndigheter. Enskildas personliga integritet ska vid övrig användning av drönare skyddas genom regler i personuppgiftslagen.

Media no image

​Regeringen tillsätter utredning om upplysningsplikt

Nyheter   •   Jun 07, 2017 09:47 CEST

Som en del i sitt 10-punktspogram mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt har regeringen tillsatt en utredning som ska utreda möjligheterna att införa en informationsskyldighet för skatterådgivare.

Media no image

Avtalets begränsade verkan i förhållande till annan

Nyheter   •   Jun 01, 2017 13:28 CEST

I ett nyligen meddelat avgörande (beslut 2017-04-12 i mål nr Ö 583-16) har Högsta domstolen prövat frågan om huruvida en köpare blivit bunden av ett villkor som föreskrevs i samband med att säljaren hade erhållit den aktuella egendomen i gåva. Den specifika juridiska frågan var om, och i så fall i vilken omfattning, ett sådant villkor hade sakrättslig verkan, dvs. verkan även mot tredje man.

Media no image

Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmål

Nyheter   •   Maj 30, 2017 11:53 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har i två nya avgöranden konstaterat att det inte var skäligt att tvinga fastighetsägarna att riva bryggor och båthus utförda på 1980-talet. Förhoppningsvis kommer bedömningen vid tillsyn av sedan länge utförda åtgärder inom strandskyddsområden fortsättningsvis bli mer nyanserad.

Media no image

Byggbranschen möter utmaningar med nya förslaget om entreprenörsansvar

Nyheter   •   Apr 25, 2017 10:55 CEST

Under våren 2017 förväntas regeringen lägga fram en proposition som kan komma att medföra en rad förändringar på den gränsöverskridande svenska arbetsmarknaden. En av dessa nyheter är det så kallade entreprenörsansvaret inom bygg- och anläggningsverksamheter.

Media no image

Ny upphandlingslagstiftning sedan årsskiftet - men vad har egentligen ändrats?

Nyheter   •   Apr 24, 2017 10:14 CEST

Den 1 januari 2017 trädde de nya lagarna om offentlig upphandling ikraft, vilka implementerar 2014 års upphandlingsdirektiv. Vid sidan av nya versioner av lag om offentlig upphandling (LOU) och lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) har det införts en helt ny lagstiftning för upphandlingar av koncessioner (LUK). I övrigt innehåller de nya lagarna en hel del nyheter.

Media no image

​​Ny lag om skydd för visselblåsare

Nyheter   •   Apr 19, 2017 11:29 CEST

I Sverige har en fortlöpande diskussion förts huruvida visselblåsare åtnjuter ett tillräckligt rättsligt skydd. Regeringen fann nyligen att det rättsliga skyddet för visselblåsare måste förbättras, varpå den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2017.

Media no image

Första svenska klimatlagen nära

Nyheter   •   Apr 12, 2017 11:19 CEST

Delar av Sveriges klimatpolitiska arbete kan redan nästa år komma att regleras av en ny klimatlag. Regeringen lämnade i mars i år förslag om ett klimatpolitiskt ramverk, proposition 2016/17:146 ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige”, i vilket förslaget om en ny klimatlag ingår. Om propositionen röstas igenom träder den nya klimatlagen i kraft den 1 januari 2018.

Media no image

Avskattning, schablonintäkt och retroaktiva effekter i en ogynnad bransch

Nyheter   •   Apr 11, 2017 10:27 CEST

​Möjligheten att överlåta fastigheter indirekt genom en skattefri aktieförsäljning, s.k. paketering, har utretts och föreslås slopas. Den 11 juni 2015 tillsatte regeringen en utredning (Dir 2015:62) vilken hade till uppdrag att presentera en översyn av möjligheterna att paketera fastigheter. Syftet är att säkerställa att skattereglerna inte gynnar vissa branscher eller bolag inom samma bransch

Media no image

Fastighetsägare – vad kan du göra om du påverkas av störningar?

Nyheter   •   Feb 28, 2017 09:16 CET

Stora infrastruktursatsningar är aktuella på många håll i landet. Men vad kan du som är fastighetsägare göra om du eller dina hyresgäster störs av dessa projekt? Och när har man rätt till ersättning? Wistrand Advokatbyrås miljö- och fastighetsexperter belyser här några frågeställningar.

Media no image

Förslag till nya regler för beskattning av personaloptioner

Nyheter   •   Feb 13, 2017 11:18 CET

​Strax innan årsskiftet överlämnade Regeringen en remiss till Lagrådet med ett nytt förslag angående beskattning av personaloptioner. Syftet med de föreslagna reglerna är att underlätta för små, unga och innovativa företag som saknar tillgång till kapital att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Media no image

Så anpassar du din verksamhet till de nya personuppgiftsreglerna

Nyheter   •   Feb 10, 2017 14:01 CET

Den 25 maj 2018 kommer den svenska personuppgiftslagen att ersättas av GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR:s syfte är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU och därigenom underlätta för företag som verkar på EU:s inre marknad. GDPR kommer att innebära stora förändringar för den som hanterar personuppgifter.

Media no image

Garantiförsäkringar allt vanligare vid försäljning av bolag

Nyheter   •   Feb 09, 2017 09:59 CET

​Garantikatalogen i ett överlåtelseavtal syftar till att riskfördela parternas åtaganden i en transaktion. I takt med att transaktionerna ökar i komplexitet söker parterna att i större utsträckning föra över riskerna till en tredje man. Detta sker genom tecknandet av en s.k. ”garantiförsäkring”.