Lehdistötiedote -

Arvopaperimarkkinalainsäädäntö uudistuu kahdessa vaiheessa

Lakiesitykset eduskunnalle vuonna 2012

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ovat sopineet valtiovarainministeriössä vireillä olevan arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun mallista ja aikatauluista. Kokonaisuudistuksen valmistelu jatkuu valtiovarainministeriössä kahdessa erillisessä hankkeessa. Hallituksen esitykset pyritään antamaan eduskunnalle vuoden 2012 aikana.

Kokonaisuudistuksen keskeiset tavoitteet ovat arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen, harmaan talouden ja veronkierron vähentäminen, lainsäädännön kilpailukyvyn parantaminen ja sen yhdenmukaistaminen muuhun EU-sääntelyyn, välillisesti hallinnoitujen arvopaperien omistuksen oikeusvarmuuden parantaminen, arvopaperikaupan säilytys- ja selvitystoiminnan tehostaminen, listayhtiöiden hallinnollisen taakan keventäminen, arvopaperimarkkinoiden valvonnan ja hallinnollisen seuraamusjärjestelmän tehostaminen sekä sijoittajansuojan puutteiden korjaaminen.

Arvopaperimarkkinoilla on meneillään merkittävä muutos kohti yhä yhtenäisempiä eurooppalaisia markkinoita, sekä sääntelyn ja valvonnan harmonisoitumisen että markkinarakenteiden muutosten johdosta. Kokonaisuudistuksella tavoitellaan markkinaosapuolten näkökulmasta toimivaa ja kilpailukykyistä sääntelyä, joka varmistaa sijoittajille turvallisen ja tehokkaan palveluntarjonnan Suomesta ja Suomeen.

Uudistuksen jatkovalmistelu pohjautuu Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan ja valtiovarainministeriölle helmikuussa 2011 mietintönsä jättäneen työryhmän ehdotuksiin sekä lausunnoissa annettuun palautteeseen. Palautteen perusteella hankkeen toteuttamista pidetään Suomen arvopaperimarkkinoiden toimivuuden ja kilpailukyvyn kannalta tärkeänä ja osin kiireellisenä. Suuri osa palautteesta koski arvopaperien moniportaista omistajarakennetta ja hallintarekisteröinnin käytön laajennusta. Jatkotyössä painopiste onkin tämän kokonaisuuden huolellisessa valmistelussa. Lisäksi työssä arvioidaan ja otetaan huomioon vireillä olevan mittavan EU-sääntelyn muutosprosessin vaikutukset ehdotuksiin.

Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltava hallituksen esitys sisältää ehdotukset uudeksi arvopaperimarkkinalaiksi, sijoituspalvelulaiksi, laiksi rahoitusvälineiden kaupankäynnistä, laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, ehdotukset Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä ehdotuksen uudeksi laiksi arvopaperitileistä, joka valmistellaan yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Esitys valmistellaan virkatyönä valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla. Uudet lakiluonnokset valmistuvat vaiheittain kuluvan syksyn aikana ja niistä on mahdollista antaa valtiovarainministeriölle kommentteja loppuvuoden aikana. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2012.

Toisessa vaiheessa arvioidaan mahdollisuuksia kehittää arvopaperien moniportaista hallintaa. Lisäksi selvitetään kansainväliseen yhteistyöhön ja verotietojen vaihdon parantamiseen liittyviä kysymyksiä sekä valmistellaan ehdotukset osakeomistuksen julkisuuteen liittyvistä kysymyksistä.Asiaa valmistellaan virkatyönä valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ja vero-osaston sekä Verohallinnon yhteistyönä. Työssä otetaan huomioon lausuntopalaute ja valmistelun aikana kuullaan laajasti sidosryhmiä ja muita viranomaisia. Ehdotukset on määrä saada valmiiksi toukokuun 2012 loppuun mennessä.

Yhteenveto arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän ehdotuksiin annetuista lausunnoista on saatavilla valtiovarainministeriön nettisivuilla osoitteessa www.vm.fi.

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus: Yhteenveto työryhmän muistiosta saaduista lausunnoista

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Tuija Taos, rahoitusmarkkinaosasto, p. 160 33095, yksikönpäällikkö Panu Pykönen, vero-osasto, p. 160 33154

Kieliversiot

Aiheet

  • Oikeusasiat