Lehdistötiedote -

Ympäristöministeriön hallinnonalojen valtionavustuksia vuodelle 2012 voi hakea nyt

Ympäristöministeriö on ilmoittanut haettavaksi hallinnonalansa harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Uudenmaan ELY-keskus myöntää avustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon, vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen.

Hakemukset tulee toimittaa 30.11.2011 mennessä Uudenmaan ELY-keskukselle.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustuksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin ja tietopalveluun. Avustusta voidaan myöntää myös rakennuskulttuuri-inventointeihin, merkittäviin maisema-alueisiin ja kansallisiin kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun ympäristön hoitoon ja kunnostukseen.  

Avustukset myönnetään ensisijaisesti rakennusten ulkopuolisiin korjaustoimenpiteisiin. Tukea voivat hakea yksityiset kansalaiset, kunnat, kuntayhtymät ja yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito

Saariston ympäristönhoitoon tarkoitettua avustusta toivotaan käytettävän erityisesti vanhojen laidunalueiden kunnostukseen ja uudelleen käyttöön ottamiseen. Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntalaiselle saariston eläimistön, kasviston tai maiseman suojeluun liittyviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen. Avustusta ei ole myönnetty ruoppauksiin. 

Uudellamaalla saariston ympäristönhoitoavustuksen piiriin kuuluu seuraavien kuntien vailla kiinteää tieyhteyttä olevat saaret: Raasepori, Inkoo, Helsinki, Sipoo, Porvoo ja Loviisa.

Avustusalueeseen kuuluvat lisäksi seuraavat alueet, joihin on kiinteä tieyhteys:

 • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby ja Odensö-Norrby-Båsa (Raasepori) 
 • Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö ja Stävö (Inkoo)
 • Kitö ja Löparö (Sipoo)
 • Emäsalo, Vässölandet ja Tirmo-Fagersta (Porvoo)
 • Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää ja Gäddbergsö (Loviisa)

Vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteet

ELY-keskus myöntää vesihuoltoavustuksia maa- ja metsätalousministeriön sille osoittamien määrärahojen puitteissa. Vesiensuojeluavustukset myönnetään ympäristöministeriön määrärahoista.

Vesihuoltoavustusta voi saada vesihuoltotoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on alueellisen yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa, vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaaminen maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla sekä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen tai niiden tilan parantaminen.

Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaissa tarkoitetuille vesihuoltolaitoksille tai muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle, yhteisölle, kuntayhtymälle tai kunnalle. Rakennetun kiinteistön omistajalle tai haltijalle voidaan niin ikään myöntää vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään pysyvään asumiseen. Vesiensuojeluavustuksia voidaan myöntää myös veneilyn käymäläjätteiden tyhjennyslaitteiden rakentamiseksi satamiin. Kahta viimeksi mainittua avustusta voi hakea jatkuvasti eli myös muulloin kuin nyt meneillään olevana hakuaikana.

Vuonna 2012 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltoverkostojen laajentamiseen.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole sekä myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä.

Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Kunnan tulee hakea avustusta kirjallisesti ja hakemuksessa tulee ilmetä hankkeen alustava aikataulu, rahoitussuunnitelma, kunnan oma osallistumisosuus sekä muut mahdolliset avustuksen myöntämiseen vaikuttavat tiedot. Valtionavustusta voidaan myöntää maksimissaan 50 prosenttia koko hankkeen kustannuksista.  Avustusta voi hakea jatkuvasti eli myös muulloin kuin nyt meneillään olevana hakuaikana.

Ympäristökasvatus

Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden hakemukset osoitetaan keskitetysti Keski-Suomen ELY-keskukseen os. PL 250, 40101 Jyväskylä

Lisätietoja:

 • Rakennusperinnön hoito: Ylitarkastaja Henrik Wager, Uudenmaan ELY-keskus, puh, 040 488 1669 ja tarkastaja Arja Myllyoja, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0400 292 518
 • Saariston ympäristönhoito: Ylitarkastaja Kirsi Hellas, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 517 3434
 • Vesihuollon edistäminen: Insinööri Ilkka Juva, Uudenmaan ELY-keskus, puh.  040 556 3120 ja ympäristöinsinööri Kari Vaitomaa, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 532 8813
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Geologi Esko Nylander, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 532 8781
 • Ympäristökasvatus: Tarkastaja Riitta Salasto, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 835 9093 ja erikoistutkija Anna-Liisa Kiiskinen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0400 911 935

Aiheet

 • Politiikka, yleinen