Images

Machete

Machete

Nov 24, 2016 14:42 GMT

Knife

Knife

Nov 24, 2016 14:42 GMT

Fake suicide note

Fake suicide note

Nov 23, 2016 16:30 GMT

Jack Taylor

Jack Taylor

Nov 23, 2016 16:30 GMT

Anthony Walgate

Anthony Walgate

Nov 23, 2016 16:30 GMT

Stephen Port

Stephen Port

Nov 23, 2016 16:30 GMT