Pressemelding -

Økt bemanning i domstolene

Regjeringen foreslår å styrke bemanningen i domstolene med 15 millioner kroner for å sikre fortsatt rask saksavvikling.

Domstolene har de siste årene hatt en økning i saksmengden. Økningen forsterket seg i 2009, særlig i tingrettene som hadde en betydelig økning i antall innkomne sivile saker og enedommersaker. I tillegg forventes det i 2010 ytterligere vekst i antall straffesaker som følge av økt politiinnsats.

– Domstolene i Norge er mer effektive enn noen gang, og det har vært en positiv utvikling i saksbehandlingstidene de siste årene. Det er viktig at domstolene har tilstrekkelig bemanning for å håndtere økningen i saker, sier justisminister Knut Storberget. For å sikre fortsatt rask saksavvikling foreslår Regjeringen derfor å bevilge 15 millioner kroner til økt bemanning.

Budsjettøkningen i revidert nasjonalbudsjett kommer i tillegg til økningen på 77 millioner kroner inkl. lønns- og prisjustering som domstolene fikk i saldert budsjett 2010, samt 195 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett til videreføring av bygging av nye lokaler for Gulating lagmannsrett og ombyggingsarbeider for Inntrøndelag tingrett.

Statistikk for tingrettene:

  • Sivile tvister for tingrettene økte med 24 prosent fra 2006 til 2009. Tall fra årets første kvartal tyder på at det høye nivået på sakstilfanget i 2009 vil fortsette i 2010. 
  • Antall straffesaker med full hovedforhandling økte med fem prosent fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010.
  • Antall fengslinger og tilståelsessaker mv. (enedommersaker) har økt med 15 prosent fra 2006 til 2009.
  • Oslo tingrett hadde i første kvartal 2010 en økning i antall fengslingssaker på hele 42 prosent i forhold til samme periode i 2009.