Gå videre til innhold
Det vil bli et omstillingsår

Nyhet -

Det vil bli et omstillingsår

Ny tilslutningsavtale, nytt arbeidsreglement, nye kjøreregler, full satsing på tilgjengelighet og service er noen av Tromsø Taxi legger en innsats i når dereguleringen trer i kraft 1.11. Problematikken som politikerne har presentert rundt drosjenæringen gjenspeiler ikke næringen som helhet. Vi opplever at dette er et storbyproblem, ikke et nasjonalt problem, sier administrerende direktør i Tromsø Taxi, Steinar Nilsen.

En sprudlende stemme svarer på telefonen når jeg ringer en fredag formiddag. Steinar Nilsen har siden 2016 vært administrerende direktør i Tromsø Taxi. En jobb som han trives veldig godt i. Det siste halve året noe mer utfordrende enn tiden før koronaen kom til landet. – Det har vært veldig tøft, eller «beintøft» er vel en riktig beskrivelse, sier Nilsen. Spesielt for løyvehaverne og sjåførene. I mai var kundegrunnlaget nesten borte. Men med enorm innsats fra sjåførene der ute har vi klart å komme kraftig tilbake. Vi er ikke helt der vi var før 12. mars, men vi ser at det går riktig vei.

Kan du nevne noe konkret dere har gjort, spør jeg? Jeg tenker at det er utrolig interessant å høre hva som er gjort for å snu en omsetningssvikt på over 50 prosent i mai, til litt i overkant av 10 prosent i juli.

-Vi har hatt fokus på å være til stede der kunden er. Tilstedeværelse og deling av informasjon om at vi er her og at vi jobber innenfor de rammene FHI anbefaler har vært prioritert. Jeg kan virkelig ikke få fullrost sjåfører og løyvehavere nok. I tillegg har vi vært veldig opptatt av å besvare alle kundehenvendelser. Vi har besvart så å si alle, enten muntlig eller skriftlig.

Covid-19 kom jo midt i oppløpet før dereguleringen var ment til å rulle ut. Har det hatt konsekvenser for hvordan dere har fått forberedt sentralen for deregulering?

-Nei, dette har vært en langsiktig forberedelse. Helt siden vi fikk vite at ny taxilov skulle tre i kraft har vi forberedt oss. Det har vært et år hvor vi har gjort mye av det vi har kunnet gjøre, som gjennomgang og endringer av vedtekter. Vi har opprettet ny tilslutningsavtale, et nytt arbeidsreglement, nye kjøreregler vil tre i kraft og vi vil opprettholde like strenge og tøffe krav til sjåførene. Vi satser hardt på tilgjengelighet og service. Vi skal ha et rikt og bredt tilbud av kjøretøy til alle i vårt lokalmiljø, det ønsker vi å fortsette med.

Det høres ut som dere er godt forberedt.

-Vi har forberedt oss på det vi kan forberede oss på. Men det er klart at det er mye vi ikke har kjennskap til per i dag, og da må vi også jobbe ut fra det vi faktisk vet. Det vil bli et omstillingsår etter at dereguleringen har tredd i kraft. For oss er det viktig at kundene får et godt inntrykk når det kommer til kvalitet og service. Vi har opprettet et eget internt vaktselskap som kommer til å foreta seg tilfeldige interne kontroller. Da er uniformering og tilstand på bilen noe av det som blir kontrollert.

Hva er ditt inntrykk når det kommer til løyvehavernes innstilling til dereguleringen?

-Vi har informert bredt, ut fra den informasjonen vi sitter på. Og vi har hele tiden vært tydelig på at dereguleringen kommer, ikke hvis den kommer. Vi ønsker å stå på egne ben og bygge dette selskapet innefra, og da må vi ha alle med oss. Derfor har det også vært viktig å ikke snakke bransjen ned ved å være negativ til den nye loven. For oss har det vært viktig å fremsnakke næringen. Jeg tror det er helt ødeleggende om alle bare skal trekke frem det negative med lovendringen. Jeg tror vi er rigget så godt vi kan for det som kommer, og der tror jeg vi har løyvehavere og sjåfører med oss på laget.

Her i Oslo har blant annet Uber Black som i travle perioder hever prisen med 20 – 25 prosent over ordinære taxipriser. Er dette noe dere ser, eventuelt frykter i Tromsø.

-Igjen er det mye vi ikke kan svare på. Det vi vet er at Tromsø er en av Norges billigste taxibyer. Vi har ikke opplevd mye priskrig her. Kundene er svært bevisste når det kommer til priser for våre tjenester. Vi opplever at mye av prisproblematikken som det snakkes om i taxinæringen er relatert til Oslo. Folk som kommer med fly fra Oslo til Tromsø blir veldig positivt overrasket når de blir presentert for en pris på under 200,- fra flyplassen til sentrum. Her må vi bare se hva som skjer. Men helt ærlig så tror jeg ikke det vil være en utfordring vi bli stående ovenfor.

Det høres ut som dere og løyvehavere er forberedt, hva med kundene? Opplever dere mange spørsmål utenfra?

-Helt siden denne loven ble vedtatt har vi vært opptatt av å ikke kommunisere noe negativt om det som kommer. Vi har først og fremst vært opptatt av at våre kunder har blitt bevist våre tjenester. Kvalitet, service og et godt tilbud. Spørsmålene har vært mange, og da har vi forsøkt å svare etter beste evne. Det viktigste har vært å kommunisere hva vi står for, ikke hva andre gjør.

Ser dere bare positivt og muligheter i den nye loven? Det er utrolig flott å høre på entusiasmen din. Det tror jeg er en svært viktig nøkkel for å lykkes.

-Nei, vi har vært veldig kritisk til den politikken som er drevet. Utgangspunktet for denne loven representerer ikke næringen som helhet, kun en liten del. Det viser jo tilbakemeldingene fra både fylkeskommunene og næringen selv, ikke minst fra dere i Norges Taxiforbund. Det er jo kritikkverdig at problemene i Oslo skal føre til en lov som påvirker en hel næring, som i utgangspunktet fungerer bra.

Avslutningsvis forteller Steinar meg om en kampanje som skal rulles ut hvor de skal fokusere på viktigheten av lokalt næringsliv.
- Bruk pengene på lokalt næringsliv, de kommer lokalsamfunnet til gode i form av arbeidsplasser, skatter og avgifter. Ringvirkningene som vårt selskap skaper i lokalsamfunnet er med på å bygge barnehager, sykehjemsplasser og trygg skolevei. Vi bygger lokalsamfunnet sammen med kundene som kjører med oss. 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.