Nyhet -

Økt støtte til forskning på sør- og lulesamisk språk

- Vi trenger mer kunnskap også om de små samiske språkene for at disse skal være sterke og levedyktige språk i framtiden, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Midlene til styrking av sør- og lulesamisk språk i Forskningsrådets program for samisk forskning er derfor økt med 450 000 kr til 1,65 mill. kroner i 2010.

 

Forskningsrådets program for samisk forskning fikk en økning på ca. 1,2 mill. kr i 2009 til forskningsinnsats på sør- og lulesamisk språk, blant annet til stipendiatstillinger på doktorgradsnivå. For å sikre forskningsprosjekter på begge språk er støtten i år økt til 1,65 mill. kroner.

 

- Regjeringen ønsker å legge til rette for en trygg framtid for de samiske språkene i Norge. Sør- og lulesamisk språk er av UNESCO betegnet som svært truede språk, og vi har derfor ekstra  oppmerksomhet på disse. Å bygge opp forskningskompetanse innenfor disse språkene er også et tiltak i regjeringens handlingsplan for samiske språk, sier statsråden.

 

Forskningsrådets samiske program er videreført fra 2007 og har en varighet på ti år. Programmet dekker forskningsfeltene språk, litteratur, kulturuttrykk, demografi, levekår og livskvalitet, muntlige tradisjoner og tradisjonell kunnskap, barn og ungdom, ressurser og rettsforhold og den moderne samiske samfunnsbyggingen. Et viktig mål for programmet er å bidra til rekruttering og kompetanseutvikling, utvikle samisk som vitenskapsspråk og internasjonalisering. Det blir lagt vekt på formidling av forskning til den samiske befolkningen, også på samisk.

 

 

Emner

  • Arbeidsliv

Regions

  • Finnmark