Nyhet -

Dette betyr regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 på Husbankens ansvarsområder

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2020.

Bostøtte

Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander ble styrket i revidert nasjonalbudsjett 2019. Denne styrkingen videreføres i 2020. Regjeringen følger opp kommunereformen ved å heve boutgiftstakene for søkere i kommuner som slår seg sammen med kommuner med høyere boutgiftstak.

Utlån

Regjeringen foreslår en utlånsramme på 16 milliarder kroner i 2020. Startlån og lån til utleieboliger til vanskeligstilte skal prioriteres.

Boligpolitiske virkemidler

 • Tilskudd til utleieboliger
  Tilskuddet får en ramme på 501,4 millioner kroner. Det er en reduksjon på 356 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2019. Reduksjonen skyldes vedvarende lav etterspørsel etter tilskudd.
 • Tilskudd til etablering og tilpasning
  Ansvaret for tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig overføres fra Husbanken til kommunene. Tilskuddsmidlene som tidligere gikk til etablering og tilpasning fordeles i rammetilskuddet etter sosialhjelpsnøkkelen i 2020.
 • Tilskudd til heis og tilstandsvurdering
  Tilskuddet får en ramme på 50 millioner i 2020, det samme som i 2019. Det kan brukes til prosjektering og installering av heis samt tilstandsvurdering. Husbanken fordeler midlene mellom de to formålene.
 • Tilskudd til boligsosiale tiltak
  Foreslått tilsagnsramme i 2020 er 11,3 millioner kroner, hvilket tilsvarer en videreføring av nivået fra 2019. Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen og formidle kunnskap om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, og kan gis til blant annet frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser og sosiale entreprenører.
 • Tilskudd til områdesatsing
  Bevilgningen til områdesatsing i storbyer foreslås videreført med vel 20 millioner kroner i tilsagnsramme.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på 3,6 milliarder kroner til om lag 2 000 heldøgns omsorgsplasser i 2019 (dette tallet inkluderer 96,8 millioner til etablering av lokalkjøkken, se neste avsnitt). 1,9 milliarder kroner av tilsagnsrammen skal gå til prosjekter som gir en netto tilvekst, hvilket vil si at prosjektene som får tilskudd skal bidra til at det totale antallet omsorgsplasser i kommunen øker. De resterende 1,7 milliardene kan brukes til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser. I 2019 var tilsagnsrammen for investeringstilskuddet på 4,2 milliarder kroner.

Tilskuddsordning til etablering av lokalkjøkken
For å øke antall sykehjem og omsorgsboliger med egne kjøkkenløsninger for produksjon av mat, vil regjeringen foreslå en samlet tilsagnsramme på 400 mill. kroner i planperioden for Leve hele livet (2019–2023) til etablering eller gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Det foreslås en tilsagnsramme på 96,8 mill. kroner for 2020.

Tilskudd til studentboliger
Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 2 200 studentboliger i 2020, samme antall som i statsbudsjettet for 2019. Kostnadsrammer og tilskuddssatser justeres med forventet prisvekst. I 2020 vil kostnadsrammen være 955 700 kroner i pressområdene og 902 600 kroner ellers i landet. Tilskuddssatsen vil være 361 000 kroner i pressområdene og 308 000 kroner ellers i landet.

Digitalisering
Kommunal- og regionaldepartementet bekrefter i budsjettforslaget at regjeringen legger til rette for at Husbanken kan videreføre moderniseringen av IKT-systemene i 2020. Det største aktuelle prosjektet er utvikling av et nytt forvaltnings- og saksbehandlingssystem for lån og tilskudd.

Regjeringen foreslår også å bevilge 30 millioner kroner til Husbanken til utvikling av digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger. Dette prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom staten og kommunesektoren.

Regjeringens samleside om forslaget til statsbudsjett 2020

Emner

 • Velferd

Tags

 • statsbudsjett

Pressekontakt

Are Sauren

Pressekontakt Fagdirektør Kommunikasjon 99551666

Jorunn Rogne Tennfjord

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 92416308

Stina Sønvisen

Pressekontakt Seniorrådgiver Kommunikasjon 90026028