Skip to main content

Zmarta innehar cirka 98,6 procent av aktierna i Insplanet efter den förlängda acceptfristens utgång

News   •   Nov 23, 2018 07:50 CET

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Ceratiidae III AB (”Zmarta”) offentliggjorde den 31 augusti 2018 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet mot kontant vederlag om 13 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Den 7 november 2018 offentliggjorde Zmarta att Erbjudandet, per den 2 november 2018 vilket var den sista dagen av den initiala acceptfristen för Erbjudandet, hade accepterats av aktieägare representerande totalt 13 291 103 aktier i Insplanet, motsvarande 98,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Insplanet.[1]I samband med offentliggörandet av utfallet i Erbjudandet den 7 november 2018 förklarade Zmarta Erbjudandet ovillkorat och fullföljde Erbjudandet samt förlängde acceptfristen till och med den 21 november 2018 för att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte hade accepterat Erbjudandet att acceptera Erbjudandet.

Under den förlängda acceptfristen (vilken avslutades den 21 november 2018) accepterades Erbjudandet av aktieägare representerande totalt 71 451 aktier i Insplanet, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Insplanet.*Utbetalning av likvid avseende de aktier för vilka accepter har erhållits per den 21 november 2018 beräknas påbörjas den 27 november 2018.

Zmarta har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare.

Detta innebär att Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerande totalt 13 362 554 aktier i Insplanet, vilket motsvarar cirka 98,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Insplanet.*

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde, eller på annat sätt kontrollerade, inte Zmarta några aktier i Insplanet eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Insplanet. Zmarta har inte förvärvat några aktier eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Insplanet utanför Erbjudandet.

Zmarta har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Insplanet i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Insplanet kommer att avnoteras från Nasdaq First North och sista dag för handel i Insplanets aktier kommer att vara den 28 november 2018 i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes av Insplanet den 14 november 2018.

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på Zmartas hemsida (www.zmartagroup.com/erbjudande-till-aktieagarna-insplanet-ab-publ/).

Ceratiidae III AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2018, klockan 07:45 (CET).

[1]Baserat på 13 555 912 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i Insplanet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Moberg
Tillförordnad VD, Zmarta Group
Tel: +46 737 074 702 
E-post: per.moberg@zmartagroup.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Zmarta kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet till sådana personer.

Zmarta kommer inte att tillhandahålla något vederlag relaterat till Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.