Skip to main content

Behandling av hiv: To virkestoff er nok

Pressemelding   •   jul 13, 2018 15:08 CEST

GSK/ViiV introduserer nå det første effektive legemiddelregime bestående av kun to virkestoff til behandling av hiv. Med dette har GSK/ViiV satt retningen for en ny hivbehandling, med målsetting om å redusere belastningen ved livslang behandling.

Det første legemiddelet med kun to virkestoff er nå godkjent. Dagens behandling av hiv består tradisjonelt av tre eller fire virkestoff. Nå har nye studier vist at to er nok til å opprettholde behandlingseffekt hos pasienter som allerede er virussupprimerte. Bruk av færre virkestoff for å oppnå samme effekt er viktig for å ikke belaste pasientene unødvendig.

Livskvalitet er viktig i livslang behandling av hiv

Dagens hivmedisiner har god effekt mot hivviruset, dersom personen tar medisinen som forskrevet. Så lenge virusmengden holdes nede, så er personen smittefri og kan leve et tilnærmet normalt liv.

Med færre virkestoff, kan det være lettere å stå i behandlingen over tid og bli gammel med hiv. I tillegg til å maksimere effekt og søke etter en kur, er det viktig å finne behandling som tolereres godt, kan kombineres med andre medisiner og som ikke fremkaller resistens hos hivviruset.

I tillegg er det viktig å ta opp livskvalitet med legen sin. Dette er ofte lett å glemme, og livskvalitet kan være vanskelig å måle. Vi har medisiner som er svært effektive mot viruset, og for GSK/ViiV er det nå et mål også å bidra til pasientenes livskvalitet.

Trinnvis innovasjon innen behandling av hiv har ført til store forbedringer

Hivbehandling er en av de virkelige suksesshistoriene innen moderne medisin. Hiv var tidligere en dødsdom. De første medisinene som ble tilgjengelige var en «cocktail» av ulike tabletter, tatt med eller uten mat, til ulike tider på døgnet. Effekten var ofte moderat, og bivirkningene var betydelige.

Utviklingen av nye hivmedisiner har bidratt til at mennesker som lever med hiv i dag er smittefrie og lever et tilnærmet normalt liv ved bruk av enkel, effektiv behandling med vesentlig mindre bivirkninger. For behandling som skal tas hver eneste dag resten av livet, har dette helt vesentlig betydning.

Moderne hivbehandling blokkerer virus i ulike stadier av virusets formering i kroppen. Dette oppnås ved å kombinere flere virkestoff. Ved effektiv, enkel behandling, er også risikoen for resistensutvikling lav. For første gang ser vi nå en ytterligere forenkling der kun to virkestoff er tilstrekkelig for å oppnå samme gode effekt.

Vil nye hivmedisiner bli tilgjengelige for bruk i Norge?

De siste tiårene har fortløpende tilgang til nye, forbedrede medisiner gjort at hivpositive har holdt seg friske og ikke vært smittsomme for andre. Denne tilgangen er bakgrunnen for suksessen innen hivbehandling. Dette er en positiv utvikling og en situasjon vi må verne om.

For første gang, er nå hivmedisinene anbudsutsatt i Norge. Resultatet er offentliggjort i Dagens Medisin, og vil være effektivt fra 1. september. Øverst på listen står eldre virkestoff som i dag brukes av få pasienter, og det oppfordres til bytte av behandling selv hos velregulerte hivpasienter. Interesseorganisasjonen HivNorge har uttrykt sin bekymring.

Et slikt anbudssystem med ensidig prisfokus er ikke bærekraftig. GSK mener anbud må ta hensyn til mer enn pris. De aktuelle virkestoffene i anbudet har dokumenterte forskjeller i effekt, bivirkninger, administrasjon (antall tabletter) og i risiko for resistensutvikling. Dette er forskjeller som ikke er tillagt vekt i rangeringen.

Det er utfordrende for innovative legemiddelfirma som ViiV/GSK å komme med nye medisiner, når nye medisiner er i direkte priskonkurranse med eldre virkestoff som har gått av patent: Vil nye medisiner, som vår forenklede medisin med kun to virkstoff, kunne tas i bruk med dagens anbudssystem? Og vil vi som industri få betalt for innovasjon, og dermed sikre videreutvikling av nye medisiner for hiv?

Det er viktig at tilgang til nye medisiner også opprettholdes for fremtiden – det endelige målet er en kur.

Se også:

Hivbehandling settes ti år tilbake (Pressemelding HivNorge jun-18)

Kan endring i finansiering av hivmedisiner endre den positive trenden vi ser på hivområdet i Norge? (Pressemelding GSK nov-17)

Den norske hiv-suksessen kan være på vei mot slutten (Pressemelding HivNorge feb-18)


NOR/HIV/0015/18

GlaxoSmithKline (GSK) er et av verdens ledende, forskningsbaserte legemiddelfirmaer. Vår oppgave er å hjelpe folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lenger.

GSK forsker frem og produserer reseptpliktige medisiner og vaksiner, i tillegg til reseptfrie legemidler og handelsvarer innen helse og velvære.

GSK er en av de største produsentene av hivmedisin. Siden 80-tallet har GSK jobbet for å hjelpe mennesker som lever med hiv - fra å utvikle det første gjennombruddet i behandlingen, til sammen med andre organisasjoner skape et selskap dedikert til hiv (ViiV). Dette har stimulert til innovasjon og samarbeid. GSK har også tatt globalt ansvar og leverer nå hivmedisiner til kostpris i store deler av verden. I tillegg har vi frigitt patenter i flere land, og søker ikke lenger patent på våre nye medisiner i utviklingsland. GSK jobber stadig for å øke tilgangen og utvikle nye medikamenter og medikamentkombinasjoner for å gi hivpositive enkel og effektiv behandling med god livskvalitet. Det endelige målet er en kur.

Les mer om oss på våre nettsider.