Lehdistötiedote -

Tienkäyttäjä: olethan varautunut talven tuloon – Talvikauden rajoitukset tulevat voimaan Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ensi viikolla

Talvikauteen on syytä varautua jokaisen hyvissä ajoin, niin tekee myös tienpitäjä yhdessä alueurakoitsijoiden kanssa. Tienpidon talvikausi alkaa nopeusrajoitusten alentamisella.

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Nopeusrajoitukset alenevat koko maassa yli 9000 tiekilometrillä.  Rajoitukset vaihdetaan kaikkialla lokakuun 28. päivään mennessä. Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan maanantaina 24.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Ainoa muutos alueella edellisvuoden talvirajoituksiin tapahtuu Etelä-Savossa, jossa valmistuu valtatielle 5 keskikaiteellinen ohituskaistaosuus Vihantasalmi - Uutela, pituudeltaan 11,8 km. Tälle asetetaan ympärivuotinen 100 km/h nopeusrajoitus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 100 km/h -nopeusrajoituksia jää talveksi voimaan yhteensä 142 km:n matkalle. Osuuksista Etelä-Savossa on 33 km, Pohjois-Savossa 46 km ja Pohjois-Karjalassa 63 km. Nämä ovat pääsääntöisesti korkealuokkaisia tieosuuksia, joissa ajosuunnat on erotettu keskikaiteella. Valtatielle 6 jäävillä 100 km/h talvinopeuden osuuksilla on leveä poikkileikkaus ja hyvät kohtaamisnäkemät sekä liikennemäärät ovat alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Niillä 100 km/h -teillä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, on nopeusrajoitus talvella 80 km/h. Lisäksi 80 km/h -rajoituksia muutetaan muutamilla tieosuuksilla talveksi 70 km/h -tasolle. Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa on tulevana talvikautena
100 km/h -rajoitus seuraavilla tieosuuksilla:

Valtatie 5 välillä Koirakivi – Uutela
Valtatie 5 välillä Joroinen - Varkauden portti
Valtatie 5 välillä Humalajoki - Kellolahti
Valtatie 5 välillä Kellolahti - Päiväranta, muuttuva rajoitus
Valtatie 5 välillä Vuorela - Siilinjärvi
Valtatie 5 Iisalmen ohikulkutie
Valtatie 6 välillä Juuka - Aronsalmi
Valtatie 6 välillä Valtimo - Maaselkä
Valtatie 9 välillä Ylämylly - Joensuu.

Kuljettajan on aina sovitettava nopeutensa olosuhteiden mukaan

Huonoilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa merkeillä osoitettua alemmaksi. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa. Talvirajoitusten ansiosta 15 ihmisen henki säästyy ja 50 ihmistä jää loukkaantumatta liikenteessä vuosittain.

Kuljettajan on syytä noudattaa varovaisuutta kohdatessaan kunnossapitokalustoa

Nopeusrajoituksen muutokset ovat vinkki kuljettajille talven tulosta ja kunnossapitokaluston ilmestymisestä maanteille. Teiden ennakkosuolauksilla ehkäistään ns. mustan jään syntymistä päällystetyillä teillä. Pakkasten myötä tulevat lumisateet ja aurauskaluston määrä lisääntyy maanteillä.

Autoilijoiden onkin syytä noudattaa suurta varovaisuutta ja alentaa nopeutta kohdatessaan aurauskalustoa. Moottoriteillä aurataan useammalla aurausyksiköllä. Tällöin autoilijoiden tulisi välttää aurausyksiköiden ohittamista ja ajautumista niiden väliin. Muillakaan teillä ei suositella aurausyksikön ohittamista. Aurausyksikkö siirtyy levikkeelle ja antaa selkeästi ohitusmahdollisuuden. Varsinkin pakkaskelillä pöllyävä lumi vaikeuttaa näkyvyyttä, jolloin autoilijan on syytä pitää riittävä etäisyys aurausyksikköön. Kohdattaessa aurauskaluston on autoilijan varauduttava hetkelliseen näkyvyyden heikkenemiseen.

Lumisateet ja säätilan äkilliset muutokset aiheuttavat ongelmallisia tilanteita, jolloin tiestöä ei heti saada normaalin talvikelin tasoon.

Talvikaudella 2010 - 2011 tienkäyttäjät tyytyväisiä pääteiden talvihoidon tasoon

Liikennevirasto ja ELY-keskukset tekevät vuosittain tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen, jossa tienkäyttäjiltä kysytään mielipidettä mm. maanteiden ja niihin kuuluvien rakenteiden talvikunnossapidosta. Alkutalvesta 2011 tehdyssä kyselyssä tienkäyttäjät olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä pääteiden hoitoon ja tyytymättömämpiä muiden teiden talvikunnossapitoon. Pääteiden osalta yksityisautoilijat olivat tyytyväisempiä kuin ammattiautoilijat (raskaan liikenteen kuljettajat), jotka olivat tyytymättömämpiä liukkauden torjuntaan. Muiden teiden osalta molemmat tienkäyttäjäryhmät olivat tyytymättömiä talvikunnossapidon tasoon, varsinkin teiden auraukseen ja liukkauden torjuntaan.

Talvihoidon tasoa ohjataan valtakunnallisilla toimintalinjoilla, jotka otettiin käyttöön pääteiden osalta koko maassa vuonna 2009. Muiden teiden osalta talvihoidon linjaukset otetaan käyttöön aina alueurakoiden kilpailutuksen kautta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen osalta uudet talvihoidon linjaukset ovat voimassa 1.10.2011 seitsemässä alueurakassa (Pielavesi, Kuopio, Nilsiä, Viinijärvi, Joensuu, Savonlinna ja Pieksämäki).    

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastuulla oleva yleinen tieverkko on jaettu 15 alueurakkaan, joista vastaa neljä pääurakoitsijaa. Destia Oy:n vastuulla ovat Iisalmen, Kiuruveden, Pielaveden, Suonenjoen, Nurmeksen, Ilomantsin, Viinijärven, Kiteen, Savonlinnan, Juvan ja Mikkelin alueurakat. Savon Kuljetuksen vastuulla ovat Kuopion ja Nilsiän alueurakat. NCC:n vastuulla on Joensuun alueurakka. Uusimpana urakoitsijana aloitti tänä syksynä Pieksämäen alueurakassa Koillistie Määttä Oy

ELY-keskus tienpitäjänä vastaa teiden hoitotasosta. Alueurakoitsijat vastaavat kaikista maanteillä tehtävistä toimenpiteistä ja ajoittavat työt sopimuksen mukaisen laatutason saavuttamiseksi.

 

LISÄTIETOJA

Nopeusrajoitukset

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen
puh. 0400 338 215

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
puh. 040 522 1329

Suunnittelupäällikkö Patrick Hublin
puh. 040 487 9510

Alueurakat ja tiestön kunnossapito

Kunnossapitopäällikkö Pasi Patrikainen
puh. 0400 327 948

 

Liite: Kartta talvinopeusrajoituksista 2011 - 2012

Aiheet

  • Valtiollinen, kunnallinen hallinto