Gå videre til innhold

Nyhet -

FoMAS, Marin Helse og Åkerblå AS er nå ett felles selskap

FoMAS og Marin Helse AS ble fra 1. januar fusjonert inn i Åkerblå AS. De tre selskapene har over en periode med felles eierskap hatt et samarbeid, men formelt vært drevet som tre separate fiskehelseselskap. For å gi kundene et enda mer helhetlig og bedre tilbud har vi nå valgt å fusjonere de tre selskapene med felles kvalitetssystem og rutiner basert på kunnskap og erfaring fra hele kysten.

Hva innebærer fusjonen for våre kunder?

Fusjonen innebære at vi får en felles fiskehelsetjeneste med i overkant av femti veterinærer og fiskehelsebiologer som utøver oppfølging av fiskehelse i felt langs hele kysten. Medarbeiderne er lokalisert med kontorsted fra Forsand i sør til Alta i nord, og skal ha sterk lokal tilknytning da alle våre lokale kontor vil bestå og styrkes ytterligere. Vi velger å fusjonere de tre selskapene fordi vi mener dette vil gi en robust faglig organisasjon som kjenner fiskehelseutfordringer langs hele kysten.

Sterkere faglig organisering

I og med at de tre selskapene nå får større fagmiljø, har vi bedre muligheter for faglig spissing. Vi har opprettet syv ressursgrupper med erfarne medarbeidere som skal være i faglig front innen sine felt; landbasert oppdrett, sjøanlegg, marinfisk og rensefisk, stamfisk og kultivering, forsvarlig legemiddelbruk, luseforebygging og lusebekjempelse samt forebygging og biosikkerhet. Vi mener disse ressursgruppene, som består av erfarne medarbeidere fra hele landet, vil bidra til å styrke og videreutvikle våre tjenester ovenfor dere oppdrettere. Vi legger også stor vekt på at alle medarbeidere skal arbeide i gode team, og ha støtte fra erfarne medarbeidere i selskapet.

Den nye organiseringen legger også bedre til rette for å hjelpe kunden med mer tverrfaglige leveranser. Det sammenslåtte selskapet har i tillegg til fiskehelse stor kompetanse innen miljø, oseanografi og tekniske tjenester, og kan levere all nødvendig kartlegging fra planlagt lokalitet til ferdig anleggssertifikat. En relativt nyetablert rådgivningsavdeling står også klar til å hjelpe kunden å koordinere større og mer sammensatte leveranser. Her kan det være snakk om alt fra etablering av nye lokaliteter, søknadsprosess, utprøving som krever forsøksdyrgodkjenning, produksjons- og helsestrategier generelt, til overvåking av villfisk og fugl.

Felles akkreditering

Våre kunder vil ikke oppleve en brå overgang i daglig oppfølging. Dere vil beholde de kjente fiskehelsekonsulentene som har den faste oppfølgingen av deres lokaliteter, og som vil gi den samme faglig gode oppfølgingen som tidligere. De tre nåværende fiskehelseselskapene vil imidlertid få en felles akkreditering av sine tjenester. Akkrediteringen innebærer at vi årlig blir revidert og at vi får en grundig og uavhengig vurdering av Åkerblås faglige standard, kompetanse, integritet og uavhengighet. Norsk akkrediterings revisorteam består av revisorer med erfaring fra ulike bransjer og innleide fagfolk med høy kunnskap om fiskehelse og velferd. Gjennom den årlige granskningen av Åkerblås utførelse av arbeidsoppgavene, opplever vi at kvaliteten på tjenestene blir forbedret over tid. Som et forarbeid til fusjonen har vi gjennomført en prosess der vi har harmonisert prosedyrene til de tre selskapene. Vi har lagt vekt på å lære av hverandre, og å utvikle et felles kvalitetssystem som ivaretar tjenestene på samme nivå som våre kvalitetsbevisste kunder i hele landet forventer.

Felles journalsystem

De tre selskapene har ulike journalsystemer. Åkerblå vektlegger å kunne sette egne prioriteter i hvordan vi tilpasser oss våre kunders krav og ønsker for behandling av fiskehelsedata. Vi er i gang med å etablere en ny felles journalløsning for selskapet. Denne løsningen skal være operativ i løpet av Q1-2022. Rent praktisk vil dette bety at de tre selskapene vil bruke sine etablerte journalsystem frem til den nye felles journalløsningen er operativ. For Fomas og MarinHelse vil de kjente logoene bli endret til Åkerblås logo, og akkrediteringsmerke vil komme med i rapportene i takt med at godkjenningene kommer på plass ved inngangen til 2022.

Vi skal fortsette å være til stede langs hele kysten

Alle de tre selskapene har lange tradisjoner for et tett og nært samarbeid med sine kunder. Vi vil derfor fortsatt vektlegge lokal tilstedeværelse langs kysten. Det er også viktig for oss i den nye organisasjonen at det gode arbeidet fra Marin Helse og FoMAS skal videreføres og videreutvikles i Åkerblå, og at dere som kunder opplever at vi står sterkere sammen.


Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge