Gå videre til innhold
I begynnelsen av september så vi at behovet for drosjetransport økte betydelig pga. busstreiken.
I begynnelsen av september så vi at behovet for drosjetransport økte betydelig pga. busstreiken.

Nyhet -

​Argumentet til regjeringen er ikke helt riktig

Koronapandemien har preget Norge og verden sterkt det siste halvåret. Koronaviruset rammer liv og helse. Pandemien og smitteverntiltakene har fått store konsekvenser både for enkeltpersoner og bedrifter, for norsk og internasjonal økonomi. Regjeringen argumenterer om at stønadsordningen kan avvikles fordi det ikke er brukt i tilstrekkelig grad, dette er ikke helt riktig.

Koronapandemien har preget Norge og verden sterkt det siste halvåret. Koronaviruset rammer liv og helse. Pandemien og smitteverntiltakene har fått store konsekvenser både for enkeltpersoner og bedrifter, for norsk og internasjonal økonomi. De langsiktige konsekvensene av pandemien kjenner vi ennå ikke omfanget av, og det er fortsatt fare for tilbakeslag i bekjempelsen av viruset både i Norge og andre land. Norsk økonomi er fortsatt preget av pandemien og de strenge smitteverntiltakene som ble innført her hjemme og i resten av verden. Arbeidsledigheten er fortsatt høy sammenlignet med perioden før pandemien, og det er en risiko for at den fester seg på et for høyt nivå. Tiltakene i denne proposisjonen handler derfor i hovedsak om forlengelse og tilpasning av enkelte ordninger som i utgangspunktet hadde varighet frem til i høst, samt nye tiltak som følge av smittesituasjonen.

Nåsituasjonen

Forbundet har gitt innspill til SV på prop. 142 S (2020-2021): I innspillet har forbundet gitt et bilde av hvordan drosjenæringen ble, og er berørt etter nedstengingen 12.mars. Dette er veldig viktig med tanke på hvilke tiltak som blir viktig for næringen fremover. En oppsummering av nåsituasjonen er at det størrelsen/andelen på kontraktkjøring og lokalisering (by/land) som er avgjørende for nivået for omsetningsfallet.

Forslagene i proposisjonen

Argumentet til regjeringen om at stønadsordningen kan avvikles fordi det ikke er brukt i tilstrekkelig grad, er ikke helt riktig. Stønadsordningen har vært helt avgjørende for at løyvehaverne har kunnet holde virksomheten gående. Mange hefter personlig for bedriftens økonomi, ettersom løyvet har vært tildelt utøver personlig (enkeltmannsforetak) og har tradisjonelt ikke vært tillatt å etablere gjennom aksjeselskap. Grunnen til at man ikke ser at stønadsordningen er brukt er at drosjenæringens utgifter har vært betydelig lavere enn andre aktørers, og vår bruk vil ikke i stor grad gjenspeiles i bruken av «potten». Våre utgifter var så lave at vi innledningsvis ikke kom over minimumsgrensen for utbetaling. Mange drosjeeiere «driver fra dag til dag», og der ser vi at kompensasjonsordningene har bidratt positivt.

Samfunnskritisk funksjon

Drosjer har en samfunnskritisk funksjon. I begynnelsen av september så vi at behovet for drosjetransport økte betydelig pga. busstreiken. Dette er ett av eksemplene for hvorfor det er viktig at vi har god nok drosjedekning i hele landet.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.