Flowscape Technology

Quarterly Report Q3 Flowscape Technology (Swedish)

Press release   •   Nov 22, 2018 09:26 GMT

Januari – september 2018 i korthet, koncern

Under perioden, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 6 021 (159) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1 172 (-2 027) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 782 (-2 480) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,01) SEK

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 13 176 (288) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8 901 (-6 692) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -20 440 (-8 284) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,02 (-0,04) SEK
 • Likvida medel uppgick till 4 204 (2 440 vid årsskiftet) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 87 (69 vid årskiftet)%

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Koncernen bytte namn till Flowscape Technology AB från tidigare Crowdsoft Technology AB.
 • Ett internationellt telekombolag beslutade att rulla ut Flowscapes lösning i sin organisation globalt med början på sex kontor i fyra världsdelar. Ordervärdet för denna första del uppgick till 6 miljoner kronor.
 • Efter genomförda kostnadsreduceringar och förväntad positiv utveckling av försäljningen beräknas positivt kassaflöde uppnås på kvartalsbasis under första halvåret 2019.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Flowscapes produkter visas som framtidens lösningar via exponering hos ett amerikanskt byggbolag för kunder inom den amerikanska storindustrin.
 • Det globala finska logistikföretaget Cargotec har via Flowscapes partner Ricoh tecknat ett treårigt avtal för Flowscapes system. Installation skall ske på Cargotecs nybyggda aktivitetsbaserade kontor i Ljungby. Ordervärdet uppgick till ca 1,5 miljoner kronor.

VD-kommentar

Under kvartal tre har organisationen ställts om för tillväxt genom stora globala partners samtidigt som vi säkerställer en stark egen försäljning i Norden. Detta har medfört att våra operativa kostnader sjunkit från 11,9 MSEK i kvartal två, till 8,7 MSEK i kvartal tre. Vid ingången till kvartal fyra har större delen av omstruktureringen gett effekt och våra operativa kostnader kommer att vara lägre än 7,5 MSEK per kvartal, som tidigare utannonserats.

Försäljningen i Norden är, trots en semestermånad, i linje med kvartal två 2018, och vi ser indikationer på att den kommer utvecklas i en gynnsam riktning framåt, bl.a. genom att våra nordiska partnersamarbeten har utvecklats positivt. Den totala nettoomsättningen för kvartal tre var 6,0 MSEK, varav den största delen kom från den nordiska marknaden.

Flera befintliga kunder, t.ex. ett stort internationellt telekombolag och ett statligt verk, har under tredje kvartalet valt att expandera sina installationer. Det är ett tydligt kvitto på att lösningen tillför ett stort värde och att kunderna är nöjda.

Resultatet av den nya strategin med global skalning tillsammans med starka globala partners, såsom Ericsson, förväntas skapa tillväxt under 2019. Idag har två stora telekomoperatörer, en i Europa och en i Asien, startat piloter med Ericssons och Flowscapes plattform. Vi arbetar nu aktivt för att skriva ett globalt kontrakt med ytterligare en stark partner.

Flowscapes kassa är ansträngd men med de kostnadsreduceringar vi har genomfört samt med den förväntade positiva utvecklingen av försäljningen har vi anledning att tro att vi når kassaflödespositivitet på kvartalsbasis, under första halvåret 2019. I det fallet att försäljningen inte skulle utvecklas som förväntat så har vi säkrat upp den kortfristiga rörelsefinansieringen.

Under kvartalet har flera installationer gjorts utanför Norden och idag finns våra produkter hos kunder i 15 länder. Ett exempel är en intressant order från ett stort amerikanskt byggbolag som har installerat Flowscape-systemet på en våning i sitt huvudkontor i syfte att demonstrera ledande digitala lösningar för sina stora industriella kunder i USA. En av deras kunder, som har ett utvecklingscenter på över 15 000 personer, har redan varit där och sett systemet. När jag var besökte dem berättade de att flera av deras kunder är på väg mot aktivitetsbaserade kontor samt att många andra företag i USA också rör sig åt det hållet, vilket kan innebära en god potential för Flowscapes produkterbjudande på den amerikanska marknaden.

C-One har börjat säljas som en integrerad del i Flowscapes Smarta kontors-erbjudande. Affären i USA innehåller C-One för snabb spridning av företagsmeddelanden och ett effektivt verktyg för kriskommunikation. Min analys av C-One är att vi tidigare har fokuserat lite för brett och att den digitala mognaden bland säkerhetsavdelningarna, som tidigare utgjort en primär målgrupp för plattformen, inte har varit lika hög som vi hoppats. Nu ställer vi om strategin och kommer främst sälja C-One genom våra befintliga partners. Flera av dem har en mycket stark ställning som digitaliseringsrådgivare, bland sina kunder. Med denna nya strategi hoppas vi få mycket större bandbredd mot marknaden och säljprocesserna blir förhoppningsvis kortare då det finns en etablerad förtroendefull relation mellan partnern och kunden.

Nu siktar vi mot en stark avslutning på 2018.

Peter Reigo, Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018.

About Flowscape

Flowscape is the modern office flowmakers. By offering state of the art technology, Flowscape reduces time wasting and increases interaction and productivity among colleagues. The main feature, the Flowmap, gives companies an overview of the office, enabling them to quickly find meeting rooms, desks, equipment and coworkers.

Flowscape has a strong client base with more than 100 clients of which more than 25 are multinational corporations. Partners include Atea, Ericsson, Cisco, Ricoh and Fujitsu. With offices in Stockholm, Karlskrona and London, the team of over 30 flowmakers is continuously growing. In the winter of 2018 Flowscape merged with Crowdsoft, a company which is listed on Aktietorget.

For more information, visit www.flowscape.se
Follow us on Linkedin