Gå videre til innhold
Trøndelag er en av fylkeskommunene med en bevisst taxipolitikk, men hva blir spillerommet etter lovendringen fra neste år? (Arkivbilde fra Trondheim)​
Trøndelag er en av fylkeskommunene med en bevisst taxipolitikk, men hva blir spillerommet etter lovendringen fra neste år? (Arkivbilde fra Trondheim)​

Nyhet -

Lite om taxi i fylkesprogrammer

Fra 1. juli neste år fratas fylkeskommunene mye av sin innflytelse på taxipolitikken, men skal likevel forvalte løyver, eneretter og en samlet kollektivtransport. Taxi nevnes svært sjelden som del av kollektivtransporten i fylkespartienes programmer.

Noen av partiene viser til nasjonal politikk på feltet. Bladet TAXI har hentet inn noen eksempler fra fylkesprogrammene:

Trøndelag:

Trøndelag Arbeiderparti vil: ”At taxinæringen må følges opp med hensyn til at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov- og avtaleverk, og grunnlaget for tildeling av løyve. Omfanget av deltidsstillinger må også ha oppdragsgiverens oppmerksomhet.

”Sørge for et forsvarlig tilbud til brukere av transporttjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TT”). I tillegg nevnes bestillingstransport i distriktene.

SV i Trøndelag vil ”styrke kollektivtilbudet, arbeide for fleksible transportordninger som bestillingstransport i distriktet. Vi ønsker å gi folk bedre mobilitet ved å samordne sykkelutleie, bildeling, samkjøring i taxi, bestillingstransport, buss, båt og tog i en felles bestillingsløsning”.

SV vil videre ”jobbe for at drosjenæringa i fylket skal reguleres og utvikle seg på en sunn og bærekreftig måte slik at ansatte sikres gode lønns- og arbeidsvilkår”.

Senterpartiet vil ” Forbedre og samordne kollektivtransporten i de nye fylkene og på tvers av fylkesgrenser”, men sier ingenting om taxi spesielt.

Det gjør heller ikke Rødt, Venstre, Frp eller Kr. F. Frp vil ha ”ja til et godt utviklet samferdselstilbud med buss, båt, bil, ferge og tog”. Venstre, Rødt og MDG nevner bestillingstransport.

Høyre vil: ”Arbeide for at eksisterende og nye aktører innen drosjenæringen kan konkurrerer på like vilkår og legge til rettet for at aktører i denne næringen også kan yte tjenenester innen kollektivtrafikken, bildeling, bestillingstransport osv.”.

Møre og Romsdal:

Møre og Romsdal fylkesting har alltid vært positive til næringen, og holdt fast på nødvendigheten av reguleringer. Derfor er det påfallende at så mange av partiene ikke sier noe om taxi i deres programmer.

Verken Ap, SV, Høyre, Sunnmørslista, Frp, Kr.F, MDG eller Venstre nevner taxi med ett ord. Ap og SV nevner bare ordningen ”hjem for en 50-lapp”, som de vil videreutvikle.

Senterpartiet vil utvikle FRAM Flexx som bestillingstransport ”for å få eit meir effektivt, fleksibelt og billegare kollektivtilbod. Dette vil samtidig styrke drosjenæringa i fylket”.

Agder:

Her skiller Senterpartiet og Pensjonistpartiet seg ut med egne avsnitt:

Sp: ”Taxinæringa er ein svært viktig del av kollektivtrafikken. Rammevilkåra har vorte dårlegare for næringa, og dette har gått ut over tilbodet til folk. Senterpartiet vil arbeide for at løyvetildeling blir styrt slik at tilbodet til folk blir best mogleg. Den såkalla «helsekøyringa» bør vere reservert for dei lokale taxiaktørane”.

Pp: ”Vi er kritisk til regjeringens forslag om å liberalisere drosjenæringen, for vi mener det kan svekke tilbudet til de som trenger det mest. Pensjonistpartiet støtter en ordning som ivaretar de samfunnsoppdrag befolkningen trenger, som f.eks. kjøreplikt hele døgnet og biler tilgjengelig for rullestolbrukere. Taxinæringen er en del av kollektivtilbudet, og vi mener dagens driftsform ivaretar svake gruppersom er avhengig av drosje, på en særdeles god måte”.

Høyre vil ha på plass en samordning av offentlige betalte transportordninger inklusive syketransport, skoletransport, bestillingskjøring og tradisjonell drosjekjøring.

KrF vil ha en utslippsfri drosjenæring og regional transportvirksomhet, og sikre en god TT- ordning

Ingen av de andre partiene nevner taxi.

Rogaland

Flertallet i Rogaland fylkesting gikk imot dereguleringen, men det gjenspeiles i liten grad i partiprogrammene. Verken Ap, SV, Høyre eller Frp nevner taxi. Ap vil generelt ”bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet”. Det samme vil SV.

Senterpartiet vil «Arbeide for å sikre taxitilbodet i distrikta».

Venstre har aktivt ønsket Uber velkommen til fylket. Det ligger formodentlig i denne formuleringen:

«Evaluere gjeldende ordning med drosjeløyver med formål å innføre en bedre modell hvor det tilrettelegges for økt konkurranse, bedre tilbud for forbrukerne, mer klimavennlig transport og mer effektiv bruk av bilparken.» I tillegg sier Venstre: « Stille strenge miljøkrav til drosjenæringen og kun gi drosjeløyver til nullutslippsbiler.»

KrF vil «at alle drosjer som får drosjeløyve skal montere alkolås.»

Oslo

”Uber-partiene” H, Frp og V skriver ingenting om delingsøkonomi , men heller ikke mye om taxi.

Oslo Høyre vil ”Innføre krav om nullutslippsstandard for alle nye drosjer innen 2022”.

Venstre vil ”Utvikle tilbud med kollektivtaxi der hvor vanlige kollektivtilbud er mangelfulle, f.eks. lokal transport i indre by”, og redusere biltrafikken. (De vil kanskje begrense antallet uberbiler??)

Byrådsleder Raymond Johansen (A) gikk ut med et positivt innlegg for taxi og regulering den 15. august, men det står ingenting om taxi i et ellers svært omfattende program for miljø og transport fra Oslo Arbeiderparti.

Byrådspartner MDG nevner heller ikke taxi i sitt program, annet enn å ” legge til rette for elsykkeltaxi”. I den grad biler skal benyttes i byen, snakkes det om bildeling. Eneste håp er kanskje at MDG vil ha ”et seriøst arbeidsliv uten løsarbeidere”.

Viken

NTs fylkeslag i Viken (slår sammen Østfold, Akershus og Buskerud fra nyttår) har stilt spørsmål til partiene, og fått svar fra noen.

Senterpartiet og SV svarer begge at taxi ikke er spesielt omtalt, fordi det er nasjonal politikk, men understreker at de vil ha fortsatt regulering, og gir utdypende svar om sin taxipolitikk.

Vi er dypt bekymra for utviklingen med dagens regjering. Taxi er en viktig del av kollektivtilbudet i både bygd og by”, skriver Sps førstekandidat Anne Beathe Tvinnereim, som også er nestleder i Senterpartiet. - På fylkesnivå vil vi selvsagt bruke alle muligheter i regelverket, men vi frykter at det ikke blir godt nok.

Arne Nævra i SV skriver: ”.. jeg skal se om vi skal fremme et nytt forslag omtrent som det vi fremmet i et punkt under lov-behandlingen i våres: en bedre samordning av offentlige innkjøp av drosjetjenester. Både TT-kjøring, pasienttransporter og skolekjøring hører jo nå under ulike forvaltningsnivåer. Ikke bra. Dette skulle vært sett i sammenheng med distriktsdrosjene og gitt dem denne muligheten, dvs sett dette sammen med det regjeringa kalte enerettsordningen”.

Rødt viser til landsstyrets uttalelse om drosjepolitikken, der de støtter regulering. (Tidligere omtalt i TAXI). Frp har ingenting i sitt program for Viken, og viser i sitt svar til at marked og konkurranse skal styre.

Viken Arbeiderparti vil utvide ordningen med bestillingstransport av buss/taxi, spesielt i distriktene” I svaret til NT, Østfold, viser de til uttalelse mot regjeringens lovforslag fra førstekandidaten, Tonje Brenna.

Vestland

Vestland Arbeiderparti vil at ” «Trygt heim» og andre lokale transporttilbod for ungdom skal vidareutviklast.”

Høyre har et eget kapittel om Drosjer:

Utfordringar for drosjesektoren er høge utslepp per passasjerkilometer og tidvis kapasitetsmangel. Konkurranse frå pirat-drosjer er og ei hindring for at næringa skal fungere optimalt. I nokre distrikt er drosjedekninga dårleg. Fylkeskommunen, i samarbeid med kommunar, bør arbeide for drosjeetableringar slike stader.

For å sikre brukarane best og billigast transporttenester vil Vestland Høgre derfor: * Ha auka konkurranse i drosjetransporten for å sikre trygg transport, eit godt tilbod og god sørvis for brukarane. At éin drosjesentral ikkje skal ha meir enn 60 prosent av det totale løyvetalet. Alle som oppfyller vilkåra skal få løyve til drosjetransport. At alle tilbydarar skal halde seg til eit felles regelverk, som ikkje skal vere til hinder for innovasjon og nye effektive og miljøvenlege transportløysingar. Småskala reiselivsaktørar må ha høve til å transportere eigne gjestar.

Nordland

Nordland Høyre vil ”Videreutvikle drosjenæringen som en viktig del av kollektivtransporten og med et sterkt kundeperspektiv”.

Senterpartiet vil ”opprettholde dagens ordning med ei regulert taxiordning”, og vil gjeninnføre ”Heim for en 50-lapp”.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.