Skip to main content

Zmarta lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ)

News   •   Aug 31, 2018 07:52 CEST

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Ceratiidae III AB (”Zmarta”), ett direkt helägt dotterbolag till Zmarta Sweden Group Kommanditbolag, och indirekt kontrollerat av Bauer Media Group, lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet till ett pris om 13,00 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i Insplanet är noterade på Nasdaq First North.

Erbjudandet i sammandrag

 • Zmarta erbjuder 13,00 kronor kontant för varje aktie i Insplanet. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 176 miljoner kronor.[1]
 • Erbjudandet motsvarar en premie om:
  • Cirka 20 procent jämfört med stängningskursen om 10,80 kronor för Insplanet-aktien på Nasdaq First North den 30 augusti 2018, vilket var sista handelsdag före offentliggörandet av Erbjudandet; och
  • Cirka 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 9,98 kronor för Insplanet-aktien på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
 • Den oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet[2] rekommenderar enhälligt aktieägarna i Insplanet att acceptera Erbjudandet. Den oberoende budkommittén har inhämtat en så kallad fairness opinion från Stockholm Corporate Finance AB, enligt vilken, baserat på de antaganden och reservationer som anges däri, Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Insplanet.
 • Alloka AB, Investeringshuset i Stockholm AB, Peter Ahldin och Richard Båge som tillsammans innehar cirka 80,7 procent av aktierna och rösterna i Insplanet, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet.
 • Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Zmarta kommer att finansiera Erbjudandet med medel tillhandahållna av Bauer Media Group genom kapitaltillskott.
 • En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 14 september 2018. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 17 september 2018 till och med den 2 november 2018. Beräknad likviddag är den 9 november 2018.

”Zmarta ser ett förvärv av Insplanet som en perfekt match. Zmarta och Insplanet kompletterar varandra väl och vi är väldigt glada över att även ledning och huvudägare i Insplanet ser denna gemensamma möjlighet. Insplanets starka marknadsposition, spännande produkterbjudande och erfarna ledning ger en solid plattform för fortsatt expansion. Genom förvärvet av Insplanet så tar vi ett stort steg för att göra Zmarta till norra Europas främsta och bredaste digitala jämförelsetjänst för privatekonomi”, säger Björn Lander, VD för Zmarta Group.

”Förvärvet av Insplanet ger möjlighet till stora synergier. Zmartas ambition är att utnyttja den expertis som finns i båda bolagen för att kunna erbjuda marknadens bästa produkter och tjänster. Vi kan som ägare bidra till att ytterligare förbättra Insplanets erbjudande, verksamhet och marknadsposition. Tillsammans skulle företagen dessutom ha en stark grund för att ytterligare expandera försäkringsverksamheten och växa i Finland och Norge”, fortsätter Björn Lander.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop.

Zmarta är moderbolag till ett antal bolag som bedriver verksamhet i Sverige, bland annat under namnet Zmarta Group. Zmarta Group grundades 1999 och är idag en ledande digital aktör inom jämförelse av privatekonomiska tjänster i Norden, med fokus på privatlån, bolån, elavtal och försäkringar samt tillhörande områden. Hittills har över en miljon kunder i Norden använt företagets tjänster. Zmarta Group sysselsätter över 200 personer och bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Finland. I mars 2018 förvärvade Zmarta Elskling, den ledande jämförelsetjänsten för elavtal i Sverige och Norge.

Zmarta har identifierat Insplanet som ett strategiskt viktigt förvärv inom produktvertikalerna försäkring och privatlån. Insplanets ledande marknadsposition, starka produkterbjudande och erfarna bolagsledning erbjuder en solid grund för fortsatt expansion och tillväxt. Förvärvet av Insplanet medför också potentiella synergier genom korsförsäljning och högre intäktsgenerering. Zmartas ambition är att fullt ut utnyttja den kompetens och expertis som finns inom båda bolagen för att fortsatt utveckla och tillhandahålla ett marknadsledande kunderbjudande. Zmarta sätter stort värde på Insplanets ledning och medarbetare och de har en nyckelroll i Zmartas strategi framåt.

Som ett dotterbolag till Zmarta skulle Insplanet ges möjlighet att förbättra dess marknadsposition, tjänsteutbud och organisation. Ett av Zmartas strategiska fokusområden är att stärka positionen inom försäkringar och förvärvet av Insplanet är ett steg i denna process. Insplanet har stor erfarenhet från digital förmedling av försäkringar i Sverige och erbjuder ett brett produktutbud inom både fordons- och hemförsäkring. Den kombinerade verksamheten skulle bli en marknadsledande digital jämförelsetjänst för privatekonomiska tjänster i Sverige och utgöra en stark plattform för vidare geografisk expansion. Zmarta har redan en närvaro i Finland och Norge vilket skulle kunna underlätta en lyckad expansion på dessa marknader.

Zmarta avser att omgående genomföra en strategisk översyn av Insplanets ägande i Cardrop med ambitionen att ta beslut om ägandets långsiktiga framtid. Utöver detta förutser Zmarta inte att genomförandet av Erbjudandet kommer att medföra några väsentliga förändringar avseende Insplanets medarbetare, ledning, anställningsvillkor eller avseende sysselsättningen och de platser där Insplanet bedriver verksamhet.

Zmarta kommer att tillse att samtliga fyra medlemmar av Insplanets koncernledning erbjuds att delta i ett bonusprogram efter, och därmed villkorat av, fullföljandet av Erbjudandet. Den verkställande direktören är berättigad till bonusutbetalning uppgående till sex månadslöner och övriga befattningshavare är berättigade till bonusutbetalningar uppgående till två månadslöner. Bonusutbetalningarna är villkorade av att den enskilda befattningshavarens anställning i Bolaget inte sagts upp den 31 december 2019. Sammanlagt uppgår bonusarrangemanget till cirka 1 047 000 kronor. Bonusprogrammet har godkänts av styrelsen för Insplanet.

Erbjudandet

Zmarta erbjuder 13,00 kronor kontant för varje aktie i Insplanet. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 176 miljoner kronor.[3] För det fall Insplanet betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet motsvarar en premie om:

 • Cirka 20 procent jämfört med stängningskursen om 10,80 kronor för Insplanet-aktien på Nasdaq First North den 30 augusti 2018, vilket var sista handelsdag före offentliggörandet av Erbjudandet; och
 • Cirka 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 9,98 kronor för Insplanet-aktien på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 14 september 2018. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 17 september 2018 till och med den 2 november 2018. Likviddag beräknas infalla den 9 november 2018, under förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan har uppfyllts eller frånfallits.

Rekommendation från den oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet och fairness opinion

Styrelseledamoten Daniel Soussans bolag Alloka AB har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Vidare har Investeringshuset i Stockholm AB, ett dotterbolag inom Bonnier-koncernen i vilken styrelseordföranden Emil Viklund och styrelseledamoten Jennifer Berger är anställda, oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Dessa tre styrelseledamöter har mot bakgrund av ovanstående inte deltagit och kommer inte att delta i Insplanets styrelses handläggning av, eller beslut i anledning av, Erbjudandet. Detta innebär att Insplanets styrelse inte är beslutför i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Insplanets styrelse har emellertid beslutat att utse en oberoende budkommitté att fatta de beslut i anledning av Erbjudandet som annars hade ankommit på styrelsen i dess helhet att fatta. Den oberoende budkommittén består av styrelseledamöterna Peter Carlsson och Jonas Tellander.

Den oberoende budkommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna i Insplanet att acceptera Erbjudandet. Den oberoende budkommittén har inhämtat en så kallad fairness opinion från Stockholm Corporate Finance AB, enligt vilken, baserat på de antaganden och reservationer som anges däri, Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Insplanet. Den oberoende budkommitténs rekommendation och Stockholm Corporate Finance AB:s fairness opinion kommer att publiceras idag i ett separat pressmeddelande från Insplanet.

Zmartas aktieägande i Insplanet

Per dagen för detta pressmeddelande äger, eller på annat sätt kontrollerar, inte Zmarta några aktier i Insplanet eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Insplanet. Zmarta har inte heller förvärvat, eller åtagit sig att förvärva, aktier i Insplanet eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktier i Insplanet under sexmånadersperioden närmast före offentliggörandet av Erbjudandet.

Under acceptfristen för Erbjudandet kan Zmarta komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Insplanet. Sådana eventuella förvärv eller överenskommelser kommer att ske i enlighet med tillämpliga svenska lagar och regler och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet

Alloka AB, Investeringshuset i Stockholm AB, Peter Ahldin och Richard Båge har ingått oåterkalleliga åtaganden gentemot Zmarta att acceptera Erbjudandet. Åtagandena att acceptera Erbjudandet motsvarar sammanlagt 80,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Insplanet.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

1) Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Zmarta blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Insplanet (efter full utspädning);

2) samtliga, med avseende på Erbjudandet och fullföljandet av förvärvet av Insplanet, erforderliga myndighetstillstånd eller liknande godkännanden, tillstånd och beslut, inklusive bland annat från myndigheter som övervakar finansmarknaden, erhålls av Zmarta, i varje enskilt fall på enligt Zmarta godtagbara villkor, eller att tillämpliga tidsfrister eller vänteperioder hänförliga därtill har löpt ut eller avslutats;

3) inte någon annan offentliggör ett erbjudande om att förvärva aktier i Insplanet på villkor som är mer förmånliga för Insplanets aktieägare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

4) varken Erbjudandet eller förvärvet av Insplanet, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Zmarta inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet;

5) inga omständigheter, som Zmarta inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkat, eller rimligen kan förväntas ha en väsentligt negativ påverkan på, Insplanets försäljning, resultat, likviditet, eget kapital, eller tillgångar;

6) ingen information som har offentliggjorts av Insplanet, eller på annat vis gjorts tillgänglig för Zmarta inför offentliggörandet av Erbjudandet, är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Insplanet har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; och

7) Insplanet inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att väsentligt försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Zmarta förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2) – 7) får emellertid sådan återkallelse av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Zmartas förvärv av Insplanet.

Zmarta förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, vilket bland annat inkluderar en rätt för Zmarta att fullfölja Erbjudandet vid en anslutningsgrad som är lägre än 90 procent av det totala antalet aktier.

Nödvändiga tillstånd

Insplanets dotterbolag Insplanet Försäkringsförmedling AB innehar tillstånd från Finansinspektionen för konsumentkredit- och försäkringsförmedling och står därmed under tillsyn av Finansinspektionen. Med anledning av detta krävs Finansinspektionens godkännande avseende Zmartas förvärv av Insplanet (så kallad ägarprövning) innan Erbjudandet kan fullföljas.

Ansökan om ägarprövning har ingivits till Finansinspektionen och Zmarta förväntas erhålla erforderligt tillstånd från Finansinspektionen före utgången av acceptfristen.

Beskrivning av Zmarta och Erbjudandets finansiering

Zmarta är ett svenskt aktiebolag. Zmarta är ett direkt helägt dotterbolag till Zmarta Sweden Group Kommanditbolag och kontrolleras indirekt av Bauer Media Group. Zmarta har sitt säte i Ängelholm med adress C/o Freedom Finance Kreditservice AB, Box 1068, 262 21 Ängelholm. Bolagets verksamhetsföremål är att direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom och tillhandahålla förvaltningstjänster till dess dotterbolag och övriga bolag inom koncernen, samt att idka därmed förenlig verksamhet. Zmarta är moderbolag till diverse bolag som bedriver verksamhet i Sverige, bland annat under namnet Zmarta Group.

Zmarta Group är sedan 2016 en del av Bauer Media Group. Bauer Media Group är en av de största mediekoncernerna i Europa med cirka 11 500 medarbetare och en årlig omsättning om över två miljarder euro. Bauer Media Group, som är baserat i Hamburg, Tyskland, är även en ledande medieaktör i Australien, Nya Zeeland och USA. Bauer Media Group äger över 600 tidningar, 400 digitala tjänster och 100 radio-/TV-kanaler i 36 länder. Digitala jämförelsetjänster likt Zmarta och Insplanet finns på sex marknader, vilka utöver Norden även inkluderar Polen, Tjeckien och Slovakien.

Zmarta har erhållit ett bindande åtagande avseende kapitaltillskott från Heinrich Bauer Verlag KG, moderbolag i Bauer Media Group, som möjliggör för Zmarta att genomföra Erbjudandet med kontant betalning. Bauer Media Group har en stark finansiell ställning och Erbjudandet kommer att finansieras med kontanta medel. Zmarta är således inte beroende av finansiering från tredje part för att genomföra Erbjudandet och Erbjudandet är därmed inte heller föremål för något finansieringsvillkor.

Zmarta kan i samband med eller efter Erbjudandets fullföljande komma att uppta extern finansiering istället för kapitaltillskott enligt ovan och/eller för att åstadkomma en optimal kapitalstruktur i den koncern i vilken Zmarta ingår.

Due diligence

Zmarta har, i samband med förberedelserna för Erbjudandet, genomfört en sedvanlig och begränsad due diligence-undersökning av Insplanet av bekräftande slag och har därmed även träffat företagets ledning. I samband med due diligence-undersökningen har Zmarta granskat legal, finansiell, regulatorisk, kommersiell och annan information. Insplanet har informerat Zmarta om att ingen icke offentliggjord insiderinformation har lämnats till Zmarta, utöver viss begränsad information från den kvartalsrapport som Insplanet sedermera offentliggjorde den 23 augusti 2018.

Preliminär tidplan

14 september 2018 Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandling
17 september 2018 – 2 november 2018 Beräknad acceptfrist
9 november 2018 Redovisning av likvid beräknas påbörjas

Zmarta förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen i Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Meddelande om sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av redovisning av likvid kommer att offentliggöras av Zmarta genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser. Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Zmarta har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts eller Zmarta eljest har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast omkring den 7 november 2018 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 9 november 2018.

Förvärvet av Insplanet kräver bland annat godkännande från myndigheter som övervakar finansmarknaden. Erforderligt godkännande beräknas erhållas före utgången av den ovan angivna acceptfristen.

Tvångsinlösen och avnotering

För det fall Zmarta förvärvar mer än 90 procent av utestående aktier i Insplanet avser Zmarta att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser Zmarta att verka för att aktierna i Insplanet avnoteras från Nasdaq First North.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Zmarta och aktieägare i Insplanet med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Takeover-regler för vissa handelsplattformar, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare

Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Zmarta i samband med Erbjudandet.

____________________________________________

Stockholm den 31 augusti 2018

Ceratiidae III AB

Styrelsen

Ceratiidae III AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018, klockan 07.45 (CEST).

Ytterligare information

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.zmartagroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Lander

VD, Zmarta Group

Tel: +46 73 673 18 99

E-post: bjorn.lander@zmartagroup.com

Insplanet i korthet

Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission är Insplanets certified adviser.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Zmarta kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Zmarta kommer inte att tillhandahålla något vederlag relaterat till Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

[1] Baserat på 13 555 912 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i Insplanet. För det fall Insplanet betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

[2]Styrelseledamoten Daniel Soussans bolag Alloka AB har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Vidare har Investeringshuset i Stockholm AB, ett dotterbolag inom Bonnier-koncernen i vilken styrelseordföranden Emil Viklund och styrelseledamoten Jennifer Berger är anställda, oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Dessa tre styrelseledamöter har mot bakgrund av ovanstående inte deltagit och kommer inte att delta i Insplanets styrelses handläggning av, eller beslut i anledning av, Erbjudandet. Detta innebär att Insplanets styrelse inte är beslutför i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Insplanets styrelse har emellertid beslutat att utse en oberoende budkommitté att fatta de beslut i anledning av Erbjudandet som annars hade ankommit på styrelsen i dess helhet att fatta. Den oberoende budkommittén består av styrelseledamöterna Peter Carlsson och Jonas Tellander.

[3]Baserat på 13 555 912 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i Insplanet. 

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.