Skip to main content

Det är ekologiska kretsloppsjordbruk vi bör satsa på

Nyhet   •   Jul 19, 2016 13:43 CEST

Det är fel att, som Torbjörn Fagerström och Jens Sundström i DN Debatt 17/7, dra den generella slutsatsen att ekologisk odling inte är bättre för miljön och att vi inte ska satsa på detta. I en replik i DN menar Artur Granstedt, docent i ekologisk odling, att vi istället ska fortsätta satsa på ekologiskt och även skärpa kraven så att man säkerställer fungerande kretslopp. Det är avgörande för att klara vår tids ödesfrågor: hotet mot den biologiska mångfalden, övergödningen av våra hav och den globala uppvärmningen.

Artur Granstedt börjar med att påpeka att den rapport från Livsmedelsverket som Fagerström och Sundström hänvisar till inte gör någon systemutvärdering och inte heller en helhetsvärdering av verkligt miljövänlig och resurshushållande ekologisk odling. Rapporten kan alltså inte utgöra någon vetenskaplig grund för den typ av generella slutsatser som framförs i DN Debatt.

Artur Granstedt skriver att det inte finns något svart och vitt beträffande konventionell odling, men att den är en del av ett produktionssystem som bland annat ger stora förluster av växtnäringsämnen. Här finns ett förödande systemfel i jordbruket som fortsätter så länge vi inte skapar en balans mellan växtodling och djurhållning så att näringen går i kretslopp i stället för att övergöda haven.

Artur Granstedt skriver också att det idag tyvärr finns ekologisk odling som väl uppfyller EU:s regelsystem men som inte är ekologisk i sann bemärkelse. Vallodling, med gräs och baljväxtvallar, är nödvändiga delar i mångsidiga växtföljder i ett uthålligt ekologiskt jordbruk. Det binder både kol och kväve i marken och minskar klimatbelastningen, utöver att man inte förbrukar fossil energi för framställning av gödningsämnen på industriell väg.

Ska vi både stoppa spridningen av pesticider i miljön och stoppa övergödningen måste vi också bedriva det vi kallar för ekologiskt kretsloppsjordbruk utan bekämpningsmedel och samtidigt anpassa vår konsumtion och djurhållning till den egna foderförsörjningen, menar Artur Granstedt.

Läs hela repliken här.