Lehdistötiedote -

Vuoden 2012 talousarvioesitys VM:n hallinnonalalla

Valtiovarainministeriön hallinnonalan määrärahoiksi hallitus esittää yhteensä 16 196 miljoonaa euroa. Tästä yli puolet suunnataan kuntien tukemiseen. Valtion eläkkeisiin ja korvauksiin budjetoidaan 4 285 miljoonaa euroa. Suomen maksuosuudeksi EU:lle arvioidaan 1 850 miljoonaa euroa.

Kuntatalous

Kuntien verotulojen arvioidaan olevan noin 19,3 mrd. euroa vuonna 2012, mikä on vajaa 1 prosenttia enemmän kuin vuodelle 2011 on arvioitu. Talousarvioesitykseen liittyvät veroperustemuutokset alentavat kuntien verotuottoa noin 300 milj. eurolla, mutta hallitusohjelman mukaisesti ne kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus päättyy vuonna 2011, mutta korotusta jatketaan puolet pienempänä vielä vuosina 2012 ja 2013. Yhteisöverokannan 1 prosenttiyksikön alentamisen aiheuttama verotulon menetys kompensoidaan kunnille korottamalla niiden osuutta yhteisöverosta.

Valtio rahoittaa kuntien peruspalveluja valtionapujen kautta yhteensä 10,5 mrd. eurolla vuonna 2012, mikä on noin 400 milj. euroa vuotta 2011 enemmän. Kuntien valtionavut määräytyvät pääosin laskennallisin perustein ja ovat kunnan tuloina yleiskatteisia, eli kunta voi harkintansa mukaan päättää niiden käytöstä. Laskennalliset valtionavut ovat noin 9,4 mrd. euroa.

Valtionosuuksia alentavat hallitusohjelman mukainen peruspalvelujen valtionosuuksien 631 milj. euron leikkaus ja mm. oppilaitosten perustamiskustannuksiin kohdistuva säästö. Toisaalta valtionosuuksia kasvattavat mm. kustannustenjaon tarkistus (412 milj. euroa), veromenetysten kompensaatiot (262 milj. euroa) sekä lisäykset koulutuksen laadun kehittämiseen, työllistämistukeen ja maahanmuuttajakorvauksiin. Lisäksi indeksikorotus nostaa kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 341 milj. eurolla ja ikärakenteen ja väestön määrän muutos 68 milj. eurolla.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituksen tasapainoa tarkastellaan peruspalveluohjelmassa ja siihen liittyvässä vuosittaisessa peruspalvelubudjetissa, joka on osa valtion kehys- ja talousarviomenettelyä. Budjettiesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuudessaan heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2011 verrattuna nettomääräisesti 448 milj. eurolla. Arviossa on mukana yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen poistuminen sekä jako-osuuden korotus 5 prosenttiyksiköllä.

Vuonna 2012 kuntatalouden arvioidaan heikkenevän. Kuntien verotulojen kasvu alenee johtuen sekä hallitusohjelman verolinjauksista että veropohjien kasvun hidastumisesta. Kuntien menopaineet ovat suuret, ja investointien on arvioitu pysyvän korkealla tasolla myös vuonna 2012. Vuosikatteen arvioidaan jäävän vuosina 2014 - 2015 nettoinvestointeja alhaisemmaksi, mikä tarkoittaisi kuntatalouden velkaantumisen jatkumista ja kunnallisveroprosenttien korotuspainetta. Kuntatalouden vakauden turvaaminen ja tarvittavien investointien toteuttaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttää sitä, että toimintamenojen kasvu pysyy tulokehityksen asettamissa rajoissa. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien läpivieminen.

Lisätietoja antaa finanssineuvos Rainer Alanen, puh. 09 160 32203 ja neuvotteleva virkamies Hannele Savioja, puh. 09 160 32216

Tavoitteena tietojärjestelmien yhteentoimivuus julkisessahallinnossa

Vuoden 2011 syyskuun alussa voimaan tulleen tietohallintolain tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Lain mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on julkisen hallinnon viranomaisten tietohallinnon yleinen ohjaus. Laki painottuu valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen. Tämän toteuttamiseksi julkisen hallinnon viranomaisten tulee käyttää yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluja.

Tietohallintolain toimeenpanoa tukemaan valmistellaan valtiovarainministeriön johdolla julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä käsittelevä strategia.

Julkisen hallinnon tuottavuutta edistäviin tietohallintohankkeisiin suunnataan yhteensä 80 milj. euroa. Kuntien ja valtion yhteisiin tietojärjestelmähankkeisiin esitetään 18 milj. euron määräraha.

Lisätietoja: ICT-johtaja Timo Valli, puh. 09 160 34885

Aiheet

  • Politiikka, yleinen