Ook afvalophalers in topvorm hebben hun grenzen. Bied je afval correct aan.

Persberichten   •   nov 13, 2018 11:00 CET

Afvalophalers stappen dagelijks een tiental kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ze zijn in topvorm, maar hebben hun grenzen. Om afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen en de ophalers fysiek niet te overbelasten, roepen de VVSG en Interafval burgers op om afval correct aan te bieden. Ze doen dat n.a.v. de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter van 19 t/m 23 november.

Vanaf 13 november 2018: startersavonden nieuwe gemeenteraadsleden. Welkom!

Persberichten   •   nov 12, 2018 13:46 CET

​In de eerste week van januari 2019 leggen de gemeenteraadsleden de eed af. Om hun basiskennis aan te scherpen of op te frissen, organiseren de VVSG, ABB, Exello.net en VLOFIN drie avondsessies voor nieuwe raadsleden, op 20 locaties in Vlaanderen. Pers is welkom om hen te ontmoeten.

Aantal leefloners stijgt met bijna 40% op tien jaar tijd: gemeenten en OCMW’s willen gezamenlijk actieplan tegen armoede.

Persberichten   •   okt 19, 2018 07:00 CEST

Het aantal mensen dat van het OCMW maandelijks een (equivalent) leefloon krijgt, is in Vlaanderen op tien jaar tijd met bijna 40% toegenomen, van 30.064 in 2008 naar 41.343 in 2018 (bron: POD MI ). Deze stijging is enorm. De VVSG vzw roept de nieuwe lokale besturen en de Vlaamse en federale overheid op om armoede samen aan te pakken.

​Kost zwerfvuil in Vlaanderen ligt in de grootteorde van een miljard

Persberichten   •   okt 18, 2018 05:30 CEST

We geven in Vlaanderen ongeveer 164 miljoen euro uit aan het opruimen van zwerfvuil. Volgens Recover ligt de maatschappelijke kost evenwel veel hoger. Alle maatschappelijke kosten in acht genomen, kost rondslingerend afval op straat ons jaarlijks 1 miljard euro. Dat blijkt uit één van hun onderzoeken.

Pensioenen en taxshift leggen bom onder financiën van de gemeenten

Persberichten   •   okt 13, 2018 09:07 CEST

De pensioenen van statutairen, zeg maar de vastbenoemde ambtenaren, zijn nu al een strop rond de hals van de lokale besturen, en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Voor de pensioenuitgaven van de privésector, van zelfstandigen en van de federale en Vlaamse overheden komt de Schatkist deels tussen in de kosten. Alleen lokale besturen betalen alles zelf. Dat is niet billijk. Komt daarbij nog dat de gemeenten door de taxshift minder inkomsten uit de personenbelasting krijgen. Daarom vraagt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de volgende federale regering o.m. dat ze werk maakt van een soort solidariteitsfonds voor alle statutaire pensioenlasten van de verschillende overheden en dat de gevolgen van de taxshift ongedaan worden gemaakt.

De pensioenen van statutairen slorpen een steeds groter deel op van de lokale uitgaven, zonder dat de besturen hier zelf enige vat op hebben. ‘Door de vergrijzing stijgen onze pensioenkosten alleen maar, en ze verdringen andere noodzakelijke lokale uitgaven.’, waarschuwt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG. In de periode 2012-2017 stegen de pensioenlasten van de Vlaamse gemeente, OCMW’s, politiezones en hulpverleningszones met 236 miljoen euro of ruim 5,8% per jaar. De verwachting is dat daar tegen 2024 nog eens 32,6% of 310 miljoen euro bijkomt. Een groot deel van de verwachte stijging van het Gemeentefonds zal dus naar de financiering van de pensioenlasten gaan, waardoor andere uitgaven gehypothekeerd worden. Die stijging heeft alles te maken met het feit dat steeds meer mensen met pensioen gaan (de babyboomgeneratie) en dat gepensioneerden langer leven en dus ook langer een pensioen genieten. Deze toename wordt helemaal gedragen door de relatief beperkte budgettaire ruimte van de lokale besturen en wordt daardoor onhoudbaar. ‘Het is zeer goed dat mensen een pensioen krijgen, maar dat mag niet ten koste gaan van de dienstverlening die gemeenten aan hun inwoners kunnen bieden,’ luidt het.

De federale taxshift raakt de lokale besturen op 2 manieren. De taxshift verlaagt de personenbelasting, waardoor bij gelijke gemeentelijke tarieven meteen een vermindering van inkomsten uit de aanvullende personenbelasting optreedt. Dit is goed voor ca.200 miljoen euro minderontvangsten. Daarbij komt dat de lokale besturen uitgesloten worden als begunstigden van de taxshift. De ‘Wet taxshift’ kent een reeks verlagingen van de werkgeversbijdragen toe (basisbijdrage 32,4% naar 25%, bijdragevermindering op de lage lonen, forfaitaire korting 49€ per kwartaal) maar niet aan de lokale besturen, nochtans van groot belang voor in het bijzonder de lokale sociale dienstverlening zoals de woonzorgcentra, kinderopvang, gezinszorg, cultuur, enz. Dit creëert een bijkomende loonkostenhandicap van minstens 183 miljoen euro/jaar voor alle Belgische lokale besturen samen, waarvan €98 miljoen voor de Vlaamse lokale besturen (basis loonmassa 2015). ‘Dit is een groot concurrentieel nadeel ten aanzien van de andere sectoren. De Wet Taxshift vergroot immers het verschil in behandeling tussen de social- en non- profit en de lokale besturen, in het nadeel van de lokale besturen,’ zegt Vos.

Daarom vraagt de VVSG de nieuwe federale regering:

  • De stijging van de bijdragepercentages inzake pensioenen meteen stop te zetten en het saldo zelf te financieren. Lokale besturen betalen vandaag voor elke ambtenaar meer dan 34% werkgeversbijdrage. De Vlaamse overheid betaalt net geen 8%.
  • Werk te maken van een solidarisering van alle statutaire pensioenlasten van de verschillende overheden in een fonds, waarin ze ook billijk bijdragen.
  • De effecten van de taxshift voor de gemeenten weg te werken door een systeem waarbij de gemeentelijke ontvangsten volledig gevrijwaard worden van de gevolgen van fiscale ingrepen van de Vlaamse of de federale overheid.

Bij de lokale besturen werken nu ongeveer 160.000 personeelsleden, 34% is statutair, 66% is contractant.

Meer info: Mieck Vos, algemeen directeur VVSG, 0474/843243

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

De pensioenen van statutairen, zeg maar de vastbenoemde ambtenaren, zijn nu al een strop rond de hals van de lokale besturen, en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Komt daarbij nog dat de gemeenten door de taxshift minder inkomsten uit de personenbelasting krijgen.

Lees meer »

Vlaming heeft buik vol van teveel aan verpakkingen

Persberichten   •   okt 11, 2018 07:00 CEST

Ongeveer twee derde van de Vlaamse burgers vindt dat producenten en winkels minder verpakkingen moeten gebruiken. Zo blijkt uit een bevraging van Recover, een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale besturen.

Parkeerbeleid dient de mobiliteit in de gemeente, niet de gemeentekas

Persberichten   •   okt 10, 2018 17:55 CEST

Het parkeerbeleid in een gemeente is een onderdeel van de visie op mobiliteit. Er zijn verschillen tussen gemeenten maar die aanpak is verantwoord, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG). Rijk wordt een gemeente niet van haar parkeerbeleid: de ontvangsten vormen amper 1,4% van alle inkomsten en gemeenten geven bijna tien keer meer uit aan mobiliteit.

Persbericht: We recycleren slechts de helft van onze plastic flessen

Persberichten   •   okt 03, 2018 09:16 CEST

​In Vlaanderen recycleren we slechts de helft van onze plastic flessen en flacons. Bovendien gaan de meeste flessen naar laagwaardige toepassingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Recover, een samenwerkingsverband dat meer en betere recyclage en minder zwerfvuil nastreeft.

Lokale besturen willen het beste voor al hun personeel

Persberichten   •   okt 02, 2018 16:29 CEST

Sedert 2008 werd geen nieuw sectoraal akkoord afgesloten tussen de vakbonden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, maar dat betekent niet dat lokale besturen sindsdien de koopkracht van hun personeel niet zouden hebben verhoogd. De lokale besturen doen hiervoor in krappe budgettaire tijden inspanningen. Na de verkiezingen wil de VVSG met de vakbonden én de nieuwe besturen overleggen.

​Morgen meer plastics in de blauwe zak? Maak ze dan ook recycleerbaar!

Persberichten   •   sep 27, 2018 09:39 CEST

In Vlaanderen gaan we binnenkort naar een systeem waar alle plastic verpakkingen in de blauwe pmd-zak mogen. Zo vereenvoudigen we de sorteerboodschap voor de burger en zamelen we meer plastics in. De uitbreiding is een stap in de juiste richting. Maar je hebt dan wel meer ecodesign nodig om naar een circulaire economie te gaan, zeggen verschillende lokale besturen.

Contacten 6 contactpersonen

Over VVSG

Voor een sterk lokaal bestuur

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Adres

  • VVSG
  • Paviljoenstraat 9
  • 1030 Brussel
  • België