Gå videre til innhold
Behovsprøvingen gir best drosjetilbud i hele landet, men hvis den skal bort, må den beholdes der det i dag er prisregulering, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.
Behovsprøvingen gir best drosjetilbud i hele landet, men hvis den skal bort, må den beholdes der det i dag er prisregulering, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Nyhet -

Delt løsning best hvis behovsprøving skal bort

Norges Taxiforbund mener det er tungtveiende grunner til å beholde behovsprøving og antallsregulering av drosjeløyver, men har sendt innspill til Samferdselsdepartementet basert på Regjeringens utsagn om at dette skal fjernes.

Departementet har varslet en gjennomgang av lovverket, som skal ut på høring i tredje kvartal i år. Det kom som et resultat av ESAs krav om å fjerne behovsprøvingen, tilknytningskrav til sentral og tildelingskriterier for løyve. Regjeringen har valgt å bøye seg for dette, og legger det til grunn for sitt arbeid.

Taxiforbundet viser til rapporten ”Behov for antallsregulering av drosjeløyver” som ble utarbeidet av Oslo Economics i mai 2017. Den viser betydelig grad av ”markedssvikt” i drosjemarkedene, som gjør at de ikke regulerer seg selv. Asymmetrisk informasjon og nedbryting av stordriftsfordeler er blant flere forhold som gjør at fravær av regulering ikke vil gi en optimal utnyttelse av samfunnets ressurser og det beste tilbudet til kundene.

Et frislipp av antall løyver kan gi økte priser, økte miljøutslipp og mer kødannelse og trafikk i byene.

Analysen viser at dagens behovsprøvde løyveordning har en viktig funksjon for å oppfylle målet om et tilgjengelig drosjetilbud i hele landet. Ved bortfall må det innføres andre former for reguleringer som hindrer at de ulike formene for markedssvikt blir dominerende.

Dersom behovsprøvingen skal oppheves, ser Norges Taxiforbund det som hensiktsmessig at det gjøres i de store byene, men opprettholdes ellers i landet. Det kan skje etter dagens grenser mellom prisregulert og ikke prisregulerte områder.

NT er opptatt av at en ny drosjeregulering ikke får negativ effekt på de delene av drosjemarkedet som i dag fungerer tilfredsstillende.

Forbundet er kritiske til forslag om en tidsbegrenset enerettsmodell i visse områder eller en tilskuddsmodell. Forbundet frykter at dette vil føre til ”drosjedød” på mindre steder i landet.

Forbundet går gjennom ulike krav til kjøretøy og utstyr, til sjåfører og løyvehavere. Terskelen for å bestå løyveeksamen er altfor lav. Pensum må gjennomgås og utvides, og eksamen må være mer omfattende enn i dag. (Den ble fra nyttår overtatt av Statens Vegvesen). Det bør være nasjonale krav til løyvehavere.

Sjåførutdanningen bør styrkes, og det vises til den svenske ordningen. Det bør være språkkrav i tillegg til teoretisk og praktisk prøve, i offentlig regi, for å sikre at taxisjåfører over hele landet har den kompetansen som kreves. Taxisentralene bør selv bestemme om de skal ha krav til kjentmannsprøver.

Taxiforbundet mener maksimalprisforskriften må opprettholdes der behovsprøvingen består. Dagens system for prisberegning – parallelltakst – bør evalueres.

Hele innspillet til departementet ligger som vedlegg.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.