Gå videre til innhold
Jørgen Aarhaug (TØI) orienterte om forskningsprosjektet om lovendringen. Her i samtale med direktør Gunnar Frogner Dahl i Oslo Taxi.
Jørgen Aarhaug (TØI) orienterte om forskningsprosjektet om lovendringen. Her i samtale med direktør Gunnar Frogner Dahl i Oslo Taxi.

Nyhet -

​"Julebordsesongen 2020 kan bli interessant”.

TØI og Fafo er snart i gang med forskningsprosjektet som skal kartlegge konsekvensene av dereguleringen av drosjemarkedene – for forbrukere, markedet og tilbyderne.

Jørgen Aarhaug og Kåre Skollerud fra TØI og Sigurd Oppegaard i Fafo skal lede arbeidet, og kan bruke flere ved behov. Aarhaug redegjorde for prosjektet i et innlegg for fylkeslederne og Forum for taxisentraler på Gardermoen 28. januar.

Han satte opp følgende forskningsspørsmål som de ønsker å få svar på:

 - Hvilke konsekvenser har omreguleringen for organiseringen av drosjemarkedet?

 - Hvordan påvirkes prisene på drosjetjeneste av omreguleringen? (Hva skjer i de ulike markedssegmentene i byene? Hva skjer i markedssegmentene for offentlige kontrakter?)

- Hvordan påvirkes kundene? (Endrer de atferd? Blir det flere eller færre kunder? Endrer den typiske drosjekunden seg? Endrer bruksmønsteret seg?)

- Hva kjennetegner sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår før og etter omreguleringen?

- Hvem jobber i drosjemarkedet og hva kjennetegner arbeidsmarkedet for drosjesjåfører? (Hvilke segmenter av befolkningen rekrutterer yrkes fra? Hvordan rekrutteres de? Hvilke mobilitetsmuligheter finnes i yrket? Og hvordan endres arbeidsmarkedet av omreguleringen?)

- Hvordan forstår og håndterer partene i arbeidslivet endringene i drosjemarkedet?

Metoder vil være intervjuer med drosjesentraler, løyvehavere, sjåfører, spørreundersøkelse til forbrukere, og innsamling av pris- og tilbudsdata.

En interessant side vil være kartlegging av utviklingen i antall løyver i ulike geografiske områder.

Aarhaug understreket at det er forskernes eget prosjekt, som de søker finansiering til, og stiller alle spørsmål i. Det er ingen som har bestilt arbeidet.

Norges Taxiforbund, Yrkestransportforbundet og TØI har finansiert første fase (nullpunktanalyse), som er en kartlegging av situasjonen før 1. juli. Fortsatt gjenstår finansiering av resten, men det vil bli søkt om tilskudd fra ulike instanser etter hvert.

– Vi må bare sette i gang. Hvis ikke vi stiller disse spørsmålene, er det ingen andre som gjør det, sa Aarhaug.

Han presenterte forslag til detaljstudier av ulike markeder: Oslo, Bergen, Tromsø, Vestfold og Innlandet, fordi de representerer ulike markeder og geografiske forhold mellom by og land. Han presenterte også andre muligheter, og ba om innspill fra næringen med hensyn til valg av ”caser”. Målet er å beskrive hele landet generelt, men å gå i dybden på noen steder.

Tidsplanen går ut på at analyser og resultater skal presenteres sommeren 2021, etter at markedet har stabilisert seg med nye regler. Målet er å følge opp også etter det. Gunnar Frogner Dahl, Oslo Taxi, påpekte at konsekvensene for økonomi, skatteinnbetaling etc først vil vise seg i det andre hele driftsåret for aktørene.

Det er stor spenning knyttet til hvor mange og hva slags nye aktører som vil komme på banen i løpet av inneværende år, og Aarhaug sa at julebordsesongen 2020 kan bli spennende å observere.

Steinar Nilsen i Tromsø Taxi pekte på eksplosjonen av turvognløyver knyttet til den økte nordlysturismen i hans område, og er spent på videre utvikling av dette. Per-Morten Bjørlykke pekte på samme utvikling i Møre og Romsdal, med mange østeuropeiske sjåfører.

Tor Anders Hauge oppfordret til at lokale sentraler kan sende inn opplysninger i prosjektet, slik at flere områder kan komme med uten for store kostnader.

Øystein Trevland forventer størst trykk i mellomstore byer som hittil har vært uten konkurranse, med 40-50.000 innbyggere og kanskje en lokal flyplass. – Der vil folk tro det er store penger å tjene, men de vil nok bli skuffet.

AH, Bladet TAXI nr 1, 2020. 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.