Nyhet -

​Antall krav om tilbakebetaling av bostøtte redusert med 69 prosent

Etter at Husbanken innførte en ny digital løsning for bruk av inntektsopplysninger fra Skatteetaten i behandlingen av bostøttesøknader, har ordningen blitt mye mer treffsikker. Nye tall viser at antall krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt bostøtte falt med 69 prosent fra 2016 til 2017. Gjennomsnittlig beløp som kreves tilbake er også betydelig redusert.

Fram til 2016 beregnet Husbanken bostøtte ut fra inntektsopplysninger fra siste tilgjengelige skatteoppgjør. Bostøttemottakerne skulle selv melde fra til Husbanken hvis inntekt eller formue endret seg vesentlig i løpet av året. Dermed skulle støtten beregnes på nytt, med grunnlag i husstandens faktiske inntekt.

Fra og med 2017 har Husbanken beregnet bostøtte basert på inntektene som arbeidsgivere og NAV har innrapportert til Skatteetaten, den måneden bostøttesøknaden gjelder. Husbanken henter inn inntektsopplysningene fra Skatteetaten automatisk ved hjelp av en ny digital løsning.

Hvert år når skatteoppgjøret for foregående år er klart, kontrollerer Husbanken inntektsopplysningene derfra mot inntektene som er brukt som grunnlag for beregning av bostøtte.

- Bruken av faktiske inntekter som grunnlag for beregning av bostøtte gjør ordningen mer treffsikker. Det blir langt færre utbetalinger av urettmessig støtte, og tilsvarende færre krav om tilbakebetaling. Kontrollen for 2017 viser også at kravene om tilbakebetaling har blitt vesentlig lavere. For husstander som fortsatt har svak økonomi er et krav om tilbakebetaling en stor belastning, og det unngår vi i mye større grad enn før nå som bostøtten beregnes ut fra faktisk inntekt, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Etterbetalinger og krav om tilbakebetaling skyldes endringer i inntekter som ikke rapporteres månedlig

Inntekter som ikke innrapporteres månedlig til Skatteetaten fra arbeidsgivere og NAV, skal bostøttemottakerne selv oppgi/anslå når de søker bostøtte. Meldepliktige inntekter er

  • kapitalinntekter
  • netto formue
  • næringsinntekter
  • inntekter fra utlandet.

Dersom inntektene i løpet av året viser seg å bli høyere eller lavere enn anslått, har man plikt til å melde fra til Husbanken.

- Etterbetalinger og krav om tilbakebetaling for 2017 skyldes at skatteoppgjøret viser at noen søkere har hatt inntekter de ikke har oppgitt i bostøttesøknaden, og at de meldepliktige inntektene har blitt høyere eller lavere enn de anslo i søknaden, forklarer Robertsen.

Klagerett

Bostøttemottakerne kan klage på vedtak om tilbakebetaling. Husbanken sender ut varsel i saker med vesentlig avvik, om at for mye utbetalt bostøtte vil kreves tilbakebetalt. De som får varsel kan komme med innsigelser, hvis de mener kravet er feil. Husbanken behandler innsigelsen, og fatter vedtak om tilbakebetaling dersom innsigelsen ikke tas til følge.

Tall og fakta om bostøtte og etterkontrollen for 2017

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningen administreres av Husbanken. I løpet av 2017, som er året etterkontrollen gjelder, mottok 140 700 husstander til sammen 2,7 milliarder kroner i bostøtte. Bostøttemottakerne hadde i 2017 i gjennomsnitt 134 000 kroner i husstandsinntekt, og mottok i gjennomsnitt 2 442 kroner i bostøtte per måned.


Resultater av etterkontrollen for 2017, sammenliknet med 2016
2016 2017 Endring
Antall krav om tilbakebetaling 9 100 2 800 - 69,2 %
Totalt beløp kravene omfatter kr. 213 000 000 kr. 37 000 000 - 82,6 %
Gjennomsnittlig krav om tilbakebetaling per mottaker kr. 23 400 kr. 13 200 - 43,6 %
Antall mottakere som får etterbetalt bostøtte Ikke aktuelt* 3 400 -
Totalt beløp som etterbetales Ikke aktuelt* Kr. 13 600 000 -
Gjennomsnittlig etterbetalt beløp per mottaker Ikke aktuelt* Kr. 4 000 -

* Etterbetaling av for lavt utregnet bostøtte ble først aktuelt med innføringen av faktisk inntekt som grunnlag for bostøtteberegning hver måned. 

Emner

  • Velferd

Tags

  • bostøtte

Pressekontakt

Are Sauren

Pressekontakt Fagdirektør Kommunikasjon 99551666

Jorunn Rogne Tennfjord

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 92416308

Stina Sønvisen

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 90026028