Riksarkivar Inga Bolstad (Norge), riksarkivar Karin Åström Iko (Sverige) og riksarkivar Jussi Nuorteva (Finland) (foto: Arkivverket).
Riksarkivar Inga Bolstad (Norge), riksarkivar Karin Åström Iko (Sverige) og riksarkivar Jussi Nuorteva (Finland) (foto: Arkivverket).

Pressemelding -

Felles uttalelse fra de nordiske riksarkivarene om å sikre samisk arkivmateriale

Riksarkivarene fra Finland, Sverige og Norge var sist uke samlet i Kautokeino for å drøfte felles samiske arkivspørsmål. Riksarkivar Karin Åström Iko (Sverige), riksarkivar Jussi Nuorteva (Finland) og riksarkivar Inga Bolstad (Norge) har nå kommet frem til et felles mål om å sikre bevaring og tilgjengeliggjøring av samisk arkivmateriale, på tvers av de nordiske landene.

Arkivene tar vare på den samiske kulturarven. Offentlig forvaltning av urfolks arkiver bidrar med tilgang til egen kulturarv. Samisk dokumentasjon, perspektiver og stemmer inngår som en del av en demokratisk samfunnsutvikling i de nordiske landene. Å bedre brukernes tilgang til samisk kulturarv er et viktig satsningsområde. Økt samarbeid med samiske arkivinstitusjoner over landegrensene er avgjørende for å bevare den felles samiske kulturarven vi har i Norden.

Økt digital tilgjengelighet

Arbeidet med å sikre bevaring og tilgjengeliggjøring av samisk arkivmateriale vil bygge videre på allerede pågående arbeider og det skal etableres en felles styringsgruppe. Riksarkivarene er opptatt av å tenke nytt, slik at arkivene skal bli mere tilgjengelige for folk. Her står digitale ressurser og innovative prosjekter sentralt. Under møtet ble riksarkivarene presentert for prosjektet Digital access to Sámi heritage archives. Dette er et EU-prosjekt som skal kartlegge sentrale samiske kulturarvsarkiver i Europa.

De nordiske Riksarkivarene vil i sitt samarbeid også ha tett kontakt med Sametinget, Samisk parlamentarisk råd, andre interessegrupper og institusjoner.

Se pressemelding på samisk som vedlegg

Emner


<p>Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for blant annet faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal i tillegg iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.</p><p>Riksarkivaren er nasjonal fagmyndighet for arkiv med oppgaver hjemlet i lov; og Arkivverket skal som ledd i sitt oppdrag med å iverksette statlig politikk, utvikle og styrke arkivarbeidet på landsplan og har et særlig ansvar for nasjonal koordinering av privatarkivfeltet.</p><p>Arkivverket har omlag 300 ansatte. For mer informasjon se <a href="http://www.arkivverket.no/">www.arkivverket.no</a>.</p>

Pressekontakt

Helen Daae Frøyseth

Pressekontakt Seniorrådgiver +47 48220992

Relatert materiale

Relaterte nyheter