Gå videre til innhold
- Sentraler med høy bestillingsandel og oppdrag fra ulike markedssegmenter må ha et system i bilen som ivaretar toveis kommunikasjon mellom bil og sentral. Jeg tviler på at en app kan ivareta det behovet, sier Jan Valeur, direktør i Bergen Taxi
- Sentraler med høy bestillingsandel og oppdrag fra ulike markedssegmenter må ha et system i bilen som ivaretar toveis kommunikasjon mellom bil og sentral. Jeg tviler på at en app kan ivareta det behovet, sier Jan Valeur, direktør i Bergen Taxi

Nyhet -

Konkurrenter uten taksameter?

Kravet til taksameter kan forsvinne fra dag én under den nye loven, om den blir vedtatt. Det vil bli en vesentlig konkurransefordel for ”nye aktører”. Taxisentralene kan ikke uten videre kvitte seg med dem.

I høringsutkastet ligger at taksameter fortsatt skal kreves, men det vises til arbeidsgruppen som vurderer rent digitale løsninger. Gruppen ledes av Justervesenet, og har med folk fra skatteetaten og andre myndigheter som har interesser i de data som taksameteret bidrar med i dag.

For sentralene er taksametersystemene langt mer omfattende enn dette, som kommunikasjonsmiddel internt og som krav i forbindelse med kontraktskjøring.

Departementet avgjør

Avdelingsleder Eli Mogstad Ranger i Justervesenet leder arbeidet, og hun sier til TAXI at arbeidsgruppen ”ser på muligheten for å regulere alternativer til taksametre, og vurderer ikke kravene om å bruke taksameter som sådan”.

Arbeidsgruppen skal altså utforme de krav som skal gjelde for alternativer til taksametre, ikke ta stilling til om eller når de kan tas i bruk.

Det blir opp til departementet og Skattedirektoratet å vurdere om dette alternativet skal aksepteres, og taksameterkravet kan falle bort. I så fall vil det skje samtidig med at lovendringen trer i kraft, skriver samferdselsministeren.

Krever overgangstid

- Hvis det skulle skje er det uaktuelt å akseptere at det ikke blir en overgangsordning, slik Solvik-Olsen lovte oss, sier Øystein Trevland. – Det var nettopp begrunnet i at næringen ikke skulle ha handikap på grunnlag av de investeringer som er gjort under andre lovregler.

Direktør Jan Valeur i 07000 Bergen Taxi bekrefter at det er utenkelig at sentralene kan ha en annen teknisk løsning på plass til 1. januar 2020.

Valeur sier til TAXI at det er det samme hva innretning kalles, men svært viktig å sikre de funksjonene taksameteret har: Riktig måling av kilometer og tid, kassaapparat i henhold til bokføringsregler, måling av rullende hjul for å sikre riktig innrapportering av omsetning og gi grunnlag for fordelsbeskatning av privat bruk av firmabil. Den tekniske løsningen må være knyttet opp mot den aktuelle bilen, sier Valeur. Han viser til den svenske utredningen av en ”svart boks”.

Ikke bare måleinstrument

- Sentraler med høy bestillingsandel og oppdrag fra ulike markedssegmenter må ha et system i bilen som ivaretar toveis kommunikasjon mellom bil og sentral. Jeg tviler på at en app kan ivareta det behovet, sier Valeur. - Taksameter er ikke bare et måleinstrument og kassaapparat, men også et turformidlings- og kommunikasjonssystem.

Offentlige kontrakter som pasientreiser, skolekjøring og arbeidskjøring, forutsetter bruk av taksameter. Slike kontrakter inngås fortløpende og har fra to til seks års varighet. Kontrakter med Pasienttransport krever spesifikk Nissy-løsning. Taxinæringen har lagt ned store ressurser i tilpasninger av dette. Kontraktspartnere krever at oppdrag skal være reelt kjørt og målt for at man skal få betalt - det er ikke godkjent å beregne priser teoretisk.

Konkurransevridning

Jan Valeur ser stor fare for konkurransevridning dersom taksameterkravet skulle falle bort så raskt som departementet antyder:

- Den største faren er at et nytt krav til teknisk innretning i praksis vil gjøre det enklere å unndra skatter og avgifter. Svart omsetning kan ingen konkurrere med.

Nye aktører, som bare vil satse på visse markeder – for eksempel privatmarkedet i helgene, vil kunne få lavere kostnader ved ikke å måtte tilpasse seg kontraktskravene.

På tvers av ulike taksameterleverandører antar Valeur at 2.500 – 3.000 drosjer har kjøpt eller bestilt nye taksametre det siste året, og disse vil ikke være avskrevet innen 1. januar 2020.

Ingen klare løsninger

- Flere leverandører har utviklingsprosess på oppgraderte og nye taksametre – investeringer er allerede foretatt og utskifting skjer de neste ett til to årene. Systemleverandørene har ingen mulighet

til å lage app-løsninger fra januar 2020, som skal innfri forskrifter som fremdeles ikke er kjent ett år før innføringen, sier Jan Valeur, som også er nestleder i Forum for taxisentraler.

- Det finnes heller ingen løsninger å kjøpe internasjonalt.Eventuelle løsninger er eid av aktører som eventuelt vil inn i Norden og Norge. En rask innføring vil dermed klart favorisere internasjonale aktører – såfremt kravene legges for lavt, sier Jan Valeur.

Andre ledere i taxisentraler vi har snakket med, Svein Svimbil i Rogaland Taxi og leder i Forum for taxisentraler, styrleder John Breivik i Ålesund Taxi og fungerende direktør i Oslo Taxi, Sir Saltnes, slutter seg alle til Jan Valeurs vurderinger.

Bilde:Jan Valeur

Ingen sentraler kan kaste ut taksametrene fra januar 2020. Det blir konkurranse på ulike vilkår hvis nye aktører kan starte uten, sier direktør Jan Valeur i Bergen Taxi.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.