Lehdistötiedote -

TEM:n talousarvioesitys varautuu heikkeneviin talous- ja työllisyysnäkymiin

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määrärahoiksi esitetään vuoden 2012 talousarvioesitykseen yhteensä 3 367 miljoonaa euroa. Esityksessä painottuu keskeisesti tavoite saattaa Suomi vahvalle ja kestävälle kasvu-uralle. Tämä edellyttää kilpailukykyistä yritystoimintaa, viennin kasvua ja asetettujen työllisyystavoitteiden toteutumista.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan määrärahoiksi esitetään 1 201 miljoonaa euroa. Siinä on vä-hennystä vuoden 2011 talousarvioon 157 miljoonaa euroa. Vähennys johtuu pääosin Suomen Vientiluotto Oy:n kautta myönnettävien jälleenrahoituslainojen maksatusten vähentymisestä ja hallitusohjelman mukaisista säästötoimenpiteistä.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikassa keskeistä on talouskasvun vauhdittaminen luomalla edellytyksiä yritystoiminnalle ja investoinneille sekä vastaaminen yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin. Toimenpiteitä suunnataan siten, että hallitusohjelmassa vaalikaudelle asetetut tavoitteet nostaa työllisyysaste 72 %:iin ja laskea työttömyysaste 5 %:n tasolle voidaan saavuttaa.

Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien määrärahoiksi ehdotetaan 481 miljoonaa euroa. Siinä on 53 miljoonaa euroa lisäystä maaliskuussa 2011 tehtyyn valtiontalouden kehyspäätökseen verrattuna.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi työllisyys-, koulutus- ja erityistoimiin määrärahaa lisätään 36 miljoonaa euroa. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten osallistumista palkkatukityöhön, koulutukseen ja muihin palveluihin tehostetaan 13,5 miljoonan euron lisäyksellä. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetään kuntakokeilu, jossa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai yhteisvastuullisesti kunnille.

Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoja lisätään 5 miljoonalla eurolla. Tällä laajennetaan TE-toimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli koko maahan. Työpankkikokeilu laajennetaan valtakunnalliseksi.

Kotouttamistoimien johto kootaan hallitusohjelman mukaisesti työministerin vastuulle ja kotouttamiseen varatut määrärahat siirretään sisäasiainministeriön pääluokasta työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan.

Yritystoiminnan vauhdittamiseksi Finnvera Oyj:n riskinottokykyä varaudutaan vahvistamaan. Viennin rahoituksen turvaamiseksi valmistellaan Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvaa luottomuotoista vienninrahoitusta, joka tulee voimaan 1.1.2012.

Innovaatiopolitiikan sekä yritysten kansainvälistymisen määrärahoiksi ehdotetaan 814 miljoonaa euroa. Tässä on vähennystä vuoden 2011 talousarvioon nähden 13 miljoonaa euroa. Nykyisessä taloustilanteessa on edelleen tärkeää turvata panostukset osaamispohjaan ja innovaatiotoimintaan, jotta luodaan edellytykset uudelle kasvulle ja uudistumiselle. Rahoituksen painopistettä siirretään pk-yrityksiin sekä kasvuhakuisiin, työllistäviin ja kansainvälistyviin yrityksiin.

Hallitusohjelman mukaisesti VTT:n toimintamenoja lisätään 4,5 miljoonalla eurolla kasvupanostuksena tutkimusinfraan. Osana hallitusohjelmassa hyväksyttyjä elinkeinotukien leikkauksia ja muita säästötoimenpiteitä alenevat Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen avustus- ja lainavaltuudet 35 miljoonalla eurolla vuoden 2011 talousarvion tasosta. Vihreän talouden edistämiseen esitetään 4,4 miljoonan euron lisäystä TEM:n hallinnonalalla vuonna 2012.

Yritysten toimintaympäristön, markkinoiden sääntelyn ja työelämän -politiikkalohkon määrärahoiksi esitetään 22 miljoonaa euroa. TEM:n keskeisten toimintalinjausten toteutuminen rakentuu lainsäädännön ja muun toimintaympäristön kilpailukykyisyyden perustalle. Laadukas sisämarkkinalainsäädäntö ja sen tehokas kansallinen toimeenpano ovat edellytyksenä sisämarkki-noiden toimivuudelle.

Uudistettava kilpailulaki mahdollistaa sen, että Kilpailuvirasto voi keskittyä aiempaa selkeämmin olennaisiin kilpailua rajoittaviin järjestelyihin. Kilpailuviraston resursseja lisätään 500 000 eurolla harmaan talouden torjuntaan. Hallitusohjelman mukaisesti yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä jatketaan, julkisten hankintojen neuvontayksikön toiminta vakinaistetaan ja valmistellaan uusi kuluttajapoliittinen ohjelma.

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan määrärahoiksi esitetään 587 miljoonaa euroa. EU:n rakennerahasto-ohjelmien myöntämisvaltuudeksi esitetään 323 miljoonaa euroa. Tässä on kansallisesta rahoitusosuudesta vähennystä 30 miljoonaa euroa osana vaadittavia säästötoimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelmien rahoitusta suunnataan meneillään olevan suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla nopeasti yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja uusia työ-paikkoja luoviin toimenpiteisiin sekä työllisyys- ja koulutustoimenpiteisiin.

Euroopan sosiaalirahaston painopisteinä ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen ja työvoiman osaamisen kehittäminen. Maakunnan kehittämisrahaa vähennetään 18 miljoonaa euroa osana pääluokkaan kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Hallitusohjelman mukaisesti maa- ja metsätalousministeriön maaseutupolitiikkajaosto ja maaseudun kehittämisen 3 miljoonan euron määräraha siirretään työ- ja elinkeinoministeriöön.

Energiapolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 235 miljoonaa euroa. Tässä on lisäystä vuoden 2011 talousarvioon nähden 98 miljoonaa euroa. Energiapolitiikan keskeisinä tavoitteina on varmistaa Suomen energiatalouden pysyminen monipuolisena ja energian toimitusvarmuuden säilyminen korkeana, energiamarkkinoiden toimivuus, EU:n asettamien tavoitteiden toteutuminen päästöjen vähentämisessä, uusiutuvan energian käytön lisäämisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa.

Vuonna 2011 käyttöön otetun uusiutuvan energian tuotantotuen määräraha on lähes 98 miljoonaa euroa. Tämä on 42,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Energiatuen myöntämisvaltuus on 80 miljoonaa euroa. Se on lähes 70 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Tästä vähennyksestä 30 miljoonaa euroa johtuu vuoden 2011 talousarvioon tehdyn kertaluontoisen lisäyksen poistumisesta ja 40 miljoonaa eu-roa hallitusohjelman mukaisesta säästötoimenpiteestä.

Työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa hallitusohjelman mukaiset julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämiseen vaadittavat säästötoimenpiteet määrärahoissa ovat yhteensä 75 miljoonaa euroa, josta elinkeinotukien osuus on 50 miljoonaa euroa, virastojen toiminta- ja hankintamenosäästöt 9 miljoonaa euroa, energiatuen osuus 4 miljoonaa euroa, kansainvälisten järjestöjen maksuosuudet 400 000 euroa, EU:n rakennerahastojen kansallinen rahoitusosuus 4,5 miljoonaa euroa ja hallinnonalan tuottavuusmäärärahan osuus 6,5 miljoonaa euroa.

Elinkeinotukiin kohdistuvia määrärahaleikkauksia kohdennetaan muun muassa Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen myöntämiin avustuksiin, maakunnan kehittämisrahaan, yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukien valtuuksiin, tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelurahoitukseen, kyläkauppatukeen ja työllisyysperusteisiin investointeihin.

Talousarvioesitykseen liittyvät julkiset asiakirjat ovat nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamossa (Aleksanterinkatu 4).

Lisätiedot
elinkeinoministeri Jyri Häkämies, puh. 010 606 3500
työministeri Lauri Ihalainen, puh. 010 604 8000
kansliapäällikkö Erkki Virtanen, TEM, puh. 010 606 3502
talousjohtaja Eero Murto, TEM, puh. 010 606 3647
budjettineuvos Mika Niemelä, TEM, puh. 010 606 2135

Aiheet

  • Hallitus