The Nobel Foundation

Statement of the Nobel Foundation to the County Administrative Board

Press release   •   Mar 08, 2012 05:00 EST

In response to the County Administrative Board’s request of January 30, 2012, the Board of Directors of the Nobel Foundation has issued a statement. The matter is based on a document that Fredrik S. Heffermehl submitted to the County Administrative Board,CountyofStockholm, on January 6, 2012 concerning the choice of Nobel Peace Prize Laureates.

As the Nobel Foundation’s statement indicates, its Board of Directors is legally accountable for ensuring that the work of selecting the Nobel Laureates is conducted independently by each prize-awarding institution and, since 1996, for ensuring that the Nobel Peace Prize is awarded according to the criteria stipulated by Alfred Nobel. As has been the case with a number of other prize categories, the interpretation of what is to be deemed to fall within the scope of the terms used by Alfred Nobel in his description of the prize has been discussed by advocates of various positions in public debate over the years. In light of the nature of the Nobel Peace Prize, this type of discussion would appear to be natural and, from the point of view of the Nobel Foundation, desirable as well.  

The Board of Directors believes that for there to be cause for the Board to oppose the decision of a prize-awarding institution in respect of the award of a prize, the decision must conflict with the statutes of the Nobel Foundation. The Board of Directors of the Nobel Foundation have not found that the Norwegian Nobel Committee’s decisions have involved any such departure.

Contact: Annika Pontikis, Public Relations Manager, the Nobel Foundation
E-mail: annika.pontikis@nobel.se, tel: +46 8 663 14 70, +46 70 454 76 72 fax: +46 8 660 38 47

© The Nobel Foundation 2011. Nobel Prize® and the Nobel Prize® medal design mark are registered trademarks of the Nobel Foundation.

------------------------------------------------------------------------------

Nobelstiftelsens yttrande till Länsstyrelsen

Med anledning av Länsstyrelsens begäran av den 30 januari 2012, har Nobelstiftelsens styrelse avgett ett yttrande. Ärendet utgår från den skrivelse som Fredrik S. Heffermehl ingav till Länsstyrelsen den 6 januari 2012 rörande valet av fredpristagare.

Av Nobelstiftelsens yttrande framgår att dess styrelse svarar dels för att arbetet med att utse Nobelpristagare utförs självständigt av respektive prisutdelande institution, dels, sedan 1996, för att utdelningen av Nobels Fredspris sker i enlighet med de kriterier som Alfred Nobel angivit. Tolkningen av vad som skall anses inrymmas under de begrepp som Alfred Nobel använder i sin beskrivning av fredspriset har, liksom är fallet för övriga priskategorier, diskuterats av företrädare för olika åsiktsinriktningar i den allmänna debatten genom åren. Med hänsyn till fredsprisets art framstår diskussioner av det här slaget som naturliga och från Nobelstiftelsens perspektiv dessutom som önskvärda.

För att det skall finnas skäl för styrelsen att emotsätta sig en prisutdelande institutions beslut ifråga om prisutdelning anser styrelsen att beslutet måste innebära ett handlande som står i strid med stiftelseförordnandet. Nobelstiftelsens styrelse har inte ansett att den Norska Nobelkommitténs fattade prisbeslut inneburit någon sådan avvikelse.

Yttrandet i sin helhet är bifogat som pdf.

Kontakt: Annika Pontikis, Informationsansvarig, Nobelstiftelsen
E-post: annika.pontikis@nobel.se, tel: +46 8 663 14 70, +46 70 454 76 72 eller
Jonna Petterson, Nobelstiftelsen
E-post: jonna.petterson@nobel.se, tel: +46 8 663 27 65, +46 70 8376739.

© Nobelstiftelsen 2012. Nobelpriset® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.