Skip to main content

Zmarta offentliggör erbjudandehandling avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet

News   •   Sep 14, 2018 08:25 CEST

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Ceratiidae III AB (”Zmarta”) offentliggjorde den 31 augusti 2018 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ) (”Insplanet”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Insplanet (”Erbjudandet”).

Zmarta har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet. Erbjudandehandlingen finns tillsammans med anmälningssedeln tillgänglig på Zmartas hemsida (https://www.zmartagroup.com/erbjudande-till-aktieagarna-insplanet-ab-publ/) och SEB:s hemsida (https://sebgroup.com/prospectuses).

Erbjudandehandlingen, en förtryckt anmälningssedel och ett svarskuvert kommer att distribueras till aktieägare i Insplanet vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 13 september 2018.

Acceptfristen i Erbjudandet inleds den 17 september 2018 och avslutas den 2 november 2018. Utbetalning av likvid beräknas påbörjas den 9 november 2018, under förutsättning att Zmarta senast omkring den 7 november 2018 har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts eller Zmarta eljest har beslutat att fullfölja Erbjudandet.

Zmarta förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen i Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av likvid. Meddelande om sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av utbetalning av likvid kommer att offentliggöras av Zmarta genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Förvärvet av Insplanet kräver bland annat godkännande från myndigheter som övervakar finansmarknaden. Erforderligt godkännande beräknas erhållas före utgången av den ovan angivna acceptfristen.

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på https://www.zmartagroup.com/erbjudande-till-aktieagarna-insplanet-ab-publ/

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 september 2018, klockan 08.15 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Lander
VD, Zmarta Group
+46 73 673 18 99, bjorn.lander@zmartagroup.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Zmarta kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet till sådana personer.

Zmarta kommer inte att tillhandahålla något vederlag relaterat till Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.