Gå videre til innhold
Samferdselsministeren legger fram regjeringens høringsnotat. Hvis Kr.F slutter seg til regjeringen, blir det flertall for et brudd med en tverrpolitisk forståelse for drosjenes samfunnsoppdrag.
Samferdselsministeren legger fram regjeringens høringsnotat. Hvis Kr.F slutter seg til regjeringen, blir det flertall for et brudd med en tverrpolitisk forståelse for drosjenes samfunnsoppdrag.

Nyhet -

Finnes det noen borgerlige venner der ute?

Når Norges Taxiforbund skal behandle høringsuttalelse til departementet om eventuelt nytt lovverk, vil de politiske rammene være avklart. I praksis bestemmer Kristelig Folkeparti næringens skjebne gjennom sitt valg av regjeringsalternativ på det ekstraordinære landsmøtet den 2. november.

Dette illustrerer en situasjon vi har advart mot lenge. Drosjepolitikken har vært tverrpolitisk, og burde fortsatt ha vært det. Det burde ha vært full enighet om drosjenes plass i kollektivtransporten, samfunnsoppdraget, og forståelsen av virkeligheten i markedet.

Derfor er det trist at regjeringen bryter med dette, og gjør næringen til kasteball for et ideologibasert eksperiment som setter inntektsgrunnlaget for alle drosjeeiere og –sjåfører i fare.

Vi må tilpasse oss de rammer politikerne vil ha, og de seriøse sentralene vil nok overleve selv i et frislippsregime. Men næringen splittes opp, markedene fragmenteres, og legges åpent for en alles kamp mot alle. Det motsatte burde skje når ”smart mobilitet” er i støpeskjeen.

Den nordiske modellen er spesiell. Det er organiseringen i drosjenæringen også, med selvstendige drosjeeiere som kjører selv, og som eier sentralene i fellesskap. På den måten unngår vi den dreneringen av penger ut av næringen som vi ser i land der løyver er omsettelige og kjøpes opp av finanskapital.

Det er uforståelig for meg at det skal være borgerlig politikk i Norge å erstatte dette selveierskapet med en aktiv tilrettelegging for utenlandske storkapital i skatteparadis. Når disse i tillegg forventes å ha lavere pris til kunden, vet vi hvem det går ut over – de som skal gjøre jobben.

Alle påstander om at disse ”nye forretningsmodellene” skal drive mer rasjonelt med lavere kostnader, er bare tull.De tar penger ut av lommene på dem som gjør jobben.

Det er også uforståelig for meg hvorfor det skal være så vanskelig for moderate borgerlige politikere å forstå at drosjemarkedet ikke regulerer seg selv, og dermed de åpenbare årsakene til at reguleringer er vedtatt i de fleste land og storbyer – i en eller annen form.

Det er både historieløst og kunnskapsløst, fra partier som selv sier de bygger på kunnskap.

Resultatet av dette er at løsarbeidersamfunnet og sosial dumping er det sannsynlige resultatet, slik det langt på vei er tilfellet allerede i Oslo og andre byer med vedvarende overetablering.

Dersom regjeringen blir sittende med KrFs støtte, på innsiden eller utsiden, blir hovedtrekkene i denne ”reformen” vedtatt, noe som i sum garantert vil bli negativ for de fleste – både kunder og utøvere.

Skadevirkningene kan imidlertid begrenses dersom det finnes noen borgerlige politikere der ute, i fylker og lokalsamfunn, som forstår hvor det bærer. Men da må de komme banen nå, og ta et oppgjør med dem som åpent har hatt ett mål for øyet i flere år: Å legge til rette for løsarbeidersamfunnet, der ingen kan leve av et dagsverk.

Det er trist å se hvordan de 100 sidene fra departementet bare bygger opp under den forhåndsvalgte konklusjonen. Dermed er all historikk, all begrunnelse for dagens lovverk, alt om drosjenes plass i kollektivtransporten, alt om ”det viktige samfunnsoppdraget” som gjaldt til i fjor høst, borte.

Analysene av hvorfor markedet i Oslo ikke fungerer etter planen, er også fraværende. Det er ikke noe en fagadministrasjon kan være stolt av.

NT skal nå avgi en konstruktiv høringsuttalelse. Vi vil kreve at en konkurranse blir på reelt like vilkår, og at ikke lista legges så lavt at hele markedet blir overflømmet av hobbydrosjer, slik resultatet vil bli med forslaget slik det nå er.

Vi håper fortsatt på at fornuften vil seire, og uansett resultat, skal vi vise at vi er best.

Øystein Trevland.

(Øysteins hjørne i TAXI nr 6, 2018)

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.