The Woodland Trust

Storytelling in the woods

News   •   Oct 15, 2012 13:40 BST

Cymraeg isod...

As half term approaches, the Woodland Trust is offering the ideal autumn event for kids and families at Plas Power Woods, near Coedpoeth. Between 11am to 4pm there will be free storytelling sessions, with the storyteller Creeping Toad. Visitors are asked to bring waterproofs and strong shoes. The event is suitable for families, but children under16 must be accompanied by an adult. Regrettably, sections of the walk are not wheelchair-accessible.

Jane Craven of the Woodland Trust, who is organising the event explains: “I’m afraid I can’t reveal which stories that will be told, and certainly not how they will end, but all the tales will have the aim of helping the children to better understand and appreciate the natural environment and the beautiful woodland that is Plas Power.”

This event takes place as the Woodland Trust (Coed Cadw), which owns the woods, embarks on a £100,000 investment to protect and improve them. The work is aimed both at enhancing and protecting the wood, and at helping and encouraging visitors to make more and better use of them. This investment has been made possible as a result of generous support from WREN, who are providing £20,600, Cory Environmental who which has given £30,000 and the Heritage Lottery Fund which has made available £50,000.

Jane Craven adds: “Plas Power is already one of the Woodland Trust’s most visited sites in Wales, attracting around 27,000 visits every year. The woods are a wonderful asset for the local area, a haven of peace and beauty less than two miles from the centre of Wrexham. I’m delighted that the generous support of the Heritage Lottery Fund, Cory Environmental Trust in Britain and WREN is allowing us to make the site even more special and encourage even more people to come to enjoy it.”

Offa’s Dyke, the 8th century earthwork built to mark the boundary between Wales and the Kingdom of Mercia, runs through the site and is clearly visible. The work includes removing shrubs and trees from Dyke to make it more visible and to protect it. Plas Power is also gaining its own natural maze, made of timber felled while restoring ancient woodland at Plas Power that had been planted with non-native conifers in the past.

There will be new on-site interpretation to tell the story of the woods and their place in the landscape, including panels that can be changed with the seasons.

Like all Woodland Trust woods, Plas Power is open to the public for free. It has its own website, which will include details of forthcoming events and how to get involved at woodlandtrust.org.uk/plaspower

Hel straeon yn y coed
Sadwrn 20 Hydref, 11 y bore – 4 y prynhawn yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Melin y Nant, ger Coedpoeth, Wrecsam

Wrth i hanner tymor nesáu, mae Coed Cadw (Woodland Trust) yn cynnig y digwyddiad yr hydref yma fydd yn ddelfrydol ar gyfer plant a theuluoedd, yng Nghoedwig Plas Power, ger Coedpoeth. Rhwng 11 y bore a 4 y prynhawn ef fydd yna sesiynau adrodd straeon rhad ac am ddim, wedi eu handrodd gan y storïwr Creeping Toad. Gofynnir i ymwelwyr ddod â dillad glaw ac esgidiau cryf. Mae'r digwyddiad yn addas ar gyfer teuluoedd, ond rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Yn anffodus, nid yw rhannau o'r daith yn addas ar gyfer gadeiriau olwyn.

Mae Jane Craven o Goed Cadw, sy'n trefnu'r digwyddiad yn esbonio: "Rwy'n ofni na allaf ddatgelu pa straeon fydd yn cael eu hadrodd, ac yn sicr nid sut y byddant yn dod i ben, ond fe fydd yr holl straeon yn helpu plant i ddeall a gwerthfawrogi'r amgylchedd naturiol a choetir hardd sydd yn Plas Power."

Mae’r digwyddiad hwn yn cymryd lle wrth i Goed Cadw, sy'n berchen ar y goedwig, ddechrau buddsoddi £100,000 i’w diogelu a’i gwella hi. Bwriad y gwaith yw diogelu'r goedwig a helpu ac annog ymwelwyr i wneud mwy o ddefnydd arni hi. Mae'r buddsoddiad hwn wedi bod yn bosibl oherwydd cefnogaeth hael gan WREN, sy'n darparu 20,600, Cory Environmental sydd sydd wedi rhoi £30,000 a Chronfa Treftadaeth y Loteri, sydd wedi darparu £50,000.

Mae Jane Craven yn ychwanegu: "Mae Plas Power yn un o goedwigoedd mwyaf poblogaidd Coed Cadw yng Nghymru yn barod. Mae’n denu tua 27,000 o ymweliadau bob blwyddyn. Mae'r goedwig yn gaffaeliad gwych ar gyfer yr ardal leol, yn hafan o heddwch a harddwch llai na dwy filltir o ganol Wrecsam. Rwy'n falch iawn bod cefnogaeth hael Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cory Environmental Trust ym Mhrydain ac WREN yn caniatáu i ni wneud y safle hyd yn oed yn fwy arbennig ac annog mwy o bobl i ddod i'w mwynhau."

Mae Clawdd Offa, y cloddwaith o’r 8fed ganrif a adeiladwyd i nodi'r ffin rhwng Cymru a'r Deyrnas Mersia, yn rhedeg drwy'r safle, ac i'w weld yn glir. Mae'r gwaith yn cynnwys tynnu allan llwyni a choed o’r Clawdd i'w gwneud yn fwy gweladwy ac i'w ddiogelu. Mae Plas Power hefyd yn cael ei drysfa naturiol eu hunain, wedi'i wneud o goed a gwympwyd wrth adfer coetir hynafol ym Mhlas Power. Plannwyd coed connwydd anfrodorol yna yn y gorffennol.

Fe fydd adnoddau degongli newydd ar gyfer y safle i adrodd hanes y goedwig a'i lle yn y tirwedd, gan gynnwys paneli y gellir eu newid gyda'r tymhorau.

Fel pob coedwig sy’n eiddo i Goed Cadw coed, Mae Plas Power ar agor i'r cyhoedd am ddim. Mae ganddo ei wefan ei hun, a fydd yn cynnwys manylion am ddigwyddiadau i ddod a sut i gymryd rhan, wrth wefanwoodlandtrust.org.uk/plaspower


Notes to Editors:

For media enquiries contact:

Rory Francis (Publicity and Public Affairs Officer for Wales) on 08452 935 738 or 07760 171174, Afallon, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3RH Email roryfrancis@woodlandtrust.org.uk

Or Angharad Evans, (Campaigns Officer Wales in Cardiff) on 08452 935 735 or 07774 122802

Or The Woodland Trust Press Office email media@woodland-trust.org.uk or Tel 01476 581121

Coed Cadw (The Woodland Trust)

The Woodland Trust is the UK’s leading charity championing native woods and trees. It has 300,000 members and supporters. The Trust has three key aims: i) to enable the creation of more native woods and places rich in trees; ii) to protect native woods, trees and their wildlife for the future and; iii) to inspire everyone to enjoy and value woods and trees.

Established in 1972, the Woodland Trust now has over 1,000 sites in its care covering approximately 20,000 hectares (50,000 acres). These include over 100 sites in Wales, with a total area of 1,580 hectares (3,900 acres). It offers free public access to nearly all of its sites. The Trust’s Welsh language name, “Coed Cadw”, is an old Welsh term, used in medieval laws to describe protected or preserved woodland.

Cory Environmental Trust in Britain

Cory Environmental Trust in Britain (CETB) is an Environmental Trust set up under the Landfill Communities Fund (LCF) (formerly known as the Landfill Tax Credit Scheme) under the Landfill Tax Regulations 1996. Their funds are derived as a result of a tax placed on waste that is sent to landfill. CETB fund projects that bring benefit to local communities and which are within a ten-mile radius of Hafod landfill site at near Wrexham.

For information on ICET contact Angela Haymonds on 01753 582513 or emailajhaymonds@cetbritain.freeserve.co.uk.