Skip to main content

Taggar

Skatterätt

Miljö & energi

Nyheter på Wistrand

Tvistlösning

Företagsöverlåtelser (M&A)

Fastighetsrätt

Bank & Finans

Immaterialrätt

Medie- & marknadsrätt

Offentlig upphandling

Nyheter på Wistrand 69 Medie- & marknadsrätt 68 juridik 68 rådgivning 64 Skatterätt 21 Miljö & energi 12 Fastighetsrätt 10 processrätt 6 eu-rätt 5 Företagsöverlåtelser (M&A) 5 Immaterialrätt 5 personuppgifter 4 högsta domstolen 3 Tvistlösning 3 hovrätten 3 jörgen larsson 2 förvaltningsdomstol 2 företagande 2 eu-domstolen 2 pbl 2 strandskydd 2 skiljeförfarande 2 malin hurtig 2 skadestånd 2 relationsmarknadsföring 1 kronofogdemyndigheten 1 skanska 1 sekretess 1 skatterättsnämnden 1 g20 1 konkurrensverket 1 fastighetsbranschen 1 kronofogden 1 gäldenär 1 koncernbidrag 1 gröna investeringar 1 företagsbesiktning 1 oecd 1 processer 1 pierre olsson 1 revisor 1 testamente 1 revision avtal 1 mutor 1 straffrätt 1 påminnelse 1 förvaltningsdom 1 styrelseansvar 1 tvistelösning 1 tingsrätten 1 lösöre 1 likvidation 1 tingsrätt 1 fredrik thor 1 företagshemligheter 1 personuppgiftshantering 1 slutbesiktning 1 mutbrott 1 mark- och miljööverdomstolen 1 institutet mot mutor 1 handpenning 1 ohim 1 gröna obligationer 1 maria sundqvist 1 safe harbour 1 tillståndsplikt 1 företagsskattekommittén 1 green obligations 1 näringslivskoden 1 Bank & Finans 1 mattias boqvist 1 misslisibell 1 kapitalbrist 1 preskription 1 licenssystem 1 konkurrensklausuler 1 gåva 1 preskriptionstid 1 kemikalieregler 1 lagvalsklausul 1 prevex ab 1 hyrestillägg 1 tvistfinansiering 1 förfogandebegränsande 1 informationsskyldighet 1 nya Penningtvättslagen 1 styrelsearvoden 1 skiljerätt 1 kollektivavtal 1 företag 1 patent 1 konkurrens 1 malmö 1 plan- och bygglagen 1 företagsrekonstruktion 1 Offentlig upphandling 1 förvaltning 1 personuppgift 1 personaloptioner 1 handelshögskolan 1 näringsliv 1 länsstyrelsen 1 sökmotor 1 konsument 1 svenskt näringsliv 1 gala 1 europadomstolen 1 konsult 1 krav 1 regeringen 1 revision 1 Visa alla taggar
Beskattning av bitcoin – inte så självklart som man kan tro

Beskattning av bitcoin – inte så självklart som man kan tro

Nyheter   •   Jun 21, 2018 14:28 CEST

Det har under en längre tid och i flera olika sammanhang förts diskussioner om vilken typ av tillgång bitcoin egentligen är. Ska bitcoin behandlas som en valuta, ett värdepapper eller någonting helt annat? Vilken typ av tillgång bitcoin ska anses utgöra är inte helt oviktigt när det kommer till hur köp och försäljning av bitcoin ska redovisas skattemässigt.

Elektroniska underskrifter – när fungerar det och vad bör man tänka på?

Elektroniska underskrifter – när fungerar det och vad bör man tänka på?

Nyheter   •   Apr 18, 2018 11:10 CEST

Användandet av elektroniska underskrifter blir allt mer utbrett, men när fungerar det och vad bör man egentligen tänka på?

Wistrands 5 tips inför deklarationen

Wistrands 5 tips inför deklarationen

Nyheter   •   Apr 18, 2018 10:28 CEST

Den 2 maj är sista datum för privatpersoner att deklarera, Wistrands Justus Pettersson delar här med sig av sina 5 tips att se över innan du skickar in dokumenten.

Kryptovalutornas komplicerade skatt

Nyheter   •   Dec 15, 2017 10:28 CET

På senare tid har användandet av kryptovalutor fått ett enormt genomslagtill följd av de enorma vinster som privatpersoner har gjort. I affärsmedia skrivs det dagligen om vinstuppgångar, ökade regleringar och personer som blivit ofantligt rika. Vad få däremot inte tänker på är de ofta komplicerade skattefrågorna som kommer med kryptovalutor.

Styrelsearvoden ska beskattas i inkomstslaget tjänst

Nyheter   •   Okt 03, 2017 11:22 CEST

I början av sommaren fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett förhandsbesked om att styrelseuppdrag på konsultbasis via aktiebolag ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Skatteverket har i ett ställningstagande från 2008 uttalat att tre styrelseuppdrag eller fler kan faktureras via eget aktiebolag, varför HFD:s avgörande nu har satt Skatteverkets ställningstagande ur spel.

​​​Krav på juridiska personer m.fl. att registrera verklig huvudman

Nyheter   •   Sep 27, 2017 10:45 CEST

Den nya lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft den 1 augusti 2017. Lagen har tillkommit som en följd av att Europaparlamentet 2015 antagit ett nytt penningtvättsdirektiv och kravet på ett register om verkliga huvudmän gäller samtliga länder inom EU. Syftet med registret är att det ska öka insynen och transparensen i juridiska personer. Vem för registret?

Företagslägenheter och korttidsuthyrning – möjligheter till högre hyresintäkter

Nyheter   •   Sep 21, 2017 13:14 CEST

Den svenska hyresmarknaden är föremål för ett omfattande regelverk. Ur hyresvärdsperspektiv medför regelverket en rad begränsningar inom områden såsom hyressättning och uppsägning av hyresgäster. I stora delar är regelverket en skyddslagstiftning vars syfte är att skydda (den svaga) hyresgästen mot (den starka) hyresvärden. Särskilt starkt är skyddet i fråga om bostäder.

​​​​​​​Vad gäller för direktmarknadsföring?

Nyheter   •   Sep 20, 2017 13:40 CEST

All marknadsföring där näringsidkare marknadsför produkter eller tjänster genom att direkt kontakta en kund, via exempelvis post, mail, SMS, nyhetsbrev, direktadresserat brev eller telefon kan betecknas som direktmarknadsföring. Olika regler gäller beroende på vilken form av direktmarknadsföring det handlar om samt till vem marknadsföringen riktar sig.

Den nya penningtvättslagen kräver betydande åtgärder av verksamhetsutövare

Nyheter   •   Jun 14, 2017 11:25 CEST

Nyligen överlämnade regeringen en proposition om ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, i vilken regeringen bland annat föreslår att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag (”nya Penningtvättslagen”). ​​

Lex Laval ändras – rätten att vidta stridsåtgärder mot utländsk arbetskraft utvidgas

Nyheter   •   Jun 13, 2017 09:56 CEST

Riksdagen beslutade den 26 april 2017 att ändra i den s k Lex Laval, enligt vilken rätten att vidta stridsåtgärder mot utländska arbetstagare stationerade i Sverige har varit begränsad. Lagändringen trädde i kraft den 1 juni 2017 och innebär utvidgade möjligheter för svenska fackförbund att genom stridsåtgärder kräva att arbetsplatser med utländsk arbetskraft tecknar svensk kollektivavtal.

​Släppt krav på tillstånd för privata drönare

Nyheter   •   Jun 09, 2017 10:07 CEST

​I en uppmärksammad dom i höstas slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att användning av drönare med kamera kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Regeringen har nu föreslagit en lagändring som innebär kravet på tillstånd fortsättningsvis bara ska gälla myndigheter. Enskildas personliga integritet ska vid övrig användning av drönare skyddas genom regler i personuppgiftslagen.

​Regeringen tillsätter utredning om upplysningsplikt

Nyheter   •   Jun 07, 2017 09:47 CEST

Som en del i sitt 10-punktspogram mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt har regeringen tillsatt en utredning som ska utreda möjligheterna att införa en informationsskyldighet för skatterådgivare.

Avtalets begränsade verkan i förhållande till annan

Nyheter   •   Jun 01, 2017 13:28 CEST

I ett nyligen meddelat avgörande (beslut 2017-04-12 i mål nr Ö 583-16) har Högsta domstolen prövat frågan om huruvida en köpare blivit bunden av ett villkor som föreskrevs i samband med att säljaren hade erhållit den aktuella egendomen i gåva. Den specifika juridiska frågan var om, och i så fall i vilken omfattning, ett sådant villkor hade sakrättslig verkan, dvs. verkan även mot tredje man.

Ökat fokus på skälighet i strandskyddsmål

Nyheter   •   Maj 30, 2017 11:53 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har i två nya avgöranden konstaterat att det inte var skäligt att tvinga fastighetsägarna att riva bryggor och båthus utförda på 1980-talet. Förhoppningsvis kommer bedömningen vid tillsyn av sedan länge utförda åtgärder inom strandskyddsområden fortsättningsvis bli mer nyanserad.

Byggbranschen möter utmaningar med nya förslaget om entreprenörsansvar

Nyheter   •   Apr 25, 2017 10:55 CEST

Under våren 2017 förväntas regeringen lägga fram en proposition som kan komma att medföra en rad förändringar på den gränsöverskridande svenska arbetsmarknaden. En av dessa nyheter är det så kallade entreprenörsansvaret inom bygg- och anläggningsverksamheter.

Ny upphandlingslagstiftning sedan årsskiftet - men vad har egentligen ändrats?

Nyheter   •   Apr 24, 2017 10:14 CEST

Den 1 januari 2017 trädde de nya lagarna om offentlig upphandling ikraft, vilka implementerar 2014 års upphandlingsdirektiv. Vid sidan av nya versioner av lag om offentlig upphandling (LOU) och lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) har det införts en helt ny lagstiftning för upphandlingar av koncessioner (LUK). I övrigt innehåller de nya lagarna en hel del nyheter.

​​Ny lag om skydd för visselblåsare

Nyheter   •   Apr 19, 2017 11:29 CEST

I Sverige har en fortlöpande diskussion förts huruvida visselblåsare åtnjuter ett tillräckligt rättsligt skydd. Regeringen fann nyligen att det rättsliga skyddet för visselblåsare måste förbättras, varpå den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2017.

Första svenska klimatlagen nära

Nyheter   •   Apr 12, 2017 11:19 CEST

Delar av Sveriges klimatpolitiska arbete kan redan nästa år komma att regleras av en ny klimatlag. Regeringen lämnade i mars i år förslag om ett klimatpolitiskt ramverk, proposition 2016/17:146 ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige”, i vilket förslaget om en ny klimatlag ingår. Om propositionen röstas igenom träder den nya klimatlagen i kraft den 1 januari 2018.

Avskattning, schablonintäkt och retroaktiva effekter i en ogynnad bransch

Nyheter   •   Apr 11, 2017 10:27 CEST

​Möjligheten att överlåta fastigheter indirekt genom en skattefri aktieförsäljning, s.k. paketering, har utretts och föreslås slopas. Den 11 juni 2015 tillsatte regeringen en utredning (Dir 2015:62) vilken hade till uppdrag att presentera en översyn av möjligheterna att paketera fastigheter. Syftet är att säkerställa att skattereglerna inte gynnar vissa branscher eller bolag inom samma bransch

Fastighetsägare – vad kan du göra om du påverkas av störningar?

Nyheter   •   Feb 28, 2017 09:16 CET

Stora infrastruktursatsningar är aktuella på många håll i landet. Men vad kan du som är fastighetsägare göra om du eller dina hyresgäster störs av dessa projekt? Och när har man rätt till ersättning? Wistrand Advokatbyrås miljö- och fastighetsexperter belyser här några frågeställningar.