Skip to main content

Zmarta innehar 98,0 procent av aktierna i Insplanet efter den initiala acceptfristens utgång och fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Insplanet

News   •   Nov 07, 2018 07:50 CET

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Ceratiidae III AB (”Zmarta”) offentliggjorde den 31 augusti 2018 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet mot kontant vederlag om 13 kronor per aktie[1] (”Erbjudandet”).

Per den 2 november 2018, vilket var den sista dagen av den initiala acceptfristen för Erbjudandet, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 13 291 103 aktier i Insplanet, vilket motsvarar 98,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Insplanet.[2]

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde, eller på annat sätt kontrollede, inte Zmarta några aktier i Insplanet eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Insplanet. Zmarta har inte förvärvat några aktier eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Insplanet utanför Erbjudandet.

Då samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande – innefattande bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Zmarta blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Insplanet (efter full utspädning) och att samtliga, med avseende på Erbjudandet och fullföljandet av förvärvet av Insplanet, erforderliga myndighetstillstånd eller liknande godkännanden, tillstånd och beslut, inklusive bland annat från myndigheter som övervakar finansmarknaden, erhålls av Zmarta, i varje enskilt fall på enligt Zmarta godtagbara villkor, eller att tillämpliga tidsfrister eller vänteperioder hänförliga därtill har löpt ut eller avslutats – har uppfyllts, förklarar Zmarta Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet.

Utbetalning av likvid avseende de aktier för vilka accepter har erhållits per den 2 november 2018 beräknas påbörjas den 9 november 2018.

Zmarta har beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 21 november 2018 klockan 17.00 (CET) för att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att acceptera Erbjudandet. Utbetalning av likvid avseende de aktier för vilka accepter erhålls under den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas den 27 november 2018.

Under den förlängda acceptfristen kan Zmarta komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Insplanet. Sådana eventuella förvärv eller överenskommelser kommer att ske i enlighet med tillämpliga svenska lagar och regler och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Eftersom Zmarta innehar mer än 90 procent av aktierna i Insplanet avser Zmarta att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Insplanet i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser Zmarta att verka för att aktierna i Insplanet avnoteras från Nasdaq First North.

Erbjudandehandlingen finns, tillsammans med övrig information om Erbjudandet, tillgänglig på Zmartas hemsida (https://www.zmartagroup.com/erbjudande-till-aktieagarna-insplanet-ab-publ/) och SEB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses).

Ceratiidae III AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2018, klockan 07.45 (CET).

[1]För det fall Insplanet betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

[2]Baserat på 13 555 912 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i Insplanet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Moberg

Tillförordnad VD, Zmarta Group

Tel: +46 737 074 702

E-post: per.moberg@zmartagroup.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Zmarta kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet till sådana personer.

Zmarta kommer inte att tillhandahålla något vederlag relaterat till Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.