Skip to main content

Olika livsstilar gav stora skillnader i risk för allergier hos barn

Nyhet   •   Maj 27, 2014 11:18 CEST

Antroposofisk livsstil minskar risken för allergier hos barn, åtminstone upp till fem års ålder. Även hos barn i familjer som bara delvis har en sådan livsstil finns signifikanta skillnader jämfört med barn i familjer med mer konventionell livsstil. Det visar en ny studie och doktorsavhandling som bygger på data från ALADDIN-studien.

Samband mellan mindre allergier och mindre stress

Barn i familjer med antroposofisk eller delvis antroposofisk livsstil visade sig ha mindre allergier. En orsak tycks vara att dessa barn är mindre stressade. De uppvisade klart lägre kortisolnivåer vid alla mättillfällen vid 6, 12 och 24 månaders ålder, vilket också korrelerade väl med allergiförekomsten upp till fem års ålder.

I studien ser man inga signifikanta skillnader i kortisolnivåer hos föräldrarna i de olika grupperna, vilket talar för att de kortisolnivåskillnader som finns hos barnen inte beror på genetiska faktorer utan snarare psykosociala eller andra faktorer. Vilka enskilda livsstilskomponenter som kan påverka allergisk sensibiliseringen hos barnen framgår inte av den här studien och kan bli föremål för fortsatt forskning.

Studien omfattade 552 familjer som rekryterats från mödra- och barnavårdscentraler, med eller utan antroposofisk inriktning. Familjerna kunde efter svar på frågeformulär delas upp i tre grupper med: antroposofisk livsstil, delvis antroposofisk livsstil samt mer konventionell livsstil. Många livsstilsfaktorer före och under graviditeten samt i tidig barndom skilde sig markant mellan grupperna.

Kan leda till bredare folkhälsorekommendationer

Studien och doktorsavhandlingen är gjord av Jackie Swartz, som är barn- och ungdomspsykiatriker och allmänläkare samt forskare på Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet.

– Det är särskilt intressant att även barn i familjer som bara delvis har anammat en antroposofisk livsstil uppvisar klart mindre allergier och lägre kortisolnivåer än barn i familjer med konventionell livsstil. När vi genom fortsatt forskning klarlägger ännu mer vad skillnaderna beror på hoppas jag att detta kan öppna för bredare rekommendationer som kan påverka allergier och folkhälsan i stort.

– Det är viktigt hur livet startar redan under graviditeten och de första levnadsåren. Det får av allt att döma stor betydelse för den fortsatta utvecklingen, bland annat när det gäller allergisk sensibilisering och troligen även andra folkhälsofaktorer, menar Jackie Swartz.

Exempel på viktigt drag i antroposofisk livsstil är att man äter mer ekologisk och biodynamisk mat och det är även vanligt med inslag av mjölksyrade grönsaker vilket är gynnsamt för mag-tarmfloran. Typiskt är också att, särskilt för riktigt små barn, skapa en lugn miljö, undvika starka intryck och undvika nedkylning av kroppen. Generellt använder man också mindre antibiotika och febernedsättande läkemedel. Barnvaccinationer väljer många föräldrar också att senarelägga och undvika de allra första levnadsåren. Att eftersträva daglig regelbundenhet och rytm i livet är också ett typiskt drag i antroposofisk livsstil.