Kronikk: Den evige dragkampen om barna

Pressemeldinger   •   jan 05, 2019 06:30 CET

Et system som nærmest tvinger likeverdige foreldre inn i ulikeverdige foreldreroller etter et samlivsbrudd, skaper mange unødvendige foreldretvister som dessverre rammer barna mest. En ny barnelov er nylig kommet på plass. Den er et steg i riktig retning.

Kronikk: Kvalitetssikring av de sakkyndige er nødvendig

Pressemeldinger   •   jun 11, 2018 12:48 CEST

​Aftenposten hadde 9.6 en reportasje om en mor som den psykologisk sakkyndige anbefalte som barnets hovedomsorgsperson, og som barnevernet senere konkluderte med var uegnet som omsorgsperson. At slikt som dette skjer, overrasker dessverre ikke oss som har sett en del foreldretvister (tidligere omtalt som barnefordelingssaker) i retten gjennom de siste tre tiår.

– Økonomiske hensyn truer barnets beste

Pressemeldinger   •   okt 17, 2017 06:30 CEST

Foreningen 2 foreldre (F2F) opplever stadig oftere at foreldrenes økonomiske motiver kommer i veien for at barn med to hjem får mest mulig kontakt med begge foreldrene. Dette til tross for at all forskning viser at barna trenger begge foreldrene.

Hederspris til Grethe Nordhelle

Pressemeldinger   •   aug 22, 2017 06:30 CEST

Advokat og psykolog Grethe Nordhelle mottar Foreningen 2 Foreldres (F2F) hederspris 2017 for sitt fremragende arbeid innen familieområdet.

Barnas behov må komme først

Pressemeldinger   •   jun 09, 2017 06:30 CEST

Foreningen 2 foreldre (F2F) har valgt nytt hovedstyre for perioden 2017-2019. Det nye hovedstyret, med den nye lederen Jeanette Solheim i spissen, er klar for å ta tak i den viktige rollen som pådriver for en mer barnevennlig lovgivning og tilrettelegging for likeverdig foreldreskap.

Skal Regjering og Storting endelig følge folkeopinionen i disse viktige spørsmålene som bestemmer oppvekstvilkårene til en fjerdedel av den oppvoksende generasjon?

Pressemeldinger   •   sep 15, 2016 22:01 CEST

En utdatert barnelov som skaper uttallige foreldretvister. Er en slik barnelov til barnets beste? Er det på tide å gjøre noe med dette? 9 av 10 spurte mener at foreldrenes likeverdige rolle overfor barna bør bestå, også etter et samlivsbrudd. Norsk barnelov er helt i utakt med dagens likestilte foreldreskap. Derfor havner stadig flere foreldretvister i domstolene.

Regjeringen rapporterer for dårlig om skilsmissebarnas situasjon til FNs barnekomite

Nyheter   •   aug 14, 2016 01:41 CEST

F2F mener at dagens barnelov og praksis, hvor det i praksis i liten grad settes grenser for foreldre som legger ut unødvendige snubletråder for den andre forelderens foreldreskap, fører til at titusenvis av norske barn ikke mottar den samlede foreldreomsorg som de i følge barnekonvensjonen har krav på. F2F anser disse forhold som så alvorlige at de bør rapporteres til FNs barnekomité.

Gjennom Barneloven 2.0, som Regjeringen har hatt på høring, har Regjeringen en unik mulighet til å bringe den norske barneloven mer i samsvar med internasjonale konvensjoner som er inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettighetsloven, og som skal ha forrang ved motstrid med nasjonal lovgivning. Vi vet ennå ikke hvordan den kommende barneloven vil bli, da det ikke har kommet noen lovproposisjon ennå.

F2F vil peke på følgende viktige forbedringsområder for å bringe norsk barnelov i bedre samsvar med barnekonvensjonen:

 • -Alle foreldre bør som utgangspunkt ha foreldreansvar for sine barn, med mindre en objektiv tredjepart har konkludert at dette ikke er til barnets beste. Den ene forelderen skal ikke ha rett til på vegne av sitt barn å velge bort den andre forelderen.
 • -Utgangspunktet i barneloven må være at foreldrene har lik juridisk posisjon overfor barna sine og tar større avgjørelser om barnet i fellesskap, også om mor og far ikke er kjærester lenger. Foreldrenes like juridiske posisjon betyr ikke nødvendigvis at barna har lik tid med hver av foreldrene, om foreldrene ikke bor sammen.
 • -Spørsmålet om flytting med felles barn må legges under felles foreldreansvar. Dersom foreldrene ikke blir enige i spørsmålet om flytting med felles barn, heller ikke gjennom mekling, må en objektiv tredjeinstans avgjøre om det er til barnets beste å bli med på flyttelasset eller om det er til barnets beste å bli igjen i sitt vante nærmiljø sammen med den andre forelderen.
 • -Det må innføres reelle og virksomme sanksjoner mot uberettiget samværssabotasje.

Regjeringen skal snart avgi rapport til FNs barnekomite ometterlevelsen avFNs barnekonvensjon i Norge. Dessverre ser vi at det er lite fokus på retten barn har til å ha god om omfattende kontakt med begge foreldre, uavhengig av foreldrenes samlivsform. Foreningen 2 Foreldre har i høringssvar påpekt hvordan norsk praksis innen barnelovområdet står i et problematisk forhold til FNs barnekonvensjon.

Les mer »

Fedrekvoten i foreldrepermisjonen bør ikke forsvinne ved samlivsbrudd

Nyheter   •   aug 14, 2016 01:34 CEST

Foreningen 2 Foreldre mener at Regjeringens forslag til lovendringer i forhold til fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd er et skritt i riktig retning. 

F2F støtter forslaget, men vi mener at Regjeringen med noen enkle grep kan få en langt mer effektiv lovgivning1 i forhold til å likestille mødre og fedre som omsorgspersoner for sine felles barn. Synet er også forankret i FNs konvensjon om barnets rettigheter, art 7.1, 8.1, 9.3 og 18.1 og Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens art. 8.2. Nevnte konvensjoner er ratifisert av Norge.

F2F mener at det er viktig at barn sikres god tilknytning til begge sine foreldre uavhengig av foreldrene samlivsstatus, og at foreldrekvotene i foreldrepermisjonen som hovedregel bør beholdes også etter eventuelt samlivsbrudd. Fokus må flyttes fra overføring av foreldrekvoter i ett spesielt tilfelle – etter samlivsbrudd – til å finne gode og praktiske løsninger så begge foreldre kan ta sin del av permisjonen med felles barn. Det er på høy tid at barn får en selvstendig juridisk og praktisk relasjon til begge sine foreldre, uavhengig av relasjonen mellom far og mor.

F2F ønsker velkommen en forbedring av dagens ordning og ber om at endring ivaretar barnets rett til omsorg fra begge sine foreldre, og ikke minst at prosessansvaret plasseres hos den som ønsker unntak fra permisjonsordningens hovedregel.

Foreningen 2 Foreldre mener det er viktig at barn sikres god tilknytning til begge sine foreldre uavhengig av foreldrene samlivsstatus, og at foreldrekvotene i foreldrepermisjonen som hovedregel bør beholdes også etter eventuelt samlivsbrudd. Fokus må flyttes til å finne gode og praktiske løsninger så begge foreldre kan ta sin del av permisjonen med felles barn.

Les mer »

Frode Thuen og Solveig Horne kommer. Kommer du?

Pressemeldinger   •   apr 13, 2016 23:44 CEST

Professor dr. psychol Frode Thuen mottar Foreningen 2 Foreldres hederspris 2016 for sitt fremragende arbeid innen familieområdet og hans fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil overrekke hedersprisen på vegne av Foreningen 2 Foreldre.

Barn trenger likeverdige foreldre

Nyheter   •   apr 12, 2016 00:15 CEST

Barneombud Anne Lindboe uttrykte i Aftenposten 08.03.16 skepsis mot delt bosted som barnelovens utgangspunkt etter samlivsbrudd. For noen år siden publiserte barneombudet «Barnas ønskeliste ved samlivsbrudd». Blant punktene på ønskelisten er at foreldrene skal bo i nærheten av hverandre, at barna skal beholde sitt gamle nærmiljø og at foreldrene ikke skal konkurrere om å være den beste forelderen. Derfor stusser vi over at Lindboe nå synes skeptisk til den omsorgsløsningen som best oppfyller ønskelisten.

Mange tror at termen «bosted» i barneloven reflekterer hvor barna har sin vesentlige døgnhvile. Dette stemmer ikke. I barneloven betyr «bosted» en juridisk posisjon en av foreldrene har til å ta større avgjørelser om barnet alene, f.eks. hvor i landet barnet skal bo. Under dagens barnelov er flytting med felles barn bort fra felles nærmiljø et omfattende problem som skaper store foreldrekonflikter. Spesielt i de tilfellene hvor etablerte og velfungerende samværsordninger blir satt til side av den ene forelderens ønske om å flytte. Og ikke minst så mister barnet den omsorgen den andre forelderen gir til barnet.

Delt bosted betyr at barna er sikret god tilgang til begge foreldrene. Foreldrene samarbeider om barnets omsorg og oppvekst. Ved delt bosted kan barnets samværstid med foreldrene være likedelt eller skjevdelt. Foreningen 2 Foreldre synes likeverdig foreldreskap er et bedre begrep.

Norsk politikk er at foreldre skal være likeverdig og delaktige i sine barns liv. Ved samlivsbrudd slår derimot arven etter de to barnelovene fra 1956 inn, og nærmest forlanger at foreldrene skal være ulikeverdige med ulik mulighet til å være ressurser i sine barns liv, bare fordi mor og far slutter å være kjærester.

Det er ikke definert noe sted hvordan overgangen fra foreldrelikeverd i samliv til ulikeverd etter samlivsbrudd finner sted, og derfor ser vi mye uheldig posisjonering mellom foreldre i bruddfasen for å sikre seg en plass i barnas liv. Denne posisjoneringen, hvor det dessverre er vanlig å snakke nedsettende om den andre forelderen for å fremheve seg selv, skader foreldresamarbeidet, og er derfor også til skade for barna. Hvorfor ikke ha en basisløsning som fokuserer på å gi barnet trygg omsorg fra begge foreldre?

F2F arbeider for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem, og vi ønsker en barnelov som belønner samarbeidende foreldre. Vi mener at utgangspunktet må være foreldrelikeverd, så får heller den av foreldrene som ønsker særrettigheter i forhold til barna begrunne dette særskilt.

Barneombudet etterlyser forsking på delt bosted. Vi anbefaler Bente og Gunnar Öbergs «Vuxna skilsmässobarn berättar». Majoriteten av de voksne skilsmissebarna som hadde vokst opp med «hälftenboende» («delt bosted») ville selv valgt den samme løsningen for sine barn om deres samliv skulle ryke. F2F bidrar gjerne med litteraturreferanser om forsking på delt bosted.

Debatten om delt bosted eller likeverdig foreldreskap pågår, og selv barneombudet synes å misforstå hva hva delt bosted betyr. At barn får to hjem er en konsekvens av foreldrenes samlivsbrudd. Delt bosted betyr at foreldrene tar større avgjørelser om barnet i fellesskap, mens barnets tid med hver forelder kan være likedelt eller skjevdelt. Se www.f2f.no/ordliste for oppklaring av begrepene.

Les mer »

Bilde & Video 11 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Rune var leder i F2F i perioden 1997-2005, samt nestleder fra 2009 til 2014. Etter dette hadde han igjen ledervervet fram til april 2017. Han er i dag seniorrågiver i F2F.

 • Pressekontakt
 • Leder, Foreningen 2 Foreldre
 • Media, politikk, organisasjon
 • lecndeunr@tgf2okf.rqnopf
 • 99557910
John Michal har hatt styre- og lederverv i F2Fs fylkeslag i Hordaland i flere år, 1. gang fra 1999. Fra 2015 har han hatt verv... Vis mer

Om Foreningen 2 Foreldre

Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem

Foreningen 2 Foreldre ble etablert i 1985.

Foreningen drives på frivillig basis og har cirka 1000 medlemmer tilknyttet en rekke fylkeslag-/kontakter.

Vår visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem - så enkelt, og så vanskelig.

Trygge familieforhold for disse barna krever:
•Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
•Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
•En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
•Rettslig, reell beskyttelse av barns forhold til begge dets biologiske foreldre og beskyttelse av samværsretten
•Sikring av kontakt mellom barn og foreldre umiddelbart etter samlivsbrudd
•Biologiske foreldre forespørres først ift å overta omsorg for barn der hovedomsorgshaver ikke er i stand til dette
•Offentlig informasjonsplikt til begge biologiske foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

Adresse

 • Foreningen 2 Foreldre
 • Postboks 21 Nygårdstangen
 • 5838 Bergen
 • Norge