Skip to main content

Zmarta har erhållit erforderligt tillstånd från Finansinspektionen avseende Zmartas rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet

News   •   Oct 25, 2018 15:28 CEST

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Ceratiidae III AB (”Zmarta”) offentliggjorde den 31 augusti 2018 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet mot kontant vederlag om 13 kronor per aktie[1] (”Erbjudandet”).

Fullföljande av Erbjudandet är föremål för i erbjudandehandlingen angivna villkor. Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att samtliga erforderliga myndighetstillstånd, innefattande bland annat tillstånd från myndigheter som övervakar finansmarknaden, erhålls, i varje enskilt fall på enligt Zmarta godtagbara villkor, eller att tillämpliga tidsfrister eller vänteperioder hänförliga därtill har löpt ut eller avslutats. Zmarta har idag erhållit Finansinspektionens tillstånd avseende Zmartas förvärv av Insplanet (så kallad ägarprövning). Därigenom har erforderligt tillstånd från myndigheter som övervakar finansmarknaden erhållits. I övrigt är samtliga i erbjudandehandlingen angivna villkor, innefattande villkoren för Erbjudandets fullföljande, alltjämt tillämpliga.

Som tidigare har offentliggjorts löper acceptfristen i Erbjudandet ut den 2 november 2018. Utbetalning av likvid beräknas påbörjas den 9 november 2018, under förutsättning att Zmarta senast omkring den 7 november 2018 har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts eller Zmarta eljest har beslutat att fullfölja Erbjudandet.

Zmarta förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen i Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av likvid. Meddelande om sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av utbetalning av likvid kommer att offentliggöras av Zmarta genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Erbjudandehandlingen finns, tillsammans med övrig information om Erbjudandet, tillgänglig på Zmartas hemsida (www.zmartagroup.com/erbjudande-till-aktieagarna-insplanet-ab-publ/) och SEB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses).

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2018, klockan 15.15 (CEST).

[1] För det fall Insplanet betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Moberg

Tillförordnad VD, Zmarta Group

Tel: +46 (0)73-707 47 02

E-post: per.moberg@zmartagroup.com 

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Zmarta kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet till sådana personer.

Zmarta kommer inte att tillhandahålla något vederlag relaterat till Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.