Skip to main content

Inspiration and education on offer at prestigious Social Enterprise Wales Awards and Conference . Cynnig ysbrydoliaeth ac addysg yn ystod gwobrau a chynhadledd Fawreddog Mentrau Cymdeithasol Cymru 2014

Press release   •   Jun 11, 2014 13:45 BST

Inspiration and education on offer at prestigious Social Enterprise Wales Awards and Conference

There will be both inspiration and education on offer at the Social Enterprise Wales 2014 Awards and  Conference, which are being held at Glasdir in Llanwrst near Llandudno. The Social Enterprise Awards will take place on the evening of Tuesday 30 September and the Conference will start at 10am the following day, Wednesday 1 October 2014.

The Awards and Conference are hosted by the Wales Co-operative Centre and are funded by the European Regional Development Fund and Welsh Government. The Awards are organised in partnership with Social Enterprise UK, whilst the Conference is co-hosted with Menter Iontach Nua.

The event begins with a prestigious Awards ceremony to recognise the innovation, inspiration and perspiration required to set up, run and grow successful social enterprises.

Previous nominees and winners of the Social Enterprise Awards Wales have included Credit Unions, community co-operatives, sports development enterprises, café’s and housing associations. The Awards highlight the range of industries and services that social enterprises operate in.

On the following day, the Social Enterprise Wales Conference takes place - one of the most significant annual events for social entrepreneurs in Wales.

The theme of this year’s Social Enterprise Wales Conference is education, learning and growth. The Conference will look at learning and development for social enterprises, their staff and their boards and discuss both academic and peer led approaches. It will consider how we can inform both commissioners and consumers of the benefits of social enterprises and ask is more marketing or more education needed? It will also look at how to inspire the next generation of social entrepreneurs and social leaders, harnessing the creativity and energy of young people to make working in the social economy an aspiration.

Further information about nominations and booking for the Awards and delegate booking for the Conference are available on the Wales Co-operative Centre website http://www.walescooperative.org/social-enterprise-wales-2014

Ends

CYNNIG YSBRYDOLIAETH AC ADDYSG YN YSTOD GWOBRAU A CHYNHADLEDD FAWREDDOG MENTRAU CYMDEITHASOL CYMRU 2014

Bydd ysbrydoliaeth ac addysg yn cael eu cynnig yn ystod Gwobrau a Chynhadledd Mentrau Cymdeithasol Cymru 2014, sy'n cael eu cynnal yng Nglasdir yn Llanrwst ger Llandudno. Bydd y Gwobrau Mentrau Cymdeithasol yn cael eu cynnal nos Fawrth 30 Medi a bydd y Gynhadledd yn dechrau am 10am y diwrnod canlynol, dydd Mercher 1 Hydref 2014.

Mae'r Gwobrau a'r Gynhadledd yn cael eu cynnal gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac yn cael eu hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae'r Gwobrau'n cael eu trefnu mewn partneriaeth â Social Enterprise UK, a'r gynhadledd yn cael ei chyflwyno ar y cyd â Menter Iontach Nua.

Mae'r digwyddiad yn cychwyn â seremoni Wobrwyo fawreddog sy'n cydnabod yr arloesedd, yr ysbrydoliaeth a'r ymdrech sy'n ofynnol i sefydlu, rhedeg a thyfu mentrau cymdeithasol llwyddiannus.

Mae enwebeion ac enillwyr blaenorol Gwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru yn cynnwys Undebau Credyd, cwmnïau cydweithredol cymunedol, mentrau datblygu chwaraeon, caffis a chymdeithasau tai. Mae'r Gwobrau'n tynnu sylw at yr ystod o ddiwydiannau a gwasanaethau y mae mentrau cymdeithasol yn gweithredu yn eu plith.

Y diwrnod canlynol bydd Cynhadledd Mentrau Cymdeithasol Cymru yn cael ei chynnal - un o'r digwyddiadau blynyddol mwyaf arwyddocaol i entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru.

Y thema ar gyfer Cynhadledd Mentrau Cymdeithasol Cymru eleni yw addysg, dysg a thwf. Bydd y Gynhadledd yn edrych ar ddysg a datblygu ar gyfer mentrau cymdeithasol, eu staff a'u byrddau ac yn trafod dulliau academaidd a rhai sy'n cael eu harwain gan gyfoedion. Bydd yn ystyried sut y gallwn roi gwybod i gomisiynwyr a defnyddwyr am fanteision mentrau cymdeithasol gan ofyn a oes angen rhagor o farchnata neu ragor o addysg? Bydd hefyd yn edrych ar sut i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid cymdeithasol ac arweinwyr cymdeithasol, gan fachu creadigrwydd ac egni pobl ifanc er mwyn sicrhau bod gweithio mewn economi gymdeithasol yn rhywbeth y mae pobl yn ei ddyheu.

Ceir rhagor o wybodaeth am enwebiadau ac archebu lle ar gyfer y Gwobrau a'r Gynhadledd ar wefan Canolfan Cydweithredol Cymru  http://www.walescooperative.org/mentrau-cymdeithasol-cymru-2014

Diwedd


For further information, please contact David Madge, Marketing and Press Officer on 01792 484005 david.madge@walescooperative.org

Wales Co-operative Centre

The Wales Co-operative Centre was set up over thirty years ago and ever since has been helping businesses grow, people to find work and communities to tackle the issues that matter to them. Its advisors work co-operatively across Wales, providing expert, flexible and reliable support to develop sustainable businesses and strong, inclusive communities.

The Social Enterprise Support Project is a European Regional Development Fund and Welsh Government Funded Project run by the Wales Co-operative Centre. The project has established more than 250 new Co-operatives and Social Enterprises, helped in excess of four hundred organisations to grow and has been instrumental in directly creating over 250 new jobs across Wales.

www.walescooperative.org 

Menter Iontach Nua

Menter Iontach Nua is a programme developed by a range of partners with an interest and expertise in the area of Social Enterprise.  It is designed to meet an identified gap in provision of service for Social Enterprises in Wales and Ireland, in providing bespoke, relevant Masters-level learning, that can help this important sector to grow sustainably and provide effective solutions to social problems.

Menter Iontach Nua  is funded by the Ireland Wales Programme 2007-2013 (INTERREG 4A) which aims to further develop Irish Welsh co-operation in the areas of employment, innovation, climate change and sustainable development. Managed in Ireland by the Southern and Eastern Regional Assembly on behalf of the Irish Government, Welsh Government and European Commission, the Programme is part-funded by the European Regional Development Fund (ERDF).

http://menteriontachnua.org

Social Enterprise UK

Social Enterprise UK is the national body for social enterprise.  It represents its members to support and help grow the social enterprise movement.

www.socialenterprise.org.uk


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â David Madge, Swyddog y Wasg a Marchnata ar 01792 484005 david.madge@walescooperative.org

Canolfan Cydweithredol Cymru

Sefydlwyd Canolfan Cydweithredol Cymru dros dri deg mlynedd yn ôl ac ers hynny mae wedi bod yn helpu busnesau i dyfu, pobl i ddod o hyd i waith a chymunedau i fynd i'r afael â materion sy'n bwysig iddynt. Mae ei chynghorwyr yn gweithio'n gydweithredol ledled Cymru, yn darparu cymorth arbenigol, hyblyg a dibynadwy i gefnogi datblygu busnesau cynaliadwy a chymunedau cryf, cynhwysol.

Mae'r Prosiect Cymorth i Fentrau Cymdeithasol yn brosiect Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru sy'n cael ei gynnal gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Mae'r prosiect wedi sefydlu mwy na 250 o Fentrau Cymdeithasol a Chwmnïau Cydweithredol newydd, wedi helpu dros bedwar cant o sefydliadau i dyfu ac mae wedi bod yn rhan annatod o greu 250 o swyddi newydd yn uniongyrchol.

www.walescooperative.org 

Menter Iontach Nua

Mae Menter Iontach Nua yn rhaglen a ddatblygwyd gan ystod o bartneriaid a chanddynt diddordeb ac arbenigedd ym maes Mentrau Cymdeithasol. Cafodd ei llunio i ddiwallu bwlch a nodwyd yn narpariaeth gwasanaethau ar gyfer Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru ac Iwerddon, gan ddarparu dysg bwrpasol a pherthnasol ar lefel meistr, sy'n gallu helpu'r sector pwysig hwn i dyfu'n gynaliadwy a darparu datrysiadau effeithiol i broblemau cymdeithasol.

Ariennir Menter Iontach Nua gan Raglen Cymru Iwerddon 2007-2013 (INTERREG 4A) sy'n ceisio datblygu cydweithrediad Gwyddelig a Chymreig ymhellach ym meysydd cyflogaeth, arloesedd, newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Mae'r rhaglen, sy'n cael ei rheoli yn Iwerddon gan Gynulliad Rhanbarthol y De a'r Dwyrain ar ran Llywodraeth Iwerddon, Llywodraeth Cymru a'r Comisiwn Ewropeaidd, yn cael ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

http://menteriontachnua.org

Social Enterprise UK

Social Enterprise UK yw'r corff cenedlaethol ar gyfer mentrau cymdeithasol. Mae'n cynrychioli ei aelodau i gefnogi a helpu'r mudiad menter cymdeithasol i dyfu.

www.socialenterprise.org.uk


Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.