Gå videre til innhold
 Lokale politikere i regjeringspartiene må ta ansvar for hva som blir vedtatt, og konsekvensene i egne fylker og lokalsamfunn, sier Øystein Trevland.
Lokale politikere i regjeringspartiene må ta ansvar for hva som blir vedtatt, og konsekvensene i egne fylker og lokalsamfunn, sier Øystein Trevland.

Nyhet -

De skal vite hva de gjør

Svært mange politikere forstår ikke hva som står på spill for samfunnet, men ingen skal støtte et vedtak om frislipp uten å vite hva de gjør, sier NT-leder Øystein Trevland.

Derfor har forbundet skrevet et brev som sendes til alle stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter og utvalgte lokalpolitikere i de fire regjeringspartiene – Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Brevet er undertegnet av Trevland og de respektive fylkeslederne.

I brevet vises det til den sterke motstanden i høringen, og det appelleres til alle om å sette seg inn i konsekvensene for eget fylke og lokalsamfunn. Et kort sammendrag av høringsuttalelser fra alle fylkene, og noen av de andre utenfra næringen, er vedlagt brevet.

- Jeg tror mange borgerlige politikere er enig med oss, og det viser også behandlingen av høringsuttalelsene i mange fylker.

De må forstå hva som står på spill, og bruke sin innflytelse innad på regjeringen, før det er for sent, sier Øystein Trevland.

En samlet opposisjon vil gå imot frislippet, og saken kan sikkert bli aktuell i valgkampen foran fylkestingsvalget i høst, og i alle fall foran stortingsvalget i 2021. – Det blir ikke ”velfungerende drosjemarkeder” med frislipp, og jeg tror kampen mot løsarbeidersamfunnet vil bli en viktig politisk sak framover, sier Trevland.

Her er brevet:

Til politikere i Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Massiv motstand mot deregulering

Samferdselsdepartementet sendte 1. oktober 2018 ut høringsforslag om nytt lovverk for drosjene. Høringssvarene viser sterk og godt begrunnet motstand mot dette fra svært mange hold. Ikke minst fylkeskommunene, som forvalter drosjepolitikken, og fra funksjonshemmedes organisasjoner, som berettiget frykter for tilbudet til sine medlemmer.

Departementets forslag vil være dramatisk for tilbudet generelt, for forutsigbarhet for kundene, og for ramme- og arbeidsvilkårene i næringen.

Det er verdt å legge merke til at to instanser – Regelrådet og Norsk Øko-forum – på eget initiativ har valgt å uttale seg med sterke advarsler. Vi er enig med Regelrådet i at saken er mangelfullt belyst, særlig ved at erfaringer fra deregulering i andre land ikke kommenteres i høringsutkastet.

Under finner dere et sammendrag av viktige høringsuttalelser, som vi ber dere sette dere inn i. Det er også en link til alle disse.

Næringen frykter at høringen ikke blir tatt hensyn til. Departementets forslag synes å være tilpasset en gitt konklusjon, nemlig å legge til rette for ”nye aktører”, som helt feilaktig blir omtalt som ”delingsøkonomi”. Taxi er ikke delingsøkonomi, men næring og samfunnstjeneste.

Drosjepolitikken bør være tverrpolitisk, basert på en felles forståelse for drosjenes samfunnsoppdrag og faktakunnskap om hvordan drosjemarkedene fungerer. Formuleringen fra H-FRp-regjeringens plattform fra Sundvollen 2013, var et godt uttrykk for dette: "Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag".

I dagens regjeringsplattform er dette erstattet med ”økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten”. Taxi er ikke omtalt. ”Delingsøkonomi” handler i realiteten om plattformselskaper som setter sosial dumping i system, og vil åpne for ”løsarbeidersamfunnet” i norsk arbeidsliv.

Et frislipp av enkeltløyvehavere uten tilknytning til sentral og med minimal merking av bilen, vil ikke gi et ”velfungerende drosjemarked”. Enerettsmodellen vil ikke kunne sikre døgnbetjent drosjeberedskap.

Dersom behovsprøving og kjøreplikt absolutt skal bort, er det avgjørende at tilnytning til sentral, kompetansekrav til løyvehavere og en overgangsordning vedtas.

Vi ber dere sette dere inn i saken, vurdere konsekvensene av det foreslåtte lovverket for eget fylke og lokalsamfunn, og bruke innflytelsen dere måtte ha til å hindre uønskede konsekvenser.

Vennlig hilsen

For Norges Taxiforbund

Øystein Trevland, leder, pluss fylkesleder.


Vedlegg: Her er korte utdrag fra noen av høringsuttalelsene:

 • Norsk Øko-Forum skriver at «den foreslåtte liberaliseringen vil i stor grad reversere og sette næringen tilbake der de var med en svart og ukontrollerbar bransje. Det store omfanget av svart kjøring hos Uber-sjåførene er alene et bevis på at det er et stort arbeid og atskillige ressurser fra skattemyndigheter, politi og NAV som i så fall må brukes i bransjen for å få risikoen tilbake til dagens standard, dersom foreliggende forslag blir besluttet».
 • Politidirektoratet er bekymret for overkapasitet i de større byene, og ser med «en viss bekymring på å fjerne den såkalte behovsprøvingen».
 • Det statlige Regelrådet mener departementets utredning er mangelfull, sett i forhold til hvor omfattende forslaget er. «Deregulering i seg selv er ikke nødvendigvis synonymt med god konkurranse».
 • Alle organisasjoner for funksjonshemmede går imot forslaget om deregulering, og frykter for transporttilbudet for sine medlemmer.
 • LO skriver: ”Det å kjøre drosje skal være et arbeid med anstendige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår”, og går imot å oppheve antallsreguleringen.
 • NAF advarer mot ”friåkere” (som i Sverige), som tar ågerpriser. Dette vil ”være svært uheldig fra et forbrukerperspektiv”. NAF etterlyser at departementet ”adresserer den potensielle risikoen for overprising av taxitjenester som følge av deregulering av markedet”.
 • Trøndelag fylkeskommune sier at «behovsprøving og driveplikt må opprettholdes» og at «aktiv drosjepolitikk er det riktige svaret på utfordringene, ikke deregulering».
 • Møre og Romsdal skriver at behovsprøvinga og driveplikta må opprettholdes som i dag.
 • Rogaland vil også beholde dagens ordning.
 • Nordland fylkesting står enstemmig bak en kritisk uttalelse, men støtter fjerning av kravet til hovederverv.
 • Oslo bystyre støtter en deregulering, men gradvis etter dansk modell, og med krav om at tilknytning til sentral må opprettholdes.
 • Troms sier i sitt svar at «fylkestinget er sterkt kritisk til det framlagte forslaget til endringer i drosjereguleringen. Forslaget i sin helhet ser ut til å være motivert av et ønske om økt konkurranse og et håp om lavere drosjepris i de mest sentrale byområdene i landet, på bekostning av et tilgjengelig, forutsigbart og trygt drosjetilbud i resten av landet».
 • Telemark går imot å oppheve ordninga med behovsprøving av drosjeløyver, og mener at «drosjetransport er en del av det kollektive transporttilbudet».
 • Sogn og Fjordane skriver at «forslaget til endringer i drosjereguleringen vil kunne være skadelig for tilbudet i fylket».
 • Oppland er «positivt til en modernisering av regelverk for drosjevirksomhet», men mener at tildeling av eneretter «er et dårlig virkemiddel for å sikre drosjetjenester i distriktene».
 • Hedmark konstaterer at forslaget vil få «vidtrekkende konsekvenser både i byene og distriktene. Dette kan gi økt konkurranse og utvikling av næringa i sentrale strøk, men kan også gi et dårligere tilbud av drosjetjenester i områder med mindre og spredt befolkning, og dette finner fylkestinget sterkt beklagelig»
 • Finnmark fylkesting «mener at dagens ordning med behovsprøvde drosjeløyver er den mest egnede måten å regulere drosjenæringa på og at ordninga bør opprettholdes».
 • Hordaland fylkeskommune «gir ikke sin tilslutning til forslag om å oppheve antallsreguleringen og tilhørende driveplikt».
 • Aust-Agder støtter i hovedsak Samferdselsdepartementets forslag, men vil beholde sentraltilknytningen og fylkesvis løyveforvaltning.
 • Vest-Agder vil beholde fylkeskommunal løyvemyndighet og ha maksimalpriser i hele landet i en overgangsperiode.
 • Vestfold er den eneste fylkeskommunen som støtter hele Samferdselsdepartementets forslag.

Linker

Alle høringsuttalelsene er her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-av-drosjereguleringen---oppheving-av-behovsprovingen-mv/id2612655/?expand=horingssvar

”Kunnskapsbasert politikk – også for taxi” Kronikk i VG 18. januar 2019: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/p6ab11/kunnskapsbasert-politikk-ogsaa-for-taxi

Følg oss på Facebook: Taxi – overalt, alltid

https://www.facebook.com/TaxiOveraltAlltid/

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.