Pressemelding -

Styrker beslutningsgrunnlaget for nytt samlet Kulturhistorisk museum

Kunnskapsdepartementet har i forbindelse med vurderingen av lokalisering for et samlet Kulturhistorisk museum, fått utført analyser knyttet til trafikksituasjonen på Bygdøy og en risikovurdering rundt vikingskip og gjenstander. Hensikten med analysene har vært å få et bedre beslutningsunderlag for Regjeringen.

Statsråd for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, mener de to analysene innfrir dette formålet.

-  Jeg har både fått ytterligere informasjon om risiko knyttet til flytting av skipene, versus å la skipene stå i et oppgradert museum, og en grundig utredning vedrørende trafikksituasjonen på Bygdøy knyttet til en fremtidig økning i besøkstallene for museet.  For meg virker det klart at det er fullt mulig å etablere et samlet museum på Bygdøy, både i forhold til trafikale forhold og når det gjelder sikkerhet for skip og gjentander.

Aasland sier at hun nå vil diskutere saken med aktuelle interessenter før regjeringen bestemmer seg for lokalisering av et samlet museum.
– Dette gjelder spesielt Universitetet i Oslo, Oslo kommune og Riksantikvaren, understreker Tora Aasland.

Det er Asplan Viak som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har gjennomført trafikkanalysen. Hensikten med analysen har vært å kartlegge trafikksituasjonen i forhold til etablering av et samlet Kulturhistorisk museum på Bygdøy og en besøksøkning fra 430 000 til 700 000. I analysen er det også tatt høyde for økning i trafikken knyttet til videre boligutbygging på Bygdøy, samt planer for andre museers besøksøkninger. I rapporten konkluderes det med at veinettet vil tåle belastningen, også når det er besøkstopper på museene samtidig med fint vær og tilstrømning av badegjester på Huk.

Når det gjelder risikovurderingen for vikingskip og gjenstander, så har tre selskaper vurdert ulike sider av denne utfordringen: Brekke og Strand Akustikk A/S, Cowi A/S og Norconsult A/S.  Alle omhandler risikoen ved å flytte skip og gjenstander opp mot det å la skip og gjenstander stå i et vikingskipshus som blir fullt oppgradert. De tre vurderingene er knyttet til klimatiske forhold, rystelser og sikkerhet.  Konklusjonen er at det er fullt mulig å la skip og gjentander bli stående i museet samtidig som museet oppgraderes og nybygg oppføres. Både klimatiske forhold og sikkerhet vil bli godt ivaretatt på Bygdøy.  Det er også mulig å flytte skip og gjenstander til Bjørvika, men dette er en større prosess som må planlegges nøye, konkluderes det i rapporten.

Se vedlagte vedlegg til rapporter fra:

Asplan Viak

Brekke og Strand Akustikk AS

Cowi AS

Norconsult AS

Emner

  • Skole