This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ny veileder for kommunene om startlån

Nyhet -

Ny veileder for kommunene om startlån

Den nye veilederen medfører flere endringer, blant annet knyttet til tapsdeling og kommunenes adgang til å låne ut på nytt startlån som nedbetales ekstraordinært.

Når en startlånkunde har gjort ekstraordinære innbetalinger på startlån til kommunen, har kommunen tidligere hatt en begrenset mulighet til å låne ut midlene på nytt. Med reglene i den nye veilederen får kommunene en generell adgang til å re-utlåne startlån som nedbetales ekstraordinært. Husbanken tillater ikke at kommunen bruker ekstraordinære innbetalinger til andre formål enn startlån.

Nye krav knyttet til utbetaling av startlånsmidler fra Husbanken:

Før Husbanken kan betale ut startlånsmidlene, må kommunen dokumentere at låneopptaket er bevilget i investeringsbudsjettet. Dette er et nytt krav, se kommuneloven § 14-14 tredje ledd.

Tapsdeling

  • Fra 2020 er det ikke lenger en forutsetning at det innlånet som startlånet stammer fra, fortsatt er løpende. Det er tilstrekkelig at kommunen har et løpende lån til videreutlån i Husbanken.
  • I beregningen av tapsdelingen er det fra nyttår en hovedregel at renter og omkostninger som er påløpt i inntil 6 måneder før pantet ble realisert, kan tas med i beregningsgrunnlaget.

Kommunen må selv sette av midler til tapsfond

Fra 2020 er tilskudd til etablering overført til kommunerammen, og Husbanken behandler ikke lenger søknader om avsetninger til tapsfond. Kommunene bør vurdere risikoen i startlånsporteføljen og sette av tilstrekkelige midler til tapsfond.

Veileder om tapsdeling og administrering av startlån

Emner

Tags


Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Vi har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Følg oss på FacebookFølg oss på Twitter

Pressekontakt